Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, - védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos - valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Felnőtt háziorvosi körzetek

2. § (1) Az ellátási területen 31 háziorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) Az I-XXXI-ig terjedő felnőtt háziorvosi körzetekhez tartozó felnőtt háziorvosok névsorát a függelék, a feladat-ellátási helyek címét és a közterületek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.”

2. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A háziorvosi ügyeleti ellátás napi 24 órás ellátás keretében, közreműködői szerződés alapján, a 1163 Budapest, Tekla utca 2/C. szám alatt biztosított.”

3. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az ellátási területen 21 védőnői körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) Az I-XXI-ig terjedő védőnői körzetekhez tartozó területi védőnők névsorát a függelék, a feladat-ellátási helyek címét és a közterületek felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.”

4. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

7. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

8. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

9. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

10. § E rendelet 2022. december 1. napján lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1. melléklet a 28/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 28/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 28/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 28/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 28/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 28/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

1. függelék a 28/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére