Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2003. (IX. 8.) számú önkormányzati rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának térítési módjáról

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában és a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, 1993. évi LXXVIII. tv. 35. §-ában nyert felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros XVII. Kerület Önkormányzatának tulajdonában álló, bérbeadás vagy használatba adás útján hasznosított lakásokra (bérleményekre) és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya azokra a bérleményekre, amelyeknek a vízfogyasztása egyedileg a közművek által engedélyezett fő- vagy mellékvízmérővel mérhető, mivel ezekre szerződést a bérlő - az önkormányzat hozzájárulásával - a szolgáltatóval kötötte meg, és a díjakat közvetlenül neki fizeti.

A víz- és csatornahasználati díj áthárítása

2. § (1) A bérlők a közüzemi vízfogyasztásért és csatorna használatért - a Lakás - 17 Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: Lakás-17 Kft.) mint üzemeltetőn keresztül - a bérbeadónak a lakbéren felül díjmegtérítést kötelesek fizetni.

(2) Azokban a bérleményekben, ahol a vízfogyasztás külön - külön nem mérhető, a közüzemi víz- és csatornahasználati díj térítés havi összegét az ingatlanon, illetve az épületben kialakított mérőhelyenként kell meghatározni.

(3) A víz -és csatornahasználati díj meghatározása és a bérlő felé közlése a polgármester feladata a Lakás - 17 Kft. útján.

A bérlő a víz- és csatornahasználati díjat a lakbérrel egy időben a tárgyhónap 15. napjáig köteles a bérbeadó részére megfizetni. Ezen kötelezettség nem teljesítése esetén a lakbér meg nem fizetésének a következményeit kell alkalmazni.

(4) A víz -és csatornahasználati díj fizetési kötelezettség azt a bérlőt is terheli, aki a bérlemény használatát időszakosan szünetelteti.

A víz- és csatornahasználati díj meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a lakásbérlemény

- 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületben,

- vagy vegyes tulajdonú épületben van.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának megállapítása

3. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő - egyedi vízmérővel nem rendelkező - nem lakás célú helyiségek bérlői víz -és csatornahasználati díjként a bérleti szerződésben megállapodás szerinti mennyiségi norma, ennek hiányában a jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott norma figyelembevételével megállapított összeget kötelesek megfizetni.

A 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületekben lévő lakások víz- és csatornahasználati díjának megállapítása

4. § (1) Az épület fővízmérőjén mért tényleges éves vízfogyasztás és csatornahasználat költségét minden év december 31-i fordulónappal kell megállapítani. A megállapított éves fogyasztást korrigálni kell az (2) bekezdésben foglalt tételekkel.

(2) Az épület központi mérőin jelentkező fogyasztásból levonásra kerül:

- A fővízmérő után lévő vízművek engedélyével felszerelt mellékvízmérőkön mért fogyasztás.

- A nem lakáshoz tartozó egyéb bérlői vízfelhasználás, amelynek elszámolására (mint pl.: gépkocsimosás, kertlocsolás, stb...) a Budapest Főváros Közgyűlésének 4/1995. (II.13.) sz. önkormányzati rendeletében biztosított és igénybevett átalányok és normák az irányadók.

(3) A bérlő éves víz -és csatornahasználati díja a 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületben az épület fővízmérőjén leolvasott és leszámlázott (2) bekezdésben foglaltak korrekciójával számított fogyasztás költségének a lakás alapterülete arányában a lakásra eső része.

(4) A lakásokra előirányzott és a felosztott tényleges víz- és csatornahasználati díj közötti éves különbözetről lakásonként minden év fordulónapját követően elszámolást kell készíteni. A különbözetet vissza kell téríteni mind a bérlőnek, mind a bérbeadónak, amennyiben az bármelyik félnél többletként jelentkezik.

(5) A következő év víz -és csatornahasználati díj előirányzatának havi összege a lakásra felosztott előző évi ténylegesen elfogyasztott vízmennyiség a hatályos jogszabályokban közzétett egységár szorzatával kerül megállapításra.

Vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati bérlakások víz- és csatornahasználati díja

5. § (1) A vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások víz-és csatornahasználati díja megegyezik a közgyűlés által a tárgyévi költségvetésében elfogadott közös költségben elkülönített víz- és csatornahasználati díj tulajdonhányad szerinti lakásra jutó összegével. A következő év víz-és csatornahasználati díj változás időpontja a közgyűlés által elfogadott közös költség változás időpontja. Ha a társasház közgyűlése határozatot hoz a lakásonkénti tényleges költségelszámolásra, amely határozatban dönt hátralék befizetéséről vagy túlfizetés visszafizetéséről, abban az esetben a polgármester a Lakás - 17 Kft. útján - a ház fővízmérőjén leolvasott tényleges fogyasztás alapján - a közgyűlés döntésének megfelelő mértékben elszámol a bérlőkkel.

(2) A polgármester a Lakás 17 Kft. útján köteles az érintett társasházaktól adatot bekérni az épület egészére vonatkozó - valamint ennek alapján egyes tulajdonhányadra megállapított éves leszámlázott és kifizetett víz -és csatornahasználati díjról, valamint a társasház éves költségvetésében elfogadott víz -és csatornahasználati díj összegéről és hatálybaléptetésének időpontjáról.

Amennyiben a Társasház a bekért adatszolgáltatást nem teljesíti, a polgármester a Lakás 17 Kft. útján az előző év adata alapján az egyes tulajdonhányadokra megállapított víz -és csatornahasználati díjat fizeti a társasháznak, s ezt határozza meg a bérlő felé.

Az önkormányzat és harmadik személy közös tulajdonában álló épületekben lévő önkormányzati bérlakások víz- és csatornahasználati díja

6. § (1) Az önkormányzat és harmadik személy közös tulajdonában álló épületekben lévő önkormányzati bérlakások víz- és csatornahasználati díj előirányzatát az előző év számlával igazolt tényleges költsége alapján kell meghatározni. Minden év december 31-i fordulónappal a közműszámlák alapján tulajdonhányad figyelembevételével a bérlőkkel el kell számolni, megállapítva a bérlők felé a ténylegesen felmerült kiadások és előirányzatok különbözetét.

(2) A következő évi előirányzatot az elszámolás szerint megállapított tényleges fogyasztás alapján a hatályos jogszabályokban közzétett egységárral kell megállapítani.

7. § (1) Az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló bérlemények bérlői a bérbeadóval állnak jogviszonyban.

(2) A bérlő a rá vonatkozó víz és csatornahasználati díj megállapításával kapcsolatos számítási dokumentumokba jogosult betekinteni.

(3) Ha a bérlő és a bérbeadó a víz és csatornahasználati díj elszámolásával kapcsolatos vitában nem jut egyezségre, a bérlő jogosult bírósághoz fordulni. A bíróság jogerős döntéséig a bérlőnek a bérbeadó által közölt díjat kell megfizetnie.

8. § (1) A bérlő a bérbeadó engedélyével bérleményében saját költségén, a közművek által engedélyezett mellékvízmérőt szereltethet fel.

A térítési díjat ebben az esetben a mért fogyasztás alapján fizeti meg a szolgáltató közmű felé.

(2) Amennyiben a 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületben a vízmérő órával rendelkező bérlő a mérő leolvasását nem biztosítja, a bérbeadó a 4. § szerint számított víz és csatornahasználati díjat írja elő, és a bérlő azt köteles megfizetni.

9. § E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros XVII. Kerület Önkormányzatának

- 58/1995. (XII. 20.) sz. rendelete,

- 4/1997. (II. 21.) sz. rendelete,

- 29/1998. (V. 22.) sz. rendelete,

- 8/1992. (VII. 1.) sz. rendelete,

hatályát veszti.

Budapest, 2003. augusztus 28.

Dr. Nagy István s.k. Dr. Hoffmann Attila s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

Budapest, 2003. szeptember. 8. napján.

Dr. Nagy István
jegyző

1. sz. melléklet a 44/2003. (IX. 8.) számú önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére
//