Indokolás

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 31/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § (1) E rendelet előírásait kell alkalmazni a hatályba lépését követően kötendő szerződéseknél, a szerződések módosításánál, meghosszabbításánál, illetőleg a hatályba lépését követően indult ügyekben, amennyiben az szerződéskötéssel nem jár.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelését szolgálja.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez *