Indokolás

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (a továbbiakban együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 20 332 826 E Ft Költségvetési bevétel,

b) 850 000 E Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,

c) 7 603 544 E Ft 2021. évi maradvány igénybevétel,

d) 191 527 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések,

e) 24 887 000 E Ft Betétek megszüntetése,

f) 20 713 101 E Ft Költségvetési kiadás,

g) 0 E Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása,

h) 168 452 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,

i) 24 887 000 E Ft Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése,

j) 8 096 344 E Ft (8 096 344 393 Ft) 2022. évi költségvetési maradvány.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint e rendelet 5. melléklete, mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete, valamint az Önkormányzat - költségvetési szervek nélküli - bevételeit előirányzatonként e rendelet 7. melléklete szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 9., valamint 12. - 27. mellékletei, a költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítését e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 10. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 28. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 29. melléklete, a működési kiadások teljesítését kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 30. melléklete, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 31. melléklete szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok teljesítését e rendelet 32. melléklete szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését e rendelet 33. mellékletében, az Önkormányzat felújítási kiadásainak felújításonkénti, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka teljesítését e rendelet 34. mellékletében, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését e rendelet 35. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 36. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását e rendelet 37. mellékletének megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület e rendelet 37. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 7 629 364 563 Ft összegű 2022. évi költségvetési maradványát jóváhagyja. A 2023. évi költségvetési rendelet „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 6 753 402 056 Ft-os eredeti előirányzatát 875 962 507 Ft-tal meg kell emelni.

(3) A Képviselő-testület a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal és az alábbi tíz intézmény esetében a 2022. évi alaptevékenység szabad maradványát elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:

a) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 93 361 455 Ft

b) XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 88 858 914 Ft

c) GAMESZ 646 346 Ft

d) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 3 320 522 Ft

e) Cinkotai Huncutka Óvoda 5 668 065 Ft

f) Sashalmi Manoda Óvoda 2 145 677 Ft

g) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 2 450 313 Ft

h) Szentmihályi Játszókert Óvoda 3 447 724 Ft

i) Területi Szociális Szolgálat 21 501 171 Ft

j) Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 10 461 765 Ft

k) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 1 993 772 Ft

(4) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri. Az alábbi öt intézmény számára a nevük mellett feltüntetett 2022. évi kiutalatlan támogatás összegének utalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül intézkedni kell.

a) Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 7 658 077 Ft,

b) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 9 408 400 Ft

c) Corvin Művelődési Ház 20 205 082 Ft

d) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 6 805 737 Ft

e) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 89 748 401 Ft

(5) A Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés összege a beszámoló 11/L űrlapjának 25. sora alapján 69 582 319 Ft.

(6) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői e rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2023 évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(7) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány és az elvont maradvány összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 3 napon belül írásban értesíti.

11. § Ez a rendelet 2023. április 25-én lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1. melléklet a 12/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez