Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati hatósági ügyekben kiszabott bírság végrehajtásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény a végrehajtás foganatosításának általános szabályairól szóló (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 1. § (1)-(2) bekezdésére - a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed valamennyi, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) hatáskörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyre.

2. § Az önkormányzati hatósági ügyben kiszabott bírság tárgyában az Önkormányzat a végrehajtást önálló bírósági végrehajtó útján foganatosítja.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző