Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzati biztos kirendeléséről * 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 116. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati biztos kirendeléséről a következőket rendeli el: * 

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzati biztos kirendelésével és kijelölésével kapcsolatos részletes szabályokat, továbbá megállapítsa ezen eljárásban részt vevők körét.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatára és az annak felügyelete alá tartozó önkormányzati költségvetési szervekre.

Az önkormányzati biztos kirendelése

2. § (1) *  Önkormányzati biztost kell kirendelni a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez (a továbbiakban: költségvetési szerv), ha a 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket, és a költségvetési szerv a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, továbbá a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a értelmében adósságrendezési eljárást az Önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményeztek.

(2) A tartozásállomány keletkezésének időpontja a számlában feltüntetett fizetési határidő, amennyiben azt a fizetésre kötelezett elfogadja.

(3) A tartozásállomány mérési időpontja a tárgyhó utolsó naptári napja.

(4) *  Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 116. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik.

A költségvetési szervek adatszolgáltatása

3. § (1) A költségvetési szervek havonta, a tárgyhót követő hó 10. napjáig az 1. számú melléklet szerinti adatszolgáltatást kötelesek megküldeni a polgármesternek az elismert tartozásállományukról.

(2) A költségvetési szervek vezetői az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg kötelesek önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni a polgármesternél, ha az adatszolgáltatásban elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományuk meghaladja a 2. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket.

(3) A polgármester az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatások és/vagy a költségvetési szerv vezetőjének kérése alapján - amennyiben az adósságállomány eléri vagy meghaladja a 2. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket - kezdeményezi a Képviselő-testületnél az önkormányzati biztos kirendelését.

Az önkormányzati biztos megbízása, díjazása, jogai és feladatai

4. § (1) *  Az önkormányzati biztosnak jelölhető személyeket a Képviselő-testület nyilvános pályázat alapján választja ki az Ávr. 116. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

(2) A Képviselő-testület által kijelölt önkormányzati biztost a polgármester bízza meg. Az önkormányzati biztos megbízásának tényét az Önkormányzat honlapján és a Hírhozóban közzé kell tenni.

(3) Az önkormányzati biztos jogainak és feladatainak meghatározása során az Ávr. 117. §-ában foglaltakra figyelemmel kell a megbízási szerződést megkötni. Az önkormányzati biztost megillető havi megbízási díj összegét, a költségelszámolás rendjét és az abba bevonható költségek körét a megbízási szerződés tartalmazza.

(4) Az önkormányzati biztos megbízási díja, járulékai, költségtérítése az Önkormányzatot terheli, fedezetéről a Képviselő-testület az esedékesség időpontjában az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet módosításával dönt.

(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás - a megbízási szerződésben rögzített megbízási díjon és járulékain valamint a költségtérítésen kívül - a költségvetési szervet terheli.

(6) Az önkormányzati biztos tevékenységéről a polgármesternek havonta - munkájának költségvetési szerv általi akadályoztatása esetén soron kívül - köteles beszámolni, az Ávr. 117. § (4)-(5) bekezdéseinek rendelkezései szerint.

Adósságrendezési eljárás alatti biztosi tevékenység

5. § Amennyiben az Önkormányzatnál a biztos tevékenységének időtartama alatt a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a alapján adósságrendezési eljárást kezdeményeztek, az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert és egyidejűleg javaslatot tenni a fizetési kötelezettség rendezéséhez szükséges intézkedésekre.

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet 2012. szeptember 3. napján lép hatályba.

(2) * 

Budapest, 2012. augusztus 29.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 30. napján.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

1. sz. melléklet a 26/2012.(VIII. 30.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére
//