Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § Építményadó (a továbbiakban: adó) köteles a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény).

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Lakhatás feltételeit biztosító helyiség: jogcímtől függetlenül, a mindennapi élet folytatására alkalmas olyan helyiség, amely egy természetes személy szokásos életviteléhez szükséges funkciókat tölt be (úgymint étkezés, főzés, mosás, családi élet szervezése, alvás, közüzemi szolgáltatások igénybevétele, stb.).

b) Elsődlegesen lakhatás céljából alapított társasház: az a társasház, amit a társasház alapításról való döntés meghozatalát követően azzal a céllal alapítanak meg, hogy a társasház alapítást követően legalább 2 darab külön tulajdonként bejegyezhető lakás jöjjön létre, és ezt az állapotot a társasház jogi létéig folyamatosan, változtatás nélkül fenn is tartják.

II. Fejezet

Az adó megállapítására vonatkozó rendelkezések

3. Tárgyi adómentesség

3. § (1) Mentes az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. §-ában felsoroltakon túl:

a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás kizárólag azon helyiségei, melyek a lakhatás feltételeit biztosítják,

b) a magánszemély tulajdonában lévő üdülő,

c) a magánszemély tulajdonában, társasház közös tulajdonában, lakásszövetkezet tulajdonában lévő gépjárműtároló, kivéve, ha annak bármilyen módon történő hasznosításából a tulajdonosnak jövedelme, bevétele származik,

d) az elsődlegesen lakhatás céljából alapított társasház közös tulajdonában, illetve lakásszövetkezet tulajdonában lévő építmény, ha bérbeadással, vagy egyéb módon nem hasznosítja, illetve abból nem jut bevételhez,

e) az ingatlan-nyilvántartás szerint légópince megnevezésű építmény, építményrész.

4. Az adó alapja

4. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

5. Az adó mértéke

5. § (1) Az adó mértéke az ingatlan-nyilvántartás szerint belterületen fekvő építmény vonatkozásában:

a) 0–20,99 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 0 Ft/m2 /év,

b) 21–50 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 720 Ft/m2 /év,

c) 51–100 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 840 Ft/m2 /év,

d) 101–500 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 960 Ft/m2 /év,

e) 501–10 000 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 1440 Ft/m2 /év,

f) 10 000 m2 feletti hasznos alapterületű építmény esetén 1800 Ft/m2 /év.

(2) Az adó mértéke az ingatlan-nyilvántartás szerint külterületen fekvő építmény vonatkozásában: 480 Ft/m2 /év.

III. Fejezet

Eljárási rendelkezések

6. Az adó bejelentése, megállapítása, megfizetése és ellenőrzése

6. § (1) Az építményadóról szóló bejelentést az adóév január 15-ig kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

(2) Az adófizetési kötelezettség keletkezéséről, változásáról és megszűnéséről az előírt formanyomtatványon kell bejelentést tenni, mely e rendelet 1. függelékét képezi.

(3) Az adó alanya mentesül a bejelentési kötelezettség alól abban az esetben, ha e rendelet alapján adófizetési kötelezettség nem terheli.

(4) Az adót az önkormányzati adóhatóság az adózó adóbejelentése vagy adatszolgáltatás alapján kivetéssel állapítja meg.

(5) Az önkormányzati adóhatóság által év közben megállapított adót a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

(6) Az önkormányzati adóhatóság rendszeresen ellenőrizheti az adózókat. Az ellenőrzés célja az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § (1) * 

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1. függelék a 21/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

„A” jelű betétlap

„B” jelű betétlap