Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (III. 18.) számú önkormányzati rendelete

a Budapest XVII. kerület Ferihegyi út - Malom-árok - Kántor utca - Csabai út - Pesti út által határolt területre vonatkozó építési tilalom elrendeléséről

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában és 23. § (3) bekezdésében, (5) bekezdésének 5. és 6. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 20. § (1) bekezdés b) és ba) pontjaiban, 21. §-ában valamint a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX.30.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában és a 2. § (2) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet területi hatálya Budapest XVII. kerület területének a Ferihegyi út - Malom-árok - Kántor utca - Csabai út - Pesti út által határolt területére terjed ki, az alábbi helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan:

128366, 128367, 128368, 128370, 128371, 128372, 128373, 128374, 128375, 128376, 128377, 128378, 128379, 128380, 128381, 128382, 128383, 128384, 128385, 128386, 128387, 128388, 128389, 128390, 128391, 128392, 128393, 128394, 128395, 128396, 128397, 128398, 128400, 128402, 128403, 128404, 128405, 128406, 128407, 128408, 128409, 128410, 128411, 128412, 128414, 128415, 128416, 128417, 128418, 128419, 128420/1, 128420/2, 128422, 128423, 128425, 128427, 128430, 128431, 128432, 128433, 128434, 128435, 128436, 128437, 128438, 128439, 128440, 128441, 128442, 128443, 128445, 128446, 128447, 128448, 128449, 128450, 128451, 128452, 128453, 128454, 128455.

2. § A Képviselő-testület Budapest XVII. kerület e rendelet 1. §-ában meghatározott területére településrendezési feladatok megvalósulása, a területre készítendő szabályozási terv és helyi építési szabályzat végrehajtása, továbbá a 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása érdekében építési tilalmat rendel el.

3. § (1) E rendelet 2016. április 10. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet a 2. §-ban meghatározott szabályozási tervről és helyi építési szabályzatról szóló rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2019. április 10. napján hatályát veszti.

Budapest, 2016. március 17.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve:

2016. március 18. napján.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző