Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2005. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelete * 

az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 58. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján az Önkormányzat törvényben meghatározott környezetvédelmi feladatainak biztosítására az alábbi rendeletet alkotja: * 

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

1. § (1) *  Az Önkormányzat a Tv. 46. §-ában meghatározott környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítésére létrehozza a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapját (a továbbiakban: Környezetvédelmi Alap).

(2) A Környezetvédelmi Alap a kerületi környezetvédelmi programban foglalt célok, feladatok, továbbá a kerületi polgárság életminőségét javító környezetvédelmi intézkedések megvalósítását, a környezeti károk megelőzését és elhárítását, a környezeti ismeretek megszerzését (környezeti nevelést) és a hatékony környezetvédelmi megoldások ösztönzését segítő, elkülönített önkormányzati pénzügyi alap.

(3) A Környezetvédelmi Alap bevételei:

a) *  a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Polgármestere, Jegyzője, mint I. fokú Környezetvédelmi Hatóság által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

b) *  az illetékes Környezetvédelmi Hatóság által a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének a vonatkozó jogszabályok által meghatározott százaléka,”

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

d) *  a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

e) egyéb bevételek.

(4) A (3) bekezdés e) pontjába tartozó egyéb bevételek körébe tartozik a fapótlási kötelezettség megváltási díja.

A Környezetvédelmi Alap felhasználása

2. § (1) A Környezetvédelmi Alap a következő környezetvédelmi célok megvalósítására használható fel:

a) a kerület polgárai életminőségét javító környezetvédelmi intézkedések, beruházások, programok elősegítésére, ezen belül is elsősorban a településtisztasági feladatokra, zöldterületgazdálkodásra, út- és parkfenntartásra, az épített környezet védelmére, valamint a lakossági és közszolgáltatási (vendéglátás, településüzemeltetés, kiskereskedelem) eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelemre,

b) az önkormányzat környezetvédelmi pályázataihoz szükséges saját pénzügyi forrás biztosítására,

c) azonnali beavatkozást igénylő környezeti károk, illetve a környezeti veszélyeztetés elhárításának költségeire,

d) egyéb célok: Meghatározott célokra befizetett pénzösszegek a befizető kérésének megfelelően a meghatározott, de az Önkormányzat környezetvédelmi terveiben szereplő célokra kerülhetnek felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben legfeljebb a Környezetvédelmi Alap 10 százaléka használható fel.

(3) Ha a környezeti kár okozója vagy veszélyeztetője ismert, az (1) bekezdés c) pontjában foglalt kár vagy veszélyhelyzet elhárításának megelőlegezett költségeit kártérítési igényként érvényesíteni kell.

Döntés a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról

3. § (1) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, a bevételekről és a kiadásokról a Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

(2) *  A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg a felhasználás irányelveit, az adott évben elsőbbséget élvező célokat.

(3) *  A Polgármester a kiadások ütemezéséről negyedévente tervezetet készít. Az ütemezés alapján történő felhasználásról - a képviselő-testületnek történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett - a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság dönt.

A Környezetvédelmi Alap kezelése

4. § A Környezetvédelmi Alapba befolyó összegeket és az onnan történő kifizetéseket elkülönítetten kell kezelni.

Hatálybalépés

5. § Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2005. december 8.

Dr. Nagy István s.k. Dr. Hoffmann Attila s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésre kerül:

Budapest, 2005. december 14. napján.

Dr. Nagy István
jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//