Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a 2023. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a naptár szerinti munkarendtől való eltérésről

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendeletre - a következőket rendeli el:

1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló valamennyi köztisztviselőre és ügykezelőre, a Hivatal valamennyi munkavállalójára, a polgármesterre, az alpolgármesterekre.

2. § A Hivatal 2023. évi munkarendjében az igazgatási szünet időszakai a következők:

a) 2023. január 2-6. hétfőtől-péntekig és

b) 2023. december 27-29. szerdától-péntekig.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2024. január 1. napján hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

  Vissza az oldal tetejére