Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVI. kerület közösségi használatú területeinek használati rendjéről

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerület (a továbbiakban: XVI. kerület) közigazgatási területén található önkormányzati tulajdonban lévő játszóterekre és sportterületekre, az állami tulajdonban lévő - a Pilisi Parkerdő Zrt. fenntartása alatt működő - Sashalmi erdei játszótérre és sportterületre (Bp. XVI. kerület 100155/2b hrsz-ú ingatlan), valamint a XVI. kerület területén létesített kutyafuttatókra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározott területen tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. Bódító szerek: Erős nyugtató, szorongásoldó hatással rendelkező szerek. Ide tartoznak a kábítószerek - különösen az ópiátok, a ragasztó- és hígító szerek - valamint az új pszichoaktív szerek.

2. Játszótér: E rendelet 1. függelékében felsorolt Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén található olyan területrész, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek.

3. Játszótéri berendezés: A játszótéren elhelyezett olyan eszköz vagy építmény, ideértve annak szerkezeti elemeit is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak, illetve azok az eszközök, parki berendezési tárgyak, amelyek a játszótereket funkciójuk betöltésére alkalmassá teszik (különösen játszószerek, padok, szemetes edények, kutak, kerítés elemek, homokozó stb.).

4. Sportterület: E rendelet 1. függelékében felsorolt Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén található, a zöldfelületi rendszer részét képező olyan területrész, amelyen az elhelyezett eszközök, illetve a burkolat a sportolást szolgálja.

5. Kültéri sporteszköz: A szabadtéri testedzésre szolgáló berendezés, a labdapálya, a futókör, a pumpapálya és az extrémsport pálya.

6. Kutyafuttató: E rendelet 1. függelékében felsorolt Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén található olyan területrész, amely fizikailag lehatárolt, közösségi kutyás használatra kijelölt terület, ahol a gazdák felügyelete mellett, a kutyák póráz nélküli, biztonságos lemozgatására van lehetőség.

7. Kutyafuttatói berendezés: A kutya ügyességét próbára tevő és kiképzését szolgáló akadály, továbbá a pad, a szemetes edény, a kút és a kerítés elem.

8. Nyitvatartási idő: A játszóterek, sportterületek, valamint kutyafuttatók használatára engedélyezett idő, amelyet táblán fel kell tüntetni.

A játszóterek, sportterületek nyitvatartási ideje nyári időszámítás esetén reggel 8 és este 21 óra közötti, a téli időszámítás esetén reggel 8 és este 18 óra közötti időszak.

A kutyafuttatók nyitvatartási ideje hétköznap reggel 6 és este 21 óra közötti, hétvégén reggel 8 és este 21 óra közötti időszak.

3. A játszóterek, sportterületek használatára vonatkozó közös szabályok

3. § (1) A játszótér a gyermek és kísérője számára játék és pihenés céljából használható oly módon, hogy az mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja.

(2) A játszótéri eszközöket csak 14 év alatti gyermek használhatja.

(3) A játszótéri eszközöket a 6. életévét be nem töltött gyermek csak szülői felügyelettel használhatja.

4. § (1) A játszótéri eszközök, kültéri sporteszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, az állaguk megóvásával használhatók. A játszótéri eszközöket a 6-14 éves gyermek szülői felügyelet nélkül, de a szülő felelőssége mellett használhatja.

(2) A kültéri sporteszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, a használó saját felelősségére, az egyes eszközökön elhelyezett egyedi használati útmutatónak, vagy a kihelyezett információs táblán feltüntetett előírásoknak megfelelően vehetők igénybe.

(3) Az óvodai és iskolai csoportos használat esetén a felnőtt kísérő felel a használat rendjéért és a balesetek megelőzéséért.

(4) A játszótereken és sportterületeken, és azok 5 méteres körzetében dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni, szeszes italt és más bódító hatású anyagokat fogyasztani tilos. Szeszes ital vagy más tudatmódosító szer hatása alatt játszótéren és sportterületen tartózkodni tilos.

(5) A játszótér és sportterület területén hulladékot elhelyezni kizárólag az erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edényben lehet.

(6) A játszóterekre és sportterületekre állatot bevinni vagy beengedni tilos.

(7) Tilos a felszerelt köztéri tárgyak, valamint a játszótér és sportterület berendezésének rongálása.

(8) A játszótér és sportterület használója maga felel a szabályok betartásáért, a játszótéri, kültéri fitnesz eszközöket, berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért.

(9) A játszóterekre, sportterületekre nyitvatartási időn túl bemenni, illetve az ottani eszközöket használni tilos.

4. A kutyafuttatók használatára vonatkozó szabályok

5. § (1) E rendelet 1. függelékében felsorolt kutyafuttatók oly módon használhatók, hogy az mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja.

(2) A kutyafuttató berendezési tárgyait rendeltetésszerűen, az állapot megőrzését szolgáló módon kell használni. A kutya gazdája felelős a berendezési tárgyak rendeltetésszerű és balesetmentes használatáért, a szabályok megtartásáért, a kutyafuttató állapotának megőrzéséért.

(3) A kutyafuttató használata során gondoskodni kell annak tisztántartásáról. A kutya ürülékét fel kell szedni és az erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe kell helyezni.

(4) A kutyafuttatókban és azok 5 méteres körzetén belül közterületen dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni, szeszes italt és más bódító hatású anyagokat fogyasztani tilos. Szeszes ital vagy más tudatmódosító szer hatása alatt sportterületen tartózkodni tilos.

(5) A kutyafuttatókra nyitvatartási időn túl bemenni, illetve az ottani eszközöket használni tilos.

5. Záró rendelkezések

6. § E rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XVI. kerület játszótereinek és sportterületeinek használati rendjéről szóló 14/2010. (V. 17.) önkormányzati rendelete.

dr. Csomor Ervin
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. függelék

Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lévő játszó- és sportterületek, valamint kutyafuttatók városrészenként:

Játszóterek címe
Árpádföld
1. Pemete téri játszótér Pemete tér, 114485 hrsz.
2. Tóth Ilonka téri játszótér Tóth Ilonka tér, Monoki utca 30-32., 114692, 114709 hrsz.
Cinkota
3. Batthyány Ilona utcai játszótér Batthyány Ilona utca 12., 116696 hrsz.
4. Felsőmalom utcai játszótér Felsőmalom utca 14-16., 115601/6 hrsz.
5. Zúgó-patak játszótér Zúgó-patak, 118694/73 hrsz.
6. Honfoglalás lakópark játszótere Etelköz utca, 118736/156 hrsz.
7. Lapát utcai játszótér Lapát utca, 116178/2
Mátyásföld
8. Csipkés közi játszótér Csipkés köz, 106904/29 hrsz.
9. Futórózsa utcai játszótér Futórózsa utca 77., 106904/29 hrsz.
10. Gizella téri játszótér Gizella tér 1-4., 106904/29 hrsz.
11. Linda téri játszótér Linda tér 1-8., 106904/29 hrsz.
12. Olga utcai játszótér Olga utca 16-22., 106904/29 hrsz.
13. Orsika téri játszótér Orsika tér, 107100/35 hrsz.
14. Összefogás sétány játszótér Összefogás sétány 3-7., 107100/35 hrsz.
15. Mészáros József utcai játszótér Mészáros József utca 4., 106051/9 hrsz.
16. Villő utcai játszótér Villő utca 2-12., 106013/1 hrsz.
17. Andócs téri játszótér Andócs tér, 104221 hrsz.
18. Emma utcai játszótér Emma utca 17. /István Király utca 1., 106436 hrsz.
19. Erzsébet-ligeti játszótér Bökényföldi út 17-19., 105842/42 hrsz.
20. Koronafürt utca 41. játszótér Koronafürt utca 41., 105887/1 hrsz.
21. Koronafürt utca 46. játszótér Koronafürt utca 46., 105882/1 hrsz.
22. Petőfi téri játszótér Petőfi tér, 109358 hrsz.
23. Rezgőfű utca 1. játszótér Rezgőfű utca 1., 105887/1 hrsz.
Rákosszentmihály
24. Csíkszentmihály téri játszótér Csíkszentmihály tér, 107984 hrsz.
25. Hangos téri játszótér Hangos tér, Szénás utca 14.b/Hermina út 69.b, 107820/2 hrsz.
26. Hársfa utcai játszótér Hársfa utca 71. /Rákosi út 173. , 108763 hrsz.
27. Hermina úti játszótér Hermina út, 118533 hrsz.
28. Pálfi János téri játszótér Pálfi János tér, 109358 hrsz.
29. Segesvár utcai játszótér Segesvár utca 12-14., 112222 hrsz.
30. Szepesi utcai játszótér Szepesi utca 14., Baross utca 13., 111091/1, 111091/2 hrsz.
31. Szalmarózsa téri játszótér Szalmarózsa tér, 110922/20 hrsz.
32. Tavirózsa téri játszótér Tavirózsa tér, 110922/20 hrsz.
Sashalom
33. Cziráki utcai játszótér Cziráki utca 2-6., 100002/11 hrsz.
34. Egyenes utcai játszótér Egyenes utca 23., 100006/10 hrsz.
35. Szolnoki utcai játszótér Szolnoki utca 4-5., 100002/5 hrsz.
36. Gerenda utcai játszótér Gerenda utca 4-6., 102879 hrsz.
37. Enikő utcai játszótér Enikő utca, 102321/1 hrsz.
38. Kolozs közi játszótér Kolozs köz, 102321/1 hrsz.
39. Kertvárosi Olimpikonok Parkja játszótér Kertvárosi Olimpikonok Parkja, 100849/1 hrsz.
40. Reformátorok tere játszótér Sashalom utca 6-8., Rákóczi út 9., 110107 hrsz.
41. Sashalmi sétány játszótér Sashalmi sétány, 100846, 100848 hrsz.
42. Lándzsa téri játszótér Lándzsa tér, 103247 hrsz.
42. Védő utcai játszótér Védő utca 5., Bem apó utca 8., 103152/2,103153/1 hrsz.
44. Nagyiccei kiserdei játszótér Devecseri utca, 100119 hrsz.
45. Sashalmi kiserdei játszótér Kányavár utca, 100155/2b
Sportterületek címe
Árpádföld
1. Tóth Ilonka téri labdapálya és szabadtéri fitnesz Tóth Ilonka tér, 114709 hrsz.
Cinkota
2. Honfoglalás lakópark labdapályája és szabadtéri fitnesz Etelköz utca, 118736/156 hrsz.
3. Strand téri szabadtéri fitnesz Ostoros út, 115857 hrsz.
Mátyásföld
4. Andocs téri labdapálya és szabadtéri fitnesz Andocs tér, 104221 hrsz.
5. Rutafa utcai szabadtéri fitnesz Rutafa utca, 107100/35 hrsz.
6. Villő utcai szabadtéri fitnesz Villő utca, Zsélyi Aladár utca 106013/1 hrsz.
7. Olga utcai labdapálya Olga utca 16-22., 106904/29 hrsz.
8. Összefogás sétány sportpályája Összefogás sétány, 10710/35 hrsz.
9. Erzsébet-ligeti labdapálya és szabadtéri fitnesz Bökényföldi út 41-45., 105842/38 hrsz.
Rákosszentmihály
10. Hermina úti szabadtéri fitnesz, pumpapálya és KRESZ park Hermina út, 118533, 118541 hrsz.
11. Hősök tere szabadtéri fitnesz Hősök tere 109801 hrsz.
12. Pálfi János téri szabadtéri fitnesz Pálfi János tér, 109358 hrsz.
13. Tavirózsa téri labdapálya és szabadtéri fitnesz Tavirózsa tér, 110922/20 hrsz.
Sashalom
14. Zalavár utcai labdapálya Zalavár utca., 100006/10 hrsz.
15. Egyenes utcai szabadtéri fitnesz Egyenes utca, 100002/11 hrsz.
16. Enikő utcai labdapálya Enikő utca, 102321/1 hrsz.
17. Kertvárosi Olimpikonok Parkja labdapálya, extrémsport pálya, futópálya és szabadtéri fitnesz Kertvárosi Olimpikonok Parkja, 100849/1 hrsz. (100846, 100850, 100930 hrsz.)
18. Reformátorok tere szabadtéri fitnesz Sashalom utca 6-8., Rákóczi út 9. 110107 hrsz.
19. Lándzsa téri labdapálya Lándzsa tér, 103247 hrsz.
20. Bem Apó utcai szabadtéri fitnesz Bem apó utca, Védő utca, Lakó utca 103153/1 hrsz.
21. Sashalmi kiserdei szabadtéri fitnesz és füves futballpálya Kányavár utca, 100155/2b
Kutyafuttatók címe
Mátyásföld
1. Budapesti úti kutyafuttató Budapesti út, 107218/1 hrsz.
2. Jókai utcai lakótelep kutyafuttató Jókai Mór utca 106060 hrsz.
Rákosszentmihály
3. Szent Korona utcai lakótelep kutyafuttató Tavirózsa tér 110922/20 hrsz.
Sashalom
4. Kertvárosi Olimpikonok Parkja kutyafuttatók Kertvárosi Olimpikonok Parkja 100849/1 hrsz.
5. Lándzsa utcai lakótelep kutyafuttató Bem apó utca 103153/1 hrsz.