Indokolás

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a kertvárosi gyümölcsfaültetési programról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) célja a Budapest Főváros XVI. kerülete zöldfelületének gyarapítása, a kerületben meglévő magánkertek lombbal való lefedettségének a növelése, a kertkultúra fejlesztése, a gyümölcsfák telepítésének népszerűsítése.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet személyi hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületében bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre és a XVI. kerület közigazgatási területén található társasházakra terjed ki.

(2) A rendelet területi hatálya Budapest Főváros XVI. kerületének a kertvárosias, kisvárosias lakóterületén elhelyezkedő családi házakra, kerítéssel körülkerített, udvarral vagy kerttel rendelkező többlakásos lakóépületekre és társasházakra terjed ki.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. Gyümölcsfa ültetéséhez szükséges optimális környezeti feltételek: térigény rendelkezésre állása, mélyrétegű kerti talaj, napsütötte fekvés.

2. Ingatlan: a föld és a ráépített szilárd építmények összessége.

3. Kerítés: a telek területét a közterülettől, valamint a szomszédos telkek területétől elválasztó, lehatároló építmény.

4. Kertvárosias, kisvárosias lakóterület: Budapest Főváros Településszerkezeti Terve szerinti Lke-1 vagy Lk-2 építési övezetbe tartozó ingatlan.

5. Környezeti feltételek fennállása: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 32/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendeletében meghatározott védőtávolságok betartásának biztosítása.

6. Megfelelő gondozás: rendszeres, az évszaknak megfelelő locsolás, metszés és a kártevők elleni védekezés.

7. Telek: egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület.

8. Telekrész: az a földterület, amelynek vonatkozásában a tulajdoni lapon szereplő, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultak ügyvéd által ellenjegyzett szerződéses megállapodás eredményeként kizárólagos használati jogot szereztek.

4. A támogatás formája, mértéke és elbírálása

4. § (1) A gyümölcsfaültetési programra eredményesen jelentkezők részére az Önkormányzat a tárgyévi költségvetésében erre a célra elkülönített keret erejéig, a beérkezett jelentkezések sorrendjében legfeljebb 2 db szabványos, szabadgyökerű gyümölcsfát (a továbbiakban: gyümölcsfát) biztosít, amelyről a döntés meghozatala a polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) Az Önkormányzat telkenként, telekrészenként térítésmentesen maximum 2 gyümölcsfát biztosít.

(3) Az Önkormányzat egy gyümölcsfa ellenértékét 4500 Ft-ban állapítja meg.

5. Jelentkezési feltételek

5. § (1) A kertvárosi gyümölcsfaültetési programra a jelentkezést az e célra rendszeresített jelentkezési lapon Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalba (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) évente június 30. napjáig e-mailben vagy papír alapon lehet benyújtani.

(2) Az eredményes jelentkezés feltétele, hogy a jelentkezési lap a tárgyév június 30-ig a Polgármesteri Hivatalba beérkezzen.

(3) A gyümölcsfák évente egy alkalommal, tárgyév szeptember 30. és november 15. között kerülnek kiosztásra. Gyümölcsfa igénylésére 3 évente van lehetőség.

6. § (1) A jelentkezést benyújthatja

a) a lakóingatlan tulajdonosa vagy használója,

b) a társasházi lakóépületek lakóközössége az alapszabályban meghatározott képviselő útján.

(2) Természetes személy jelentkező esetén jelentkezni annak az ingatlannak a vonatkozásában lehet, amely a jelentkező lakcímének igazolására szolgáló hatósági igazolványában lakcímeként vagy tartózkodási helyeként szerepel.

(3) Társasházi lakóépület jelentkezése esetén jelentkezni annak az ingatlannak a vonatkozásában lehet, amely a jelentkező társasház címeként szerepel.

(4) Többlakásos épületek esetében:

a) ha az épületben hat lakásnál kevesebb található, a jelentkezés benyújtásakor a jelentkezési laphoz csatolni kell az ingatlan valamennyi tulajdonosának írásbeli hozzájárulását.

b) ha az épületben hat vagy annál több lakás található, a jelentkezés benyújtásakor a jelentkezési laphoz csatolni kell a jelentkezést jóváhagyó közgyűlési határozatot.

c) kizárólagos használatú ingatlanrészre (telekrészre) irányuló jelentkezés esetén az ingatlanra vonatkozó használati megállapodást a jelentkezési laphoz csatolni kell.

6. A nyertes jelentkező kötelezettségei

7. § (1) Eredményes jelentkezés esetén a gyümölcsfát a jelentkező átadás-átvételi jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) alapján, személyesen veheti át.

(2) A jegyzőkönyv tartalmazza a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy

a) vállalja, hogy a gyümölcsfát a jelentkezési lapon megjelölt, körülkerített magán vagy társasházi tulajdonban lévő ingatlanon ülteti el,

b) a gyümölcsfa ültetéséhez szükséges optimális környezeti feltételek fennállnak.

(3) A gyümölcsfát legalább 80x80x80 cm méretű ültető gödörbe kell ültetni.

(4) Az ültetés időpontjától számítva a jelentkező a gyümölcsfát legalább 5 évig megfelelően gondozni köteles.

8. § (1) A gondozási kötelezettség ideje alatt az Önkormányzat képviseletében eljáró személy előzetes bejelentés nélkül jogosult a gyümölcsfa megfelelő gondozását ellenőrizni.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a gyümölcsfát a jelentkező nem megfelelően gondozza, vagy a gyümölcsfa a jelentkezési lapon megjelölt címen nem található, a jelentkezőnek a gyümölcsfa ellenértékét meg kell fizetnie az Önkormányzatnak.

9. § Az igényelt gyümölcsfa határozattal előírt fapótlási kötelezettség teljesítésére nem használható fel.

7. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2023. április 25-én lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester
dr. Csomor Ervin
jegyző