Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § Telekadó (továbbiakban: adó) köteles a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

II. Fejezet

Az adó megállapítására vonatkozó rendelkezések

2. Tárgyi adómentesség

2. § Mentes az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. §-ában felsoroltakon túl:

a) magánszemély, társasház, lakásszövetkezet tulajdonában lévő lakóterület övezeti besorolású telke,

b) a magánszemély ingatlan-nyilvántartásban külterületként nyilvántartott telke.

3. Az adó alapja

3. § Az adó alapja a telek m2 -ben számított területe.

4. Az adó mértéke

4. § Az adó mértéke a telek adókötelezettség alá eső minden m2 -re után:

a) a b) pontban foglaltak kivételével 240 Ft/év;

b) a Simongát utca, a Nagytarcsai út, a 118601 hrsz.-on nyilvántartott dűlő út, a 118608 hrsz.-on nyilvántartott dűlő út, a 118610 hrsz.-on nyilvántartott dűlő út, és a 118609 hrsz.-on nyilvántartott terület déli határa által határolt mezőgazdasági övezeti területi telkeken 24 Ft/év.

III. Fejezet

Eljárási rendelkezések

5. Az adó bejelentése, megállapítása, megfizetése és ellenőrzése

5. § (1) Az adóról a bejelentést az adóév január 15-ig kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

(2) Az adófizetési kötelezettség keletkezéséről, változásáról és megszűnéséről az előírt formanyomtatványon kell bejelentést tenni, mely e rendelet 1. függelékét képezi.

(3) Az adót az önkormányzati adóhatóság az adózó adóbejelentése vagy adatszolgáltatás alapján kivetéssel állapítja meg.

(4) Az önkormányzati adóhatóság által év közben megállapított adót a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

(5) Az önkormányzati adóhatóság rendszeresen ellenőrzi az adózókat. Az ellenőrzés célja az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

6. § (1) * 

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1. függelék a 22/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez