Indokolás

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

az üzemképtelen valamint roncs járművek közterületen történő tárolásának szabályairól

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Budapest Főváros Közgyűlésének Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendeletében foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a közterületek rendjének és tisztaságának fokozott biztosítása, a forgalmi akadályokat képező járműveknek a közterületről közérdekből történő eltávolítása.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi üzemképtelen és roncs járműre, azok tulajdonosára, üzembentartójára (a továbbiakban: üzembentartó).

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan, az Önkormányzat tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;

2. jármű: közúti szállító- vagy vontatóeszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépeket, mezőgazdasági gépeket is;

3. jármű tulajdonosa: az a személy, aki a gépjármű törzskönyvében tulajdonosként be van jegyezve.

4. üzembentartó: a járműnek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény alapján vezetett nyilvántartásba bejegyzett üzemben tartója - kivéve, ha üzembentartói jog változását tartalmazó okirat ennek ellenkezőjét igazolja -, vagy a telephely szerinti ország hatósága által kibocsátott okiratba (forgalmi engedély) bejegyzett üzemben tartója;

5. üzemképtelen jármű: az a jármű, amely a közúti forgalomban csak hatósági engedéllyel, jelzéssel vehet részt, de a hatósági engedélye, jelzése hiányzik, vagy engedélye lejárt, vagy érvénytelen, vagy a jármű nem a saját kerekén áll; továbbá a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 56. § (1) bekezdése szerint műszaki hibás jármű.

6. roncs jármű: olyan gépjármű, amely műszaki állapotából adódóan működésképtelen, közúti baleset vagy egyéb káresemény során olyan súlyosan megrongálódott gépjármű, amely jól láthatóan alkalmatlan a közúti közlekedésben úton való haladással történő részvételre;

7. tárolás: az üzemképtelen vagy roncs gépjármű közterületen történő egyhelyben állása az üzemképtelenség tényének bekövetkezését követő 10 napon túl.

4. Az üzemképtelen és roncs járművek közterületen történő tárolása

4. § (1) A közterületek rendeltetésszerű használat védelme és a közösségi együttélés szabályainak zavartalan biztosítása érdekében az Önkormányzat közterület-felügyeletet működtet.

(2) A közterület-felügyelő a helyi közúton hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek tekintetében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (2)-(9) bekezdései szerint jár el.

(3) Üzemképtelen és roncs gépjárművet csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig lehet tárolni. Ezt meghaladóan az üzemképtelen és roncs járművek közterületen való tárolása tilos.

(4) 10 napon túli tárolás esetén a közterület-felügyelő a járművön - első szélvédőjén jól látható helyen az intézkedés okát is megjelölő - értesítést helyez el, melyről az üzembentartót 3 munkanapon belül értesíti. A járművön elhelyezett értesítés tartalmazza a (5) bekezdés szerinti jogkövetkezményre történő figyelmeztetést.

(5) A (4) bekezdés szerinti értesítés elhelyezésétől számított 15 napot követően a közterület-felügyelő az érintett járművet elszállítással eltávolíthatja kivéve, ha az üzembentartó az üzemképtelenséget elhárítja.

(6) A közterület-felügyelet a jármű elszállításáról az intézkedéssel egyidejűleg értesíti a rendőrséget, valamint az üzembentartót. A közterület-felügyelet a (5) bekezdés alapján elszállított jármű forgalmi rendszámát - tájékoztatás céljából - a közterület-felügyeletet működtető Önkormányzat hivatalos honlapján közzéteszi.

5. A jármű elszállításának költségei

5. § (1) Az üzemképtelen valamint roncs jármű elszállításának, tárolásának költségei az üzembentartót terhelik.

(2) Amennyiben a jármű szállítása vagy tárolása során kár keletkezik, a kárt a szállítást végző cég köteles megtéríteni, e körben az Önkormányzatot semminemű kárfelelősség nem terheli.

6. A járművek őrzésének szabályai

6. § (1) Az elszállított járművet az Önkormányzattal kötött külön szerződésben meghatározott telephelyen az üzembentartó költségére és veszélyére elkülönítve kell tárolni és a felelős őrzés szabályai szerint 6 hónapig őrizni kell.

(2) A költségek megfizetéséig a felelős őrző a járművet visszatarthatja.

(3) A járművek tárolására szolgáló telephely címét, elérhetőségét és kapcsolattartóját, valamint a jármű elszállításának és tárolásának érvényes díjait az Önkormányzat köteles a hivatalos honlapján közzé tenni.

7. Eljárási és záró rendelkezések

7. § Az elszállítással eltávolított járművekre vonatkozó eljárás tekintetében a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet szabályait kell alkalmazni.

8. § E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet 2023. június 20-án lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester
dr. Csomor Ervin
jegyző