Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a Kertvárosi lakásrezsi támogatásról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11 a. pontjában, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában és 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a kertvárosi lakásrezsi támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályairól a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A pályázati rendszerben települési támogatás formájában nyújtott Kertvárosi lakásrezsi támogatás célja a lakásrezsi nagyarányú megemelkedésével járó terhek csökkentése a rendelet hatálya alá tartozó, rászoruló személyek számára.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVI. kerületében (a továbbiakban: Kerület) bejelentett lakóhellyel rendelkező olyan nyugdíjas személyre, aki egyben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. §-ának személyi hatálya alatt áll, életvitelszerűen is a Kerületben lakik, és önmaga, vagy háztartásának valamely tagja a villamos energia vagy a földgáz (a továbbiakban: lakásrezsi) vagy mindkét egyetemes szolgáltatásra lakóhelyén szerződéssel rendelkezik, vagy lakóhelyén a lakásrezsi fogyasztást a közös költség vagy szolgáltatási díj tartalmazza.

(2) A háztartásában a nyugdíjassal kizárólag az alábbi személyek lakhatnak:

a) másik nyugdíjas,

b) a háztartásban élő, a háztartás valamely tagja ápolása, gondozása jogcímén az Szt. szerinti ápolási díjban, vagy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete szerinti ápolási támogatásban részesül, és az ápolási teendők miatt kereső tevékenységet nem végző személy,

c) kiskorú, illetve középfokú nappali tanrendű iskolai képzésben részt vevő, de legfeljebb 21 éves nagykorú.

(3) A rendelet hatálya kiterjed arra az (1) bekezdés szerinti nyugdíjasra is, aki olyan többgenerációs lakásban lakik, ahol lakóegységenként külön család él, és a családok legalább 1–1 tagja között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói kapcsolat áll fenn. A nyugdíjassal egy családban, az által lakott lakóegységben rajta kívül az (2) bekezdés szerinti személy lakhat.

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) Nyugdíjas: az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, özvegyi járadékban, nemzeti helytállásért pótlékban, hadirokkant járadékban, hadiözvegy járadékban, a nemzeti gondozási díjban, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, valamint rokkantsági járadékban, korhatár előtti ellátásban, továbbá az időskorúak járadékában részesülő személy;

b) Nyugdíj: a nyugdíjas jövedelme;

c) Többgenerációs lakás: Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) 7/A. § (1) bekezdése szerinti hatósági bizonyítvánnyal vagy a Korm. rendelet 7/B. §-a szerinti támogatói okirattal rendelkező ingatlan.

d) Rezsiköltség: a villanyáram-, és a földgáz szolgáltatás ellenértéke.

e) Átalánydíjas fizetés: földgázfogyasztás esetén egyenletes résszámlázás, villamos energia esetén éves elszámolás alapján fizetett részszámla, közös költségben vagy szolgáltatási díjban megjelenő rezsiköltség esetén a meghatározott havonta esedékes díjfizetés.

f) Lényeges tény, körülmény mindaz, amit az egyes ellátások jogosultsági feltételeként a Szt., valamint e rendelet meghatároz;

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szt. és végrehajtási rendeletei, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak.

II. Fejezet

A támogatás feltételei

4. Kertvárosi lakásrezsi támogatás

4. § Kertvárosi lakásrezsi támogatás pályázati formában nyújtott támogatás, amely Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tárgyévi költségvetésében erre a célra elkülönített összeg erejéig nyújtható azzal, hogy a már megállapított jogosultság nem vonható vissza forráshiányra való hivatkozással.

5. § (1) A Kertvárosi lakásrezsi támogatásra való jogosultság 12 hónapra állapítható meg.

(2) A jogosultság megállapítását követően a havi folyósítás feltétele, hogy a jogosult a jogosultság fennállása alatt az Önkormányzatnak havonta a 15. §- ában leírtak szerint bemutassa a tárgyhavi rezsiszámlát és az előző havi rezsiszámla befizetését igazoló dokumentumot.

(3) Az összeg folyósítására mindig az aktuálisan bemutatott rezsiszámla adatai alapján kerül sor.

(4) Amely hónapban a jogosult nem mutatja be a (2) bekezdésnek megfelelően a rezsiszámlát, az jogvesztő arra a hónapra a támogatásra való jogosultságot illetően. A számla utólagos bemutatására és ezzel az utólagos folyósításra akkor van mód, ha a számla bemutatása betegség miatt hiúsult meg, amely körülményt orvosi igazolással igazolni szükséges, vagy ha a kérelem elbírálásával és közlésével összefüggésben nem teljesíthető az első folyósítást megelőzően befizetett számla bemutatása határidőben, amely körülményt az eljáró hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján hivatalosan igazol.

5. Nyugdíjasok Kertvárosi lakásrezsi támogatása

6. § *  Nyugdíjasok Kertvárosi lakásrezsi támogatása eredményes pályázást követően állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a 218 000 Ft-ot.

7. § A támogatás összege havonta a 14. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, 2021. augusztus – 2022. július hónapok fogyasztására befizetett számlák összegének 1/12-ede és az 5. § (2) bekezdése szerinti – az első folyósítás esetén a 14. § (2) bekezdés b) pontja szerinti –rezsiszámla különbözetének 50%-a felfelé 100 Ft-ra kerekítve, de a jogosultsági időszakra összesen legfeljebb 360 000 Ft és

(1) kizárólag átalánydíjas fizetés esetén havi legfeljebb 30 000 Ft, vagy

(2) amennyiben legalább az egyik rezsiköltség nem átalánydíjas fizetéssel kerül számlázásra, úgy havi legfeljebb 50 000 Ft.

8. § Amennyiben a 7. § szerinti havi összeg 100 Ft-ra kerekítéssel együtt nem éri el az 1000 Ft-ot, a kérelmező tárgyhónapban támogatásra nem jogosult.

6. Többgenerációs lakásban élő nyugdíjasok Kertvárosi lakásrezsi támogatása

9. § *  Többgenerációs lakásban élő nyugdíjasok Kertvárosi lakásrezsi támogatása eredményes pályázást követően állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek lakóegységében az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a 218 000 Ft-ot.

10. § A támogatás összege havonta a 14. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, 2021. augusztus – 2022. július hónapok fogyasztására befizetett számlák összegének 1/12-ede és az 5. § (2) bekezdése – szerinti az első folyósítás esetén a 14. § (2) bekezdés b) pontja szerinti –rezsiszámla különbözetének 25%-a felfelé 100 Ft-ra kerekítve, de a jogosultsági időszakra összesen legfeljebb 360 000 Ft és

(1) kizárólag átalánydíjas fizetés esetén havi legfeljebb 30 000 Ft,

(2) amennyiben legalább az egyik rezsiköltség nem átalánydíjas fizetéssel kerül számlázásra, úgy havi legfeljebb 50 000 Ft,

11. § Amennyiben a 10. § szerinti havi összeg 100 Ft-ra kerekítéssel együtt nem éri el az 1000 Ft-ot, a kérelmező tárgyhónapban támogatásra nem jogosult.

III. Fejezet

Eljárási rendelkezések

12. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott ellátással kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

13. § (1) Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon.

(2) A Kertvárosi lakásrezsi támogatásra való jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától kell megállapítani. Családonként egy kérelmező számára állapítható meg támogatás.

(3) A megállapított Kertvárosi lakásrezsi támogatás postai úton, vagy folyószámlára történő átutalással lehet folyósítani, havi rendszerességgel az 5. § (2) bekezdése szerinti számlabemutatást követő hónap 10. napjáig.

(4) Az 5. § (3) bekezdése alapján az eljáró hatóság a rezsiszámla másolatát megőrzi, az alapján megállapítja a tárgyhavi utalás összegét, és a megállított összeg folyósításáról intézkedik.

(5) A Kertvárosi lakásrezsi támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

(6) Amennyiben a Kertvárosi lakásrezsi támogatás folyósításának ideje alatt az ellátásban részesülő személy

a) lakcíme megváltozik, a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával,

b) elhalálozik, az elhalálozása hónapjának utolsó napjával

a támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni.

14. § A kérelemhez mellékelni kell:

(1) *  A kérelemhez mellékelni kell:

a) a tárgyévi nyugdíjösszesítő igazolást – ennek hiányában a kapott pénzbeli ellátás megállapításáról szóló határozat másolatát –, valamint a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított nyugdíj összegét igazoló dokumentumot,

b) a családi pótlék esetén az arról szóló igazolást,

c) a 16. életévét betöltött tanuló esetében az azt követő tanévtől, amelyben 16. életévét betöltötte, nappali munkarendet igazoló érvényes diákigazolvány másolatát;

d) ápolási díj esetén az arról szóló határozat másolatát, valamint a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ápolási díj összegét igazoló dokumentumot;

e) egyéb esetleges bevétel vagy jövedelem előző havi igazolása.

(2) *  Mellékelni kell továbbá:

a) a 2021. augusztus – 2022. július hónapokra vonatkozóan

aa) a 2021. szeptember – 2022. augusztus hónapok közötti időszakban készhez kapott elszámoló rezsiszámlákat és az azt követő hónapok havi rezsiszámláit, vagy

ab) a társasház vagy lakásszövetkezet igazolását a befizetett közös költségről, amennyiben a lakás valamely rezsiköltségét a közös költség tartalmazza, vagy

ac) önkormányzati bérlakás esetén az önkormányzat igazolását a befizetett szolgáltatási díjról, amennyiben a lakás valamely rezsiköltségét a szolgáltatási díj tartalmazza, és

b) a kérelem benyújtása előtt utoljára érkezett, villamos energia számla esetében lakossági piaci árat, földgáz esetében versenypiaci költséget tartalmazó számlát, a (2) bekezdés ab) pont esetében a befizetett közös költség igazolását, és a társasház, illetve lakásszövetkezet igazolását arra vonatkozólag, hogy a kérelem benyújtása előtt utoljára megfizetett közös költség lakossági piaci árú áram vagy versenypiaci költségű gáz ellenértéket tartalmaz a lakott ingatlan vonatkozásában, a (2) bekezdés ac) pont esetében a befizetett szolgáltatási díj igazolását, és az önkormányzat igazolását arra vonatkozólag, hogy a kérelem benyújtása előtt utoljára megfizetett szolgáltatási díj lakossági piaci árú áram vagy versenypiaci költségű gáz ellenértéket tartalmaz a lakott ingatlan vonatkozásában.

(3) Többgenerációs lakás esetén nyilatkozat arról, hogy a jegyző által a Korm. rendelet 7/A. § (2) bekezdése szerint kiállított hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy a Korm. rendelet 7/B. §-a szerinti támogatói okirat bemutatása.

(4) A polgármester környezettanulmány során ellenőriztetheti a kérelmező életkörülményét, jövedelmi helyzetét, továbbá az 1. § (2) kérelmező esetén a többgenerációs lakásban való élés tényét.

15. § A rezsiszámla 5. § (2) bekezdése szerinti bemutatására mód van személyesen az eljáró hatóságnál, postai úton, elektronikus ügyintézés formájában, vagy a 13. § (1) bekezdése szerinti kérőlapon feltűntetett e-mail címre.

16. § A Kertvárosi lakásrezsi támogatás iránti pályázat folyamatosan benyújtható.

17. § A pályázat formájában nyújtott támogatással nem kell külön elszámolni, a rezsiszámla 5. § (2) bekezdése szerinti bemutatása egyben igazolásul szolgál a támogatás megjelölt célra való felhasználásáról.

18. § A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetésére kérelem esetén a polgármester hat hónapig terjedő időszakra részletfizetést engedélyezhet.

IV. Fejezet

Záró rendelkezés

19. § Ez a rendelet 2022. október 1. napján lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző