Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 29.) számú önkormányzati rendelete

a Budapest XVII. kerület Tanár u. - Csabagyöngye u. - Bojt u. - (128022/29) hrsz-ú út által határolt terület egyes telkeire vonatkozó építési tilalomról * 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában, 23. § (3) bekezdésében és (5) bekezdésének 5. és 6. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és 20. § b) és ba) pontjaiban, a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdésének a) pontjában és a 2. § (3) bekezdésének b) pontjában nyert felhatalmazás alapján a Budapest XVII. kerület Tanár u. - Csabagyöngye u. - Bojt u. - (128022/29) hrsz-ú út által határolt területének beépíthetősége és a környező ingatlanok ún. Fűzkút-forrás és a vízfakadások általi természeti, környezeti veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a következőket rendeli el: * 

1. § Jelen rendelet hatálya a Budapest XVII. kerület, Tanár u. - Csabagyöngye u. - Bojt u. - (128022/29) hrsz-ú út által határolt területen lévő 128022/5 hrsz-ú és a 128044 hrsz-ú ingatlanra terjed ki.

2. § Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata az 1. §-ban meghatározott területekre építési tilalmat rendel el.

3. § *  Az építési tilalom feloldásának feltétele a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 20/2019. (VII. 9.) önkormányzati rendelete tárgyi terület felszíni vízelvezetésére vonatkozó előírásainak megvalósítása.

4. § E rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2015. január 29.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2015. január 29. napján.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//