Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatra (a továbbiakban Önkormányzat) és Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület), valamint annak Bizottságaira, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek bevételeit folytatólagosan beszedjék.

3. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy működési kiadásaikat a 2022. évi költségvetés eredeti előirányzatának alapulvételével folytatólagosan a 2023. évi költségvetési rendelet megalkotásáig teljesítsék a következők szerint:

(1) A működési kiadások területén a költségek fedezetére főszabályként havonta a 2022. évi eredeti előirányzatok 1/12 része áll rendelkezésre.

(2) A 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők a 2022. évi költségvetési maradvány terhére, új kötelezettségvállalásra csak a rendelettervezetben nevesített feladatok esetén kerülhet sor.

(3) Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott feladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.

(4) A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozásának szabályai a következők:

a) A 2023. évi átmeneti gazdálkodás ideje alatt a 2022. december havi és a 2023. január havi illetmények fizethetők ki a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (10) bekezdésében szabályozott hűségpótlék kifizethető.

b) A költségvetési szervek elvégezhetik a januárban esedékes, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum összegének várható emelkedéséből eredő átsorolásokat, illetve kifizethető az ebből eredő megemelt összegű bér.

c) A Polgármesteri Hivatal esetében a köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos, átsorolásokkal együtt járó átsorolások elvégezhetőek, illetve kifizethető az ebből eredő megemelt összegű bér.

d) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében a jogszabályi előírásokból adódó fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

e) A jubileumi jutalom, az esedékesség napján teljes összegben kifizethető.

f) A rehabilitációs hozzájárulás a bevallásban szereplő összegben kifizethető.

(5) A dologi kiadások esetében az áthúzódó kiadásokon felül a keretösszegek a 2022. évi eredeti előirányzatok 1/12 részéig biztosítottak. Ettől eltérően:

a) Kifizethetőek a szerződési kötelezettségből adódó év elején esedékes negyedéves, féléves vagy éves díjak.

b) A közüzemi díjak (villamos energia, gáz, víz- és csatornadíjak) és ahol van, a vásárolt élelmezés költsége a tényleges, számla szerinti értékben kifizethető.

c) ÁFA jogcímen kifizethetőek mindazon tételek, amelyek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényből adódóan fizetési kötelezettségként jelentkeznek.

d) Kifizethető az éves ingatlan-és vagyonbiztosítás I. félévi díja, valamint bármely más biztosítás negyedéves díjai, továbbá a kátyúkár miatti önrészek.

e) Csak a fenntartó előzetes írásbeli engedélyével fizethetőek ki azok az időarányosnál magasabb összegű szolgáltatási díjak, ahol a díjfizetés negyedévente vagy félévente történik, továbbá abban az esetben is, ahol a szolgáltató előzetes tájékoztatás alapján 2023. január 1-jétől megemelt összegű díjat alkalmaz.

f) A vásárolt közszolgáltatások között a XVI. kerületi óvodák óvodásai vízhez-szoktatásának, úszásoktatásának lebonyolítására 10 241 E Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

g) A számlás megbízási díjakra a határozatlan idejű szerződések díjain felül kötelezettség vállalható a Vagyongazdálkodási Iroda feladatkörében az elektromos hibák kivizsgálására, ellenőrzések elvégzésére. A 2022. december 31-gyel lejárt szerződés esetén csak a fenntartó előzetes írásbeli engedélyével köthető meg újra ugyanarra a feladatra a szerződés.

h) Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások között a szállítási szolgáltatási díjak előirányzaton az időarányos részen felül kötelezettség vállalható 4 150 E Ft-ig az ovikori program költségeire, továbbá a Humán Iroda intézményekkel összefüggő kiadásai előirányzaton az Iránytű kiadvány nyomdai költségeire 650 E Ft.

i) Az ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadásokra az időarányos részen felül kifizethető a komposztáló felé vezető út kisajátításához 21 ingatlanra vonatkozó értékbecslés költsége, valamint a telekalakításhoz a földmérési munkálatok költsége.

(6) Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai esetében a 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a 2022. évi eredeti előirányzatok időarányos szintjéig vállalható kötelezettség, valamint árváltozás esetén teljesíthető az időarányosnál nagyobb összegű számla kifizetése. A külső kezelésű társasházak közös költségére a 2022. évi előirányzat egynegyede áll rendelkezésre. A nem lakáscélú ingatlanok javítására, karbantartására 5 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség. A lakáscélú ingatlanok javítására, karbantartására 5 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség. A Környezetvédelmi Alapból a Rózsa utca útmenti fásítására 4 216 E Ft-ig vállalható kötelezettség.

(7) Az ellátottak pénzbeli juttatásai tekintetében a törvényen, illetve a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendeleten alapuló kötelezettségek mértékéig vállalható kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés, valamint - korlát nélkül - szükség esetén nyújtható támogatás a kríziskeretből, továbbá a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi helyi szintű támogatásához a 211/2022. (IX. 21.) Kt. határozat értelmében vállalható kötelezettség.

(8) A 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásáig támogatás nyújtására az áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül nincs lehetőség.

4. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai tekintetében a 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a következők szerint járjon el.

(1) Épület beszerzés, létesítés előirányzaton útlejegyzésre kifizethető a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatában, polgármesteri határozatban, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala határozatában a kisajátításért megállapított kártalanítási összeg.

(2) Útépítésekre a 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül 5 000 E Ft az eljárási díjakra, valamint az alábbi utcák közbeszerzésének indításához 209 700 E Ft áll rendelkezésre:

utca szakaszhatár hossz (m) elnyert támogatás
Felcsúti utca Szlovák út - Istráng utca 256 76 800
Sasvár utca Arany János u.- Olga utca 210 63 000
Géza utca Sasvár utca - Géza utca 73. 44 13 200
Táncsics utca II. Imre utca - Bökényföldi út 189 56 700

(3) A felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg előirányzaton az áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül 25 000 E Ft áll rendelkezésre a váratlanul felmerülő kiadásokra.

(4) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai (felhalmozási célú támogatások) vonatkozásában a 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásig támogatás nem nyújtható.

5. § (1) A jólteljesítési biztosítékok és bankgaranciák - ha esedékessé válnak - kifizethetőek az átmeneti gazdálkodás időszakában.

(2) Az általános működési tartalékban 200 000 E Ft, valamint a fejlesztési céltartalékban 500 000 E Ft áll rendelkezésre.

(3) Az átmeneti rendeletben nevesített fejlesztési, beruházási feladatokra az Önkormányzat szabad pénzeszközei és a pályázati támogatások a költségvetési maradvány formájában nyújtanak fedezetet.

(4) Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe be kell építeni.

(5) A 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalás a kinevezési okirat, a szerződés, a megállapodás, a visszaigazolt megrendelés, a megindított közbeszerzési eljárás, a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, mindezek kelte 2022. december 31-ét megelőző időpont, valamint a benyújtott, de 2022. december 31-ig ki nem fizetett számla.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit kamatbevétel céljából belföldön rövid lejáratú banki betétben helyezze el.

6. § (1) Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//