Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 20.) számú önkormányzati rendelete

a közterület-felügyeleti feladatok ellátásáról * 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 4.) pontjában rögzített szabály és a 12. § (1) és (2) bekezdése alapján Rákosmente Önkormányzata a közterület-felügyeleti feladatok ellátásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

A szabályozás célja

1. § Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának (a továbbiakban: Rákosmente Önkormányzata) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a kerületi közterületek rendjének, a közvagyon védelme és a közbiztonság színvonalának emelése érdekében közterület-felügyeletet működtet.

A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területére terjed ki.

A közterület-felügyelet jogállása, szervezete

3. § (1) A közterület-felügyelet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) szervezeti egységeként működik és a Rákosmente Közterület-felügyelete nevet viseli.

(2) A közterület-felügyelet szervezetét, jogállását, továbbá feladat- és hatáskörét a közterület-felügyeletek működését meghatározó jogszabályok, e rendelet, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Rákosmente Önkormányzatának a tárgyban megkötött szerződései határozzák meg.

A közterület-felügyelet feladata

4. § (1) A közterület-felügyelet a közterület-felügyeletek működését meghatározó jogszabályok, e rendelet és Rákosmente Önkormányzatának a tárgyban megkötött szerződései alapján látja el feladatát.

(2) A közterület-felügyelet feladata különösen

a) közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,

c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabály-ellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése),

d) a köztisztaságról szóló jogszabályok hatálya alá tartozó jogsértések jelzése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok felé,

e) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,

f) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,

g) közreműködés az állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában,

h) a jogszabályban meghatározott várakozási övezetekben várakozó járművek várakozási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése,

i) jogszabályban meghatározott védett övezetekben közlekedő, illetve várakozó járművek behajtási- és behajtási-várakozási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése,

j) a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon jármű - a rendőrség egyidejű értesítése melletti elszállítással történő - eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, ha annak üzemben tartója (használója) a közterület jogszerű állapotának helyreállítására irányuló, a járműre kihelyezett értesítésben foglaltaknak az értesítés elhelyezésétől számított 30 napig nem tesz eleget,

k) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, szankcionálása,

l) jogszabályban meghatározott, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek, előírások teljesítésének ellenőrzése,

m) jogszabályban meghatározott korlátozott forgalmi közutakon, valamint korlátozott forgalmú övezetekben közlekedő, a korlátozás alá eső járművek behajtási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése,

n) jogszabályban meghatározott várakozási övezetekben a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a parkolási igazolvány kiadójának értesítése,

o) közterületeken a szeszes ital fogyasztásának ellenőrzése,

p) a közterület-felügyeletek közötti jelzés az engedély nélküli közterület-használat, valamint az ahhoz kapcsolódó meg nem engedett árusítás ellenőrzése vonatkozásában.

Együttműködés

5. § (1) A közterület-felügyelet hatékonyabb működésének elősegítése érdekében Rákosmente Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal szerződést köt Budapest Főváros Önkormányzatával és a fővárosi önkormányzati közterület-felügyeleti feladatok ellátását végző szervvel, továbbá a Polgármesteri Hivatal szerződést köt Budapest Főváros Rendőr-főkapitányságával.

(2) Rákosmente Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal szerződést köthet a közbiztonság színvonalának emelése érdekében működő más szervezetekkel, amennyiben az együttműködés elősegíti a közterület-felügyelet hatékonyabb működését.

A közterület-felügyelő jogállása, egyenruhája, eszközei

6. § (1) A közterület-felügyelő a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, feladatkörében eljárva hivatalos személy.

(2) A közterület-felügyelők szolgálatteljesítés közben egyenruhát viselnek, amelynek elemeit, tartozékait és kiegészítőit, továbbá a beszerzésükre, tárolásukra, viselésükre és selejtezésükre vonatkozó szabályokat egyenruha-kezelési szabályzatban kell meghatározni.

(3) A közterület-felügyelők szolgálatteljesítésük során kényszerítő eszközöket alkalmazhatnak, amelyek beszerzésének, tárolásának, selejtezésének és használatának szabályait eszköz-kezelési szabályzatban kell meghatározni.

(4) A közterület-felügyelők felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja, intézkedéseiket az irányadó jogszabályok alapján végzik, amelyek foganatosítása során mindig kötelesek méltányosan eljárni.

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

(3) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Budapest, 2014. február 20.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2014. február 20. napján.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//