Indokolás

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a „Tiszta udvar, rendes ház” cím alapításáról és adományozásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az elismerő címek alapítása

1. § (1) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület szépítése, a kulturált lakókörnyezet fejlesztése érdekében

a) „Tiszta udvar, rendes ház”

b) „Legotthonosabb lépcsőház”

c) „Legszebb utca”

elnevezéssel elismerő címeket alapít.

(2) Az elismerő címekre pályázhat a Budapest XVI. kerület közigazgatási területén található

a) lakóingatlan tulajdonosa vagy használója,

b) társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek lakóközössége az alapszabályban, illetve alapító okiratban meghatározott képviselő útján,

c) tér, utca, utcarész lakóközössége, megbízott képviselője útján.

(3) Az elismerés formája a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) arculatának megfelelő, falra szerelhető tábla. A tábla előállítása céljából rendelkezésre álló keretösszeget az Önkormányzat minden évben a tárgyévi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletében határozza meg.

2. A címadományozás feltételei

2. § (1) A „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozható azon ingatlan tulajdonosának, illetve használójának, akinek ingatlana, és az azon található épület, kert, udvar megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetébe.

(2) A „Legszebb utca” cím adományozható azon tér, utca, utcarész (legalább három keresztutca közötti szakasz) lakóközösségének, amely adott évben a legszebb utcaképet nyújtja a beültetett virágok, növények, illetve a közterületi összkép vonatkozásában.

(3) A „Legotthonosabb lépcsőház” cím adományozható azon lakóközösségek részére, ahol legjobban kitűnik, hogy otthonuk részének tekintik a közösen használt tereket.

3. Eljárási szabályok

3. § (1) Az elismerő címek elnyerésére a pályázatot minden év április 15. napjáig a polgármester hirdeti meg. A pályázatot augusztus 15. napjáig lehet benyújtani.

(2) A pályázati felhívást az Önkormányzat lapjában (XVI. Kerületi Újság) és az Önkormányzat honlapján (www.bp16.hu) kell közzétenni.

(3) A címek adományozásáról egy szakmai munkacsoport előzetes véleményének kikérését követően minden év október 15. napjáig a polgármester dönt. Az adott évben több pályázó is részesülhet elismerő címben.

(4) A szakmai munkacsoport tagjai: a Környezet- és Klímavédelmi Bizottság egy delegált tagja, a főkertész, a főépítész vagy az általa delegált személy és az érintett egyéni választókerület képviselője.

(5) A szakmai munkacsoport a címek adományozására helyszíni szemle után tesz javaslatot a polgármesternek.

(6) A szakmai munkacsoport javaslatára a polgármester a korábban adományozott címeket visszavonhatja.

4. Záró rendelkezés

4. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a „Tiszta udvar, rendes ház” cím alapításáról szóló 23/2007. (VII. 2.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző