Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2013. (XII. 12.) számú önkormányzati rendelete

Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről * 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a következőket rendeli el:

A szabályozás célja

1. § (1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának (a továbbiakban: Rákosmente Önkormányzata) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testülete) a Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályait úgy határozza meg, hogy azzal a Rákosmentén élő emberek érdekeit szolgálja. A Képviselő-testület e rendelet megalkotásával megteremti, fejleszti és megóvja Rákosmente egységes, kertvárosi jellegű városképét, fejleszti és megóvja Rákosmente épített és természetes környezetét, megteremti és megóvja Rákosmente közlekedési rendjének biztonságát, továbbá érvényre juttatja Rákosmente Önkormányzatának a közterületek hasznosításához fűződő gazdasági érdekét.

(2) A Képviselő-testület az alábbi szabályok megalkotásával hozzájárul a közbiztonság, a közrend magas színvonalú kialakításához és fenntartásához, továbbá biztosítja a közvagyon fokozott védelmét.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén a Rákosmente Önkormányzatának tulajdonában lévő valamennyi közterületre.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület

a) az a földrészlet, amelyet az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván,

b) az a nem közterületként nyilvántartott földrészlet, amelyet a tulajdonos közhasználat céljára átadott.

3. § * 

4. § A választási kampány idején a közterületen elhelyezett választási plakátok és a közterületen folytatott politikai kampánytevékenység kapcsán e rendelet szabályai nem alkalmazhatóak.

Hatásköri és eljárási szabályok

5. § (1) *  Az e rendeletben meghatározott minden döntés önkormányzati hatósági ügy, és a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente polgármesterére (a továbbiakban: polgármester) ruházza át.

(2) * 

(3) A polgármester által az (1)-(2) bekezdésekben foglaltak alapján átruházott hatáskörben hozott döntés ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A Képviselő-testület határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróságtól lehet kérni.

(4) *  A polgármesternek és a Képviselő-testületnek döntése során e rendelet szabályait kell alkalmaznia. A polgármester, illetve a Képviselő-testület eljárására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A közterületek osztályozása

6. § (1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott közterületeket három kategóriába kell besorolni.

(2) Az I. kategóriába tartozók a Pesti út - Csabai út - Kaszakő utca - Kaszáló utca - 128468/2 helyrajzi számú közterület - Pesti út - Bakancsos utca - Gyökér utca - Bujákhida utca által határolt területen találhatóak.

(3) A II. kategóriába tartozók a Borsó utca - Újlak utca - Széchenyi utca - Napkelet köz - Napkelet utca - Csabai út - Kántor utca - Várvíz utca - Kaszáló utca - Ferihegyi út - Rákos-patak - Csékút utca által határolt területen találhatóak, kivéve az I. kategóriába sorolt területen lévőket.

(4) A III. kategóriába tartoznak mindazon közterületek, amelyek nem az I. és a II. kategóriában találhatóak.

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

7. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő a közterület használata, ha a használat a közterület mások általi rendeltetésszerű használatát az e rendeletben meghatározott módon akadályozza.

(3a) *  A közterület rendeltetésétől eltérő használata (továbbiakban: közterület-használat) kérdésében az önkormányzat önkormányzati hatáskörben hoz döntést, mely határozat, végzés meghozatala, vagy - amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak - hatósági szerződés megkötése lehet. A közterület-használathoz - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - az önkormányzat hatósági határozatba vagy hatósági szerződésbe foglalt hozzájárulása szükséges (továbbiakban: közterület-használati hozzájárulás).

(4) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni

a) *  árusító vagy szolgáltató tevékenység célját szolgáló építmény vagy eszköz, és árutárolásra szolgáló konténer elhelyezéséhez, létesítéséhez, fennmaradásához, továbbá árubemutató elhelyezéséhez, fennmaradásához,

b) * 

c) jogszerű szerencsejáték szolgáltatáshoz használt eszköz elhelyezéséhez, működtetéséhez,

d) árusító vagy szolgáltatást kínáló automaták elhelyezéséhez, fennmaradásához,

e) *  vásár, sport-, kulturális vagy szabadidős rendezvények megtartásához, mutatványos tevékenység folytatásához, illetve az ezekhez kapcsolódó parkolók létesítéséhez,

f) árusításra szolgáló asztal, guruló kocsi, állvány és egyéb eszköz elhelyezéséhez, mindezek helyszíni tárolásához és használatához,

g) fenyőfa árusításához, idényjellegű gyümölcsök és zöldségek, illetve fagyasztott élelmiszerek mozgóboltként használt járműről történő árusításához,

h) vendéglátó egységhez kapcsolódó terasz, előkert létesítéséhez, fennmaradásához, illetve sörsátor állításához,

i) *  zöldség és gyümölcs üzlethelyiséghez kapcsolódó, annak homlokzatával érintkező legfeljebb 5 m2 közterületet foglaló kirakodott árusításához,

j) közterületbe nyúló védőtető, előtető vagy ernyőszerkezet elhelyezéséhez, fennmaradásához,

k) *  reklám közzététele céljából a Tvtv. szerinti utcabútor elhelyezéséhez, fennmaradásához, feltéve, ha a reklám elhelyezését az építésügyi, építéshatósági, településkép védelmi jogszabályok egyébként megengedik,

l) reklámként funkcionáló építési háló felszereléséhez,

m) vitrin elhelyezéséhez, fennmaradásához,

n) *  üzemanyagtöltő állomás létesítéséhez, fennmaradásához, üzemanyag-egységárat jelző berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához, elektromos töltőállomás létesítéséhez, a 20. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetek kivételével,

o) *  egyéb, a Tvtv. hatályán kívüli utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, kivetítő- és videófal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához, köztéri óra elhelyezéséhez, fennmaradásához,

p) *  reklámcélú tevékenység folytatásához, szórólaposztáshoz,

q) *  hírközlési tevékenységgel kapcsolatos, továbbá közműves berendezések és létesítmények (pl. kábelszekrény, kapcsolószekrény, transzformátor) elhelyezéséhez,

r) műalkotásnak nem minősülő jel és jelkép elhelyezéséhez, fennmaradásához,

s) *  építési, szerelési munkához kapcsolódó létesítmények, eszközök, berendezések elhelyezéséhez, munkaterület körülhatárolásához, valamint építőanyag, illetve építési törmelék és lom tárolásához használt konténer elhelyezéséhez a 7. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt időszakot követő nappal kezdődően,

t) a közúti közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező gépjármű és a közúti forgalomban csak hatósági jelzéssel használható jármű hatósági jelzés nélküli, a közösségi közlekedés által nem használt mellékútvonalon történő, 10 napot meghaladó, de legfeljebb 60 napig tartó elhelyezéséhez, továbbá közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű tárolásához a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. §-ában foglalt esetben,

u) * 

v) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, fennmaradásához, nem kiépített parkolókban gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához, továbbá fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához,

w) *  adománygyűjtéshez, karitatív tevékenység folytatásához és ételosztáshoz,

z) * 

(5) Bejelentést kell tenni, de nem kell közterület-használati engedélyt kérni

a) a választási kampány idején kívüli politikai tevékenység folytatásához, amennyiben annak nincsen üzleti haszonszerzésre irányuló célzata,

b) *  építőanyag, illetve építőanyag, építési törmelék és lom tárolásához használt konténer elhelyezéséhez az elhelyezés napján kezdődő három napos időtartamra, ahol a díjfizetés alóli mentesség időtartama naptári napokban számítandó függetlenül az elhelyezés időpontjától,

c) * 

(6) Nem adható közterület-használati hozzájárulás

a) *  zöldség és gyümölcs üzlethelyiségen kívüli, kirakodott árusításához, illetve zöldség és gyümölcs üzlethelyiséghez kapcsolódó, annak homlokzatával érintkező közterületen történő kirakodott árusításához, amennyiben a használt közterület nagysága az 5 m2-t meghaladja,

b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény, építmény vagy tevékenység a gyalogos közlekedést akadályozná vagy a közúti közlekedés biztonságát zavarná, vagy veszélyeztetné, illetve oda sem, ahol a tervezett létesítmény, építmény vagy tevékenység a felszíni vízelvezetés műtárgyait vagy természetes felületeit akadályozza az ilyen funkciójuk betöltésében,

c) zöldfelületekre, ahol a tervezett létesítmény vagy tevékenység a növényállományt oly módon károsítaná, hogy a helyrehozatal nem, vagy csak aránytalan nehézségek árán volna lehetséges,

d) *  használtcikk-piac tartásához, használtcikk egyéb módon közterületen történő árusításához

e) * 

f) az I. és II. kategóriába sorolt közterületen építményen kívüli árusításhoz, árubemutató kirakodásához, kivéve ha a tervezett szolgáltatással érintett környék lakosai számára a szolgáltatás fontos és más módon nem elérhető,

g) *  hirdető berendezés és reklámhordozó létesítéséhez, ha az építésügyi, építéshatósági, településkép védelmi szabályok nem teszik lehetővé ezek elhelyezését, építését,

h) *  a közúti közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező gépjármű és a közúti forgalomban csak hatósági jelzéssel használható jármű hatósági jelzés nélküli, főútvonalon vagy a közösségi közlekedés által használt mellékútvonalon történő elhelyezéséhez,

i) gépjárművek parkolását, illetve közlekedését akadályozó tárgyak elhelyezéséhez,

j) építési törmelék és lom konténer nélküli közterületen történő elhelyezéséhez, tárolásához,

k) ahhoz az egyébként engedélyezhető közterület-használati módhoz, amit adott kategóriájú közterület vonatkozásában a díjtáblázatot tartalmazó melléklet mégis tilalmasnak minősít,

l) annak a közterületen lévő építménynek a fennmaradásához, amelynek elidegenítése során a felek nem kérték Rákosmente Önkormányzatának hozzájárulását az ügylethez,

m) *  a házaló kereskedelmi tevékenység folytatásához, ide értve azt a tevékenységet is, amelynek során a tevékenységet végző meghatározott dolgok megvételét, átvételét kínálja fel a lakosságnak,

n) *  tartozása kiegyenlítéséig annak a kérelmezőnek, akinek közterület-használati díjtartozása van, illetve annak sem, aki a kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban bármilyen időtartamban és módon a közterületet jogszerűtlenül használta, továbbá annak sem, aki olyan közterületen álló építmény fennmaradása érdekében terjeszt elő kérelmet, amellyel kapcsolatban másnak közterület-használati díjtartozása van,

o) *  közterület magáncélú elkerítéséhez.

A jogszerűtlen közterület-használat és a más által felhalmozott díjtartozás miatti tilalomtól különös méltánylást érdemlő érdek fennállása esetén el lehet tekinteni.

(7) A (6) bekezdésben foglaltakon felül nem adható közterület-használati hozzájárulás azon tevékenységekhez sem, amelyekkel kapcsolatban

a) *  az eljárás megindítására köteles ügyfél nem kezdeményezett településképi szakmai konzultációt,

b) *  településképi szakmai konzultáció során a polgármester megtiltotta a tervezett létesítmény közterületi elhelyezését,

c) *  településképi szakmai konzultáció során a polgármester feltételekkel vette tudomásul a tervezett létesítmény közterületi elhelyezését, s a jogosult a feltételeket nem teljesítette vagy azoktól eltért.

8. § A közúti forgalomban csak hatósági jelzéssel használható jármű fogalmának meghatározására, a közterületen való közterület-használati hozzájárulás nélküli (10 napot meg nem haladó) tárolhatóságára, illetve a jogszerűtlenül tárolt jármű elszállítására, tárolására és értékesítésére a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ), a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet rendelkezései az irányadóak.

9. § A közterületet csak a kérelmező és az érdekkörébe tartozó személyek használhatják. Amennyiben a kérelmezett tevékenység jellege azt szükségessé teszi, a kérelmező közreműködőket vehet igénybe. A kereskedelmi vagy szolgáltató céllal működtethető építmény bérbe- vagy használatba adható, azonban albérletbe vagy alhasználatba adni tilos. Az ilyen építmények bérbe- vagy használatba adásához, illetve elidegenítésükhöz Rákosmente Önkormányzatának előzetes és írásbeli hozzájárulása szükséges.

A közterület-használati hozzájárulás kérelmezése

10. § (1) A közterület-használati hozzájárulást határozott időtartamra, vagy valamely feltétel bekövetkeztéig lehet kérni.

(2) A közterület-használati hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a tervezett tevékenység vagy létesítendő építmény megkezdéséhez, folytatásához, illetve létesítéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

(3) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki az engedélyezendő tevékenységet folytatni kívánja, illetve aki a létesítendő vagy a fennmaradási kérelemmel érintett építmény tulajdonosa.

(4) *  A közterületi-használati hozzájárulás iránt előterjesztett kérelemnek tartalmaznia kell (ld. 2. számú melléklet)

a) a kérelmező nevét,

b) a kérelmező lakcímét, vagy székhelyét, telephelyét,

c) a kérelmező vagy képviselőjének elektronikus levélcímét, telefonszámát, levelezési címét,

d) jogi személyiséggel rendelkező szervezet, vagy jog személyiséggel nem rendelkező, de szervezeti formában működő kérelmező esetén a képviselő képviseleti jogát igazoló aláírási címpéldányt,

e) a közterület-használat célját és időtartamát,

f) a használni kívánt közterület természetes azonosító adatait, valamint helyrajzi számát, továbbá a közterület elfoglalni kívánt részének nagyságát,

g) a használni kívánt közterület helyszínrajzát, azon méretarányosan bejelölve a folytatni kívánt tevékenység vagy az elhelyezni kívánt létesítmény, építmény pontos helyét, kiterjedését,

h) * 

(5) Mutatványos tevékenységgel összefüggő kérelem esetén a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a tevékenységhez használt berendezés biztonságos működését tanúsító, érvényes okiratot.

(6) A hulladék keletkezésével együtt járó tevékenység vagy kereskedelmi, szolgáltató tevékenység folytatására alkalmas építmény elhelyezésének, fennmaradásának kérelmezése esetén a kérelem beterjesztésével egy időben a kérelmezőnek szabályszerűen igazolnia kell, hogy mind a települési szilárd, mind a települési folyékony hulladék elszállítása biztosított.

(7) A kérelmezőnek a kérelméhez nem kell csatolnia a közterület-használati díjtartozásról szóló igazolást. A díjtartozás fennállását a hozzájárulást kibocsátó hatóság hivatalból vizsgálja.

(8) A közúti közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező gépjármű és a közúti forgalomban csak hatósági jelzéssel használható jármű hatósági jelzés nélküli elhelyezése esetében csak akkor kell helyszínrajzot csatolni, ha a járművet nem kiépített parkolóban, hanem másutt, de a KRESZ szabályainak megfelelően kívánja elhelyezni.

10/A. § *  A 7. § (5) bekezdésében foglalt esetekre vonatkozó bejelentés bármilyen írásos formában a 3. számú mellékletnek megfelelő adattartalommal megtehető a közterület-használat megkezdését megelőző munkanapig.

A közterület-használati hozzájárulás megadása

11. § (1) *  A közterület-használati kérelem elbírálásakor figyelemmel kell lenni az országos, a fővárosi és a kerületi építésügyi, településkép védelmi szabályokra, a közlekedési, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a köztisztasági, továbbá a kereskedelmi előírásokra.

(2) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell

a) a jogosult vagy képviselőjének nevét, lakcímét, vagy székhelyét, telephelyét,

b) a közterület-használat időtartamát, vagy annak a feltételnek a meghatározását, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes,

c) a közterület-használat céljának, módjának, mértékének és feltételeinek meghatározását,

d) az utalást arra, hogy a közterület-használati hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a tervezett tevékenység vagy létesítendő építmény megkezdéséhez, folytatásához, illetve létesítéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól,

e) a figyelmeztetést, miszerint a hozzájárulás megszűnése esetén a jogosult köteles kártalanítási igény támasztása nélkül a használt közterület eredeti állapotát Rákosmente Önkormányzata által kitűzött határidőre helyreállítani,

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, díjmentesség esetén az erre történő utalást,

g) a közterület-használat időtartamára szóló, a használt közterület és annak környéke szükséges állagmegóvására és tisztántartására vonatkozó kötelezettség előírását,

h) a közterület-használati hozzájárulás átruházásának tilalmára vonatkozó figyelmeztetést, ami tartalmazza azt a tájékoztatást is, miszerint a jogosult az érdekkörébe tartozó személyeket, továbbá közreműködőket igénybe vehet a közterület használata során,

i) kereskedelmi vagy szolgáltató céllal működtethető építmény létesítését, vagy fennmaradását engedélyező hozzájárulás esetén azt a figyelmeztetést, miszerint az építmény alhasználatba vagy albérletbe nem adható,

j) a közterület-használati hozzájárulásban foglalt kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre történő figyelmeztetést.

12. § (1) A közterület-használati hozzájárulás egy példányát a használat helyszínén kell tartani és az ellenőrzésre jogosult szerv felhívására azt be kell mutatni.

(2) A kérelmező a közterület használatára a hozzájárulásról szóló jogerős határozatban meghatározott naptól jogosult.

(3) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja az egyéb hatósági, szakhatósági engedélyeket.

Filmforgatás céljára történő közterület-használat jóváhagyása * 

12/A. § *  (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatásra irányuló használatot a polgármester abban az esetben hagyja jóvá, ha a kezdeményező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) az igénybe vett közterületeken az eredeti állapot helyreállítását, a közterületi utcabútorokban és a burkolatokban bekövetkezett károk, továbbá a filmforgatás miatti, vagy azzal összefüggésben harmadik személy által az Önkormányzat felé érvényesített károk megtérítését,

b) a forgatás engedélyezett ideje alatt az utcabútorok, szobrok, egyéb közcélú berendezések és kihelyezett tárgyak rendben és tisztán tartását,

c) a keletkezett hulladék elszállítását,

d) filmforgatással érintett lakosság, intézmények és vállalkozások tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatban őket érintő korlátozásokról és a mindennapi életvitelüket esetlegesen zavaró körülményekről.

(3) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(4) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogosan vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(5) Amennyiben a közterületre vonatkozóan több közterület-használat iránti kérelmet nyújtottak be, a korábban benyújtott kezdeményezés az elbírálás során elsőbbséget élvez.

(6) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés vagy határozat van, a hatósági szerződés jóváhagyását meg kell tagadni.

(7) A filmforgatást akadályozó, de a kezdeményezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosított a közterület használata olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt. Ennek feltétele írásos kérelem benyújtása a közterület-használatának további biztosítására vonatkozóan, mely tartalmazza annak igazolását, indokolását, hogy mely okokból nem valósulhatott meg a közterület-használata az engedélyezett időszakban.

(8) Rákosmente Önkormányzata a filmforgatáshoz szükséges közterület használatát a vonatkozó jogszabályban meghatározott díj szerint biztosítja.

(9) Díjmentes a jogszabály szerinti közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat.

A közterület-használati hozzájárulás megszűnése

13. § (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik,

a) a hozzájárulásban meghatározott időtartam elteltével, vagy a meghatározott feltétel beálltával,

b) a jogosult halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével,

c) ha Rákosmente Önkormányzatának fontos közérdekből a használatba adott közterületre szüksége van,

d) ha a használatba adott földrészlet elveszíti a közterületkénti minősítését, figyelemmel az e rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt szabályra,

e) ha a jogosult írásban bejelenti Rákosmente Önkormányzatának, hogy a közterület használatával - érdekkörében felmerült méltányolható okból - felhagy,

f) ha a jogosult a hozzájárulásban foglaltaktól eltér, illetve akkor is, ha a jogosult által folytatott tevékenységgel kapcsolatban más hatóság rendellenességet állapít meg és a megállapítások következtében bírságot szab ki vagy a tevékenység abbahagyására kötelezi a jogosultat,

g) ha a hozzájárulás kereskedelmi vagy szolgáltató céllal működő építménnyel kapcsolatos és az építményben működő kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenység ellenőrzése során más hatóság rendellenességet állapít meg és a megállapítások következtében bírságot szab ki vagy az üzlet bezáratása mellett dönt,

h) ha a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyéb okból elveszíti.

(2) A közterület-használati hozzájárulás megszűnése esetén külön döntés nélkül vissza kell fizetni jogosultnak a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét, kivéve a (3) bekezdésben foglalt esetekben.

(3) Amennyiben a közterület-használati hozzájárulás az (1) bekezdés e) pontja alapján szűnik meg, a (2) bekezdés szerint visszafizetendő időarányos közterület-használati díj felét kell visszafizetni jogosultnak, amennyiben viszont az (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján szűnik meg a hozzájárulás, úgy jogosult nem tarthat igényt díj-visszatérítésre.

14. § (1) Rákosmente Önkormányzata fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el.

(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő.

(3) A közterület-használati hozzájárulás szünetelése esetén külön döntés nélkül vissza kell fizetni jogosultnak a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét.

15. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát Rákosmente Önkormányzata által kitűzött határidőre helyreállítani.

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

(3) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulás megszűnésétől a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel tízszeresét is meg lehet állapítani.

A közterület-használati díj

16. § (1) *  A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. Az irányadó közterület-használati díj mértékét az e rendelet mellékletében lévő táblázat tartalmazza a használati mód és a közterületek osztályozásának megfelelően.

(2) Az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén a hozzájárulás az irányadóhoz képest kedvezményes díj ellenében, vagy díjmentesen is kiadható.

(3) A közterület-használati díjat a jogosultnak kell megfizetnie, függetlenül attól, hogy a közterületet ténylegesen használja-e. A kereskedelmi vagy szolgáltató céllal működtethető építménnyel kapcsolatos közterület-használati díjat az építmény tulajdonosának kell megfizetnie, függetlenül attól, hogy ő használja, vagy másnak adja használatba, avagy használaton kívül helyezi azt.

(4) *  Amennyiben valamely közterület-használati módra vonatkozóan a mellékletben szereplő díjtáblázat nem tartalmaz megfelelő díjtételt, úgy azt egyedi döntéssel kell megállapítani.

17. § (1) A fizetendő közterület-használati díj napi, havi vagy éves díjszabás alapján határozandó meg.

(2) Napi és éves díjszabás esetén a díjat egy összegben, legkésőbb a közterület-használat határozatban engedélyezett kezdő napját megelőző munkanapon kell a kötelezettnek megfizetnie.

(3) Havi díjszabás esetén a közterület-használat kezdő hónapjára irányadó díj naptári napok alapján számított arányos részét legkésőbb a közterület-használat határozatban engedélyezett kezdő napját megelőző munkanapon, azt követően pedig minden hónap 5. napjáig kell a kötelezettnek megfizetnie.

18. § (1) Amennyiben a jogosult tizenkét hónapnál hosszabb időtartamban folyamatosan használná a közterületet, a díjfizetéssel terhelt időszak első három hónapjára fizetendő közterület-használati díjat egy összegben kell megfizetnie legkésőbb a közterület-használat engedélyezett kezdő napját megelőző munkanapon.

(2) Amennyiben a közterület-használati hozzájárulás a 13. § (1) bekezdés e) pontja alapján szűnik meg, a jogosultnak a hozzájárulásban engedélyezett és még hátralévő időszakra meghatározott közterület-használati díj felét meg kell fizetnie. E fizetési kötelezettség alól különös méltánylást érdemlő esetben a jogosult mentesíthető.

19. § A Képviselő-testület a közterület-használati díj mértékét minden év december 31. napjáig felülvizsgálja. Amennyiben a kérelem benyújtását követően a Képviselő-testület eltérő mértékű közterület-használati díjat állapít meg rendeletében, a kérelmező a használat megkezdésének időpontjában érvényes közterület-használati díjat köteles megfizetni.

Kedvezmények, valamint mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

20. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni

a) Rákosmente Önkormányzata lakás- és nem lakáscélú helyiségeinek fenntartása során elvégzett feladatokkal kapcsolatos létesítmények elhelyezéséhez, feltéve, ha nem irányul üzleti haszonszerzésre a közterület ilyen célú használata,

b) *  sport-, kulturális vagy szabadidős rendezvény megtartásához, feltéve, ha nem irányul üzleti haszonszerzésre a közterület ilyen célú használata,

c) *  a 7. § (5) bekezdésében felsorolt esetekben, amennyiben a jogosult eleget tett a bejelentési kötelezettségnek,

d) Rákosmente Önkormányzata részvételével vagy támogatásával megvalósuló közmű-beruházással kapcsolatos munkálatok elvégzéséhez, létesítmények elhelyezéséhez.

e) *  állami vagy önkormányzati beruházással vagy támogatással megvalósuló elektromos töltőállomások telepítésére és működtetésére mindaddig, amíg azok ingyenesen vehetők igénybe a szolgáltatást használók részére,

f) *  közcélú közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített, utcabútornak minősülő fülke és várakozóhelyiség létesítéséhez, fennmaradásához

(2) A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető

a) a Rákosmente Önkormányzata érdekében elvégzett építési, felújítási, karbantartási, tisztántartási munkálatokkal összefüggő tevékenység folytatása esetén,

b) *  az üzleti jelleggel vegyes, Rákosmente Önkormányzata által támogatott sport-, kulturális vagy szabadidős rendezvények esetén,

c) *  az adománygyűjtés és karitatív tevékenység folytatása esetén,

d) a műalkotásnak nem minősülő jel és jelkép elhelyezése, fennmaradása esetén.

A jogellenes közterület-használat és következményei

21. § (1) Aki közterületet bejelentés nélkül, hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladóan használ, köteles Rákosmente Önkormányzatának felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a Rákosmente Önkormányzata által kitűzött határidőre a közterület eredeti állapotát helyreállítani. Rákosmente Önkormányzata az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak a kötelezett Rákosmente Önkormányzata által kitűzött határidőre nem tesz eleget.

(2) Rákosmente Önkormányzata az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha a helyreállítást élet- és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kárral fenyegető veszély, a közrend, a közbiztonság, a közterület rendje vagy fontos közérdek indokolja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(3) *  A közterület hozzájárulás nélküli, a hozzájárulástól eltérő vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó használata esetén a jogszerűtlenül használó az (1) bekezdésben foglaltak mellett az irányadó használati díj mértékének tízszereséig terjedő pótdíjra kötelezhető. Amennyiben a jogszerűtlenül használó tevékenységére nincs irányadó díjtétel az e rendelet mellékletét képező táblázatban, a pótdíj helyett a közigazgatási eljárás általános szabályai alapján kiszabható közigazgatási bírságot kell alkalmazni. A döntés során figyelembe kell venni a jogszerűtlenül használt közterület osztályba sorolását, elhelyezkedését, a közterület használt, elfoglalt részének méretét, a használattal megsértett köz- és magánérdekeket és a használat időtartamát.

(4) Amennyiben a közterületet jogszerűen használó a közterület-használati hozzájárulás megszűnését követően nem állítja helyre a közterület eredeti állapotát a Rákosmente Önkormányzata által kitűzött határidőre, akkor a további helyreállítás időtartamára akár az irányadó közterület-használati díj tízszeresének megfelelő pótdíj megfizetésére is kötelezhető.

(5) Amennyiben a jogosult által folytatott tevékenységgel kapcsolatban más hatóság rendellenességet állapít meg és bírságot szab ki vagy a tevékenység abbahagyására kötelezi a jogosultat, illetve akkor is, ha a hozzájárulás kereskedelmi vagy szolgáltató céllal működő építménnyel kapcsolatos és az építményben működő vállalkozás ellenőrzése során más hatóság rendellenességet állapít meg és bírságot szab ki vagy az üzlet bezáratása mellett dönt, úgy a jogosult a más hatóság döntésének jogerőre emelkedését követő egy évben közterület-használati hozzájárulást Rákosmente Önkormányzatától nem kaphat. E tilalomtól különös méltánylást érdemlő esetben el lehet térni.

A jogosulatlan elkerítéssel megvalósuló közterület-használat jogkövetkezményei * 

21/A. § *  (1) Amennyiben a jogellenes közterület-használat közterület hozzájárulás nélküli elkerítésével valósul meg, a közterület elkerítésével érintett ingatlan tulajdonosa Rákosmente Önkormányzata írásbeli figyelmeztetésére köteles saját ingatlanának kerítését 90 napon belül a jogi telekhatárra visszahelyezni.

(2) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa e figyelmeztetésnek a fenti határidőben nem tesz eleget, a közterület használatáért az alábbiak szerint kiszámított mértékű közigazgatási bírságot köteles fizetni a felszólítás kézhezvételének napjától számítva mindaddig, amíg ingatlanának kerítését a jogi telekhatárra vissza nem helyezi, és ennek tényét megfelelően írásban igazolja.

(3) E rendelkezések alkalmazásában a hónap vagy az év a kezdő nap számánál fogva megegyező napon jár le. Minden megkezdett hónap egy egész hónapnak minősül.

(4) A jogosulatlan elkerítéssel megvalósuló közterület-használat esetén fizetendő közigazgatási bírság mértéke a közterület elhelyezkedésétől függ az a)-d) pontokban meghatározottak szerint.

a) Az első figyelmeztetést követően belterület esetén a fizetendő közigazgatási bírság mértéke nettó 750,-Ft/m2/hó, de minimum havi nettó 50 000,-Ft, természetes személyek esetén maximum havi nettó 200 000,- Ft, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén maximum 2 000 000,-Ft.

b) Az első figyelmeztetést követően külterület esetén a fizetendő közigazgatási bírság mértéke nettó 600,-Ft/m2/hó, de minimum havi nettó 50 000,-Ft, természetes személyek esetén maximum havi nettó 200 000,- Ft, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén maximum 2 000 000,-Ft.

c) A teljesítési határidő eredménytelen leteltét követően másodszorra kiszabott közigazgatási bírság mértéke az először kiszabott közigazgatási bírság kétszerese, természetes személyek esetén legfeljebb 200 000,-Ft, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén maximum 2 000 000,-Ft.

d) A másodízben kiszabott közigazgatási bírsággal együtt meghatározott újabb teljesítési határidő eredménytelen letelte esetén a bírság háromszorosára, majd négyszeresére stb. növekszik mindaddig, míg a jogszabályban meghatározott maximális mértéket el nem éri a szankció, ezután ez a maximális összeg ismételten kiszabható a kötelezettség teljesítéséig.

(5) A jogi telekhatár visszaállítására köteles ingatlan tulajdonosát - különös méltánylást érdemlő magánérdek vagy nyomós közérdek kivételével - az eljáró hatóság nem mentesítheti kötelezettsége alól.

(6) Amennyiben Rákosmente Önkormányzatának tulajdonosi érdekei azt megengedik, mert az elkerítéssel érintett közterület szabályozási szempontból nélkülözhető, forgalomképtelen besorolásának feloldásával forgalomképessé tehető, és forgalomtechnikailag, illetve a vonatkozó más jogszabályok szerint sincs annak akadálya, a jogi telekhatár rendezésére köteles ingatlantulajdonos az elkerítéssel érintett területre vételi ajánlatot tehet, mellyel kapcsolatos eljárást a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelői Irodája folytatja le.

A Rákosmente Önkormányzatának szervezésében vagy a Rákosmente Önkormányzata által támogatott rendezvényekre vonatkozó különös szabályok

22. § *  Rákosmente Önkormányzatának szervezésében vagy Rákosmente Önkormányzata által támogatott rendezvények közterület-használati jogviszonyait a szervező illetve a rendezvényen részt vevő vállalkozó és Rákosmente Önkormányzata között kötendő hatósági szerződés szabályozza.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § (1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

(3) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(4) *  E Rendelet a 30/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelettel elfogadott és 2019. február 01. napján hatályba lépett 7. § (4) bekezdés q) pontja alá tartozó, a rendelkezés hatályba lépésekor már fennálló közterület-használatra vonatkozóan a szabályozás 2020. január 1-jével lép hatályba azzal, hogy a közterület-használónak legkésőbb a hatályba lépést megelőző év december 1-ig be kell nyújtania közterület-használati kérelmét a létesítmények, berendezések további fennmaradásának engedélyezése érdekében, melyben megjelöli, hogy pontosan mely közterületeken, mekkora területen, hány darab létesítmény fennmaradásához kér közterület-használati hozzájárulást a 2020. január 1-jétől kezdődő időszakra.

(5) *  E rendelet 21/A. §-ában foglalt rendelkezések 2020. október 1. napján lépnek hatályba. A hatályba lépést követő 2 éven belül a folyamatban lévő, vagy az újonnan felmerült ügyekben igazoltan, de határidőn túl teljesített kerítés-visszahelyezési kötelezettség esetén a kötelezett mentesül a jogellenes elkerítéssel megvalósuló közterület-használat miatt kiszabott közigazgatási bírság megfizetése alól, amennyiben a jogi telekhatár rendezése a hatályba lépést követő 2 éven belül megtörténik. A 2022. október 1. napján még folyamatban lévő eljárásokban a közigazgatási bírságot 2022. október 1. napjától kezdődően kell kiszabni. A 2022. október 1. napja után indított eljárásokra a 21/A. §-ban meghatározott rendelkezések irányadók.

Budapest, 2013. december 12.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2013. december 12. napján.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

1. számú melléklet a 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez * 

A táblázatban a m2 alapján meghatározott díj számításakor minden esetben a megkezdett m2-t kell alapul venni, napokban meghatározott díjtételnél naptári napokkal kell számolni, ahol a kezdő nap a közterület-használat első napja, függetlenül a tevékenység megkezdésének időpontjától.

2. számú melléklet * 

3. számú melléklet * 


  Vissza az oldal tetejére
//