Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 43 636 887 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 43 636 887 E Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

a) a költségvetési bevételi főösszeg 23 054 343 E Ft,

b) a költségvetési kiadási főösszeg 31 339 435 E Ft,

c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel 20 582 544 E Ft, ebből 7 603 544 E Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 11 729 000 E Ft a betétek megszüntetése és 1 250 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,

d) a finanszírozási kiadások főösszege 12 297 452 E Ft, ebből 11 729 000 E Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 400 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és 168 452 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,

e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg -8 285 092 E Ft (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 510 914 E Ft és a felhalmozási költségvetési bevételek 7 774 178 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet 7 603 544 E Ft-ig az előző év költségvetési maradványának igénybevétele és 681 548 E Ft-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,

f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7 603 544 E Ft (melyből 496 166 E Ft működési maradvány és 7 107 378 E Ft felhalmozási maradvány),

g) a külső finanszírozás bevétele 0 E Ft.”

2. § A Rendelet 4. § (1) - (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 32. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 39 752 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 22 385 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára, valamint az Önkormányzatot terhelő közüzemi költségek előirányzataira.

(3) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló működési tartalékot 39 360 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 472 692 E Ft-ban állapítja meg, melyből 395 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 77 692 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 226 234 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.”

3. § A Rendelet 1-39. melléklete helyébe az 1-39. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2025. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1-39. sz. melléklet a 20/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez