Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 28/2006. (IX. 4.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők költségtérítéséről, tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 33/2005. (VIII. 31.) rendelettel módosított 43/2003. (IX. 1.) számú rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának az önkormányzati képviselők költségtérítéséről, tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 33/2005. (VIII. 31.) rendelettel módosított 43/2003. (IX. 1.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja, hogy annak rendelkezései a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban legyenek, illetve az igazságosság elve érvényesüljön:

1. § A R. 2. §-ának (1) bekezdésében a „3,4-es szorzatával” szövegrész hatályát veszti, s helyébe a „2,5-es szorzatával” szövegrész lép.

2. § A R. 2. §-ának (2) bekezdésében az „alapdíj 50%-ával” szövegrész hatályát veszti, s helyébe az „alapdíj 45%-ával” szövegrész lép.

3. § A R. 2. §-ának (3) bekezdésében a „- több tisztség esetén is - az alapdíj 100%-ával” szövegrész hatályát veszti, s helyébe a „- több tisztség, bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 90%-ával” szövegrész lép.

4. § A R. 2. §-ának (4) bekezdésében az „alapdíj 40%-a” szövegrész hatályát veszti, s helyébe az „alapdíj 38%-a” szövegrész lép.

5. § A R. 5. §-ának (7)-(9) bekezdései hatályukat vesztik, s helyükbe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit a Képviselő-testület kizárólag a kötelezettségeit megszegő képviselővel szemben érvényesíti.”

6. § A R. 6. §-ában az „ , amely a képviselő választása szerint pénzben is kifizethető” szövegrész hatályát veszíti.

7. § A R. az alábbi új 7. §-sal egészül ki, s ezzel egyidejűleg a 7. § sorszáma 8. §-ra változik:

„7. § Értelmező rendelkezések:

1. Kötelezettségszegés esetei:

- a képviselő - testületi ülés döntéshozatalánál a képviselő igazolatlanul történő távolmaradása,

- a képviselő bizottsági tag bizottsági ülésen való igazolatlan távolmaradása,

- a bizottság nem képviselő tagjának a bizottsági ülésen való igazolatlan távolmaradása.

2. Igazolt a távolmaradás dokumentumai:

- betegség esetében kizárólag orvosi igazolás,

- hivatalos önkormányzati feladat ellátás esetében a polgármester igazolása.”

8. § E rendelet 2006. október 1. napján lép hatályba, s ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 33/2005. (VIII. 31.) rendelet 2. §-a.

Budapest, 2006. augusztus 24.

Dr. Nagy István s.k. Dr. Hoffmann Attila s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

Budapest, 2006. szeptember 4. napján.

Dr. Nagy István
jegyző


  Vissza az oldal tetejére