Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2016. (IX. 22.) számú önkormányzati rendelete

a közalkalmazottak visszatérítendő lakáscélú támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak lakásépítésének - és vásárlásának támogatására vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakra.

Visszatérítendő támogatás

2. § (1) Az Önkormányzat kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújthat:

a) lakásépítéshez,

b) lakásvásárláshoz,

c) lakáscseréhez,

d) lakásfelújításhoz,

(2) Nem nyújtható támogatás:

a) telekvásárláshoz,

b) garázsépítéshez,

c) hétvégi ház (nyaraló) építéshez,

d) „második” lakásépítéshez, újjáépítéshez, vásárláshoz, cseréhez, felújításhoz,

e) annak, aki építési engedély köteles munka elvégzése esetén jogerős építési engedéllyel nem rendelkezik.

(3) A támogatás legmagasabb összege 1 000 000 Ft, kivéve:

a) tetőtér beépítés, szobaszaporulattal járó bővítés, ezen esetekben a támogatás legmagasabb összege 700 000 Ft,

b) felújítás, ezen esetben a támogatás legmagasabb összege 500 000 Ft,

(4) A támogatás összegét úgy kell megállapítani, hogy az arányban legyen a közalkalmazott által vállalt építési, vásárlási terhekkel és igazodjon a közalkalmazott szociális, vagyoni és jövedelmi viszonyaihoz.

(5) A támogatás csak egyféle címen igényelhető.

3. § (1) Támogatásban az a közalkalmazott részesíthető, akinek közalkalmazotti jogviszonya határozatlan idejű és legalább 18 hónapja fennáll, és a szerződésben rögzített kötelezettségeket vállalja. A 18 hónapba a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony időtartamát is be kell számítani.

(2) Támogatásban nem részesíthető azon közalkalmazott:

- aki, illetve akinek együttköltöző családtagjai 5.000.000.-Ft-ot meghaladó értékű üdülőingatlannal rendelkezik (rendelkeznek),

- aki a lakás, családi ház építésénél már megkapta a használatbavételi engedélyt,

- aki a lakás, családi ház vásárlása esetén a vételárat teljes egészében kifizette,

- az előző ingatlan eladási ára nagyobb volt, mint a vásárolni (építeni) szándékozott lakás (ingatlan) értéke,

- bérlakás, szolgálati lakás felújításához történik az igénylés,

- ha a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül fegyelmi büntetésben részesült az igénylő.

A támogatás igénylésének, elbírálásának és folyósításának rendje

4. § (1) A támogatás odaítélésénél figyelembe kell venni a közalkalmazott:

a) lakáskörülményeit,

b) lakásigényének mértékét,

c) jövedelmi, vagyoni helyzetét,

d) szociális körülményeit.

(2) A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a közalkalmazottat, aki:

a) először épít, vagy vásárol lakást,

b) a maximálisan igénybe vehető bankkölcsönt igénybe veszi,

c) gyermekét (gyermekeit) egyedül neveli,

d) kettő vagy ennél több gyermeket nevel,

e) alacsony egy főre jutó jövedelemmel rendelkezik.

5. § (1) A lakáscélú támogatás iránti kérelem Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Polgármesterének címezve, a rendelet mellékletét képező adatlapon nyújtható be.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a rendelet mellékletét képező adatlapot kitöltve,

b) az igény előterjesztésének részletes indokolását és a jelenlegi élet- és lakáskörülmények bemutatását,

c) a kérelmező és házastársa (élettársa) nettó 1 éves jövedelmére vonatkozó, munkáltatók által kiállított jövedelemigazolást, vállalkozó esetén az adóbevallás másolatát,

d) építési engedély másolatát,

e) olyan tervdokumentációt, amelyből az építeni kívánt lakás adatai megállapíthatók,

f) felújítás esetén a tervezett munkák tételes költségvetését,

g) lakásvásárlásnál adásvételi szerződést, előszerződést,

h) lakáscsere esetén a csereszerződést, előszerződést,

i) amennyiben a közalkalmazott eladja lakását, és új lakást épít, úgy az eladott lakás adásvételi szerződését, előszerződését,

j) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot,

k) meglévő hitelszerződés hitelesített másolatát,

l) a közalkalmazott munkáltatójának támogató véleményét.

(3) A támogatás mértékéről és egyéb feltételeiről a polgármester dönt minden hónap utolsó hetében.

(4) Az Önkormányzat a támogatásban részesült közalkalmazottal a támogatás tényéről, mértékéről, a támogatás visszafizetésének időtartamáról, a visszafizetés biztosításának feltételeiről, biztosítékairól a döntést követő 15 napon belül szerződést köt.

(5) A támogatást a szerződés megkötését követő 6 hónapon belül igénybe kell venni, ellenkező esetben a támogatás odaítéléséről szóló döntés visszavonásra kerül.

(6) A közalkalmazott a kamatmentes támogatást havi részletekben, legfeljebb 10 év alatt köteles visszafizetni.

(7) A támogatás törlesztése havonta, minden hónap 10. napján történik.

(8) A támogatás törlesztését építkezés esetén az építkezéshez felvett bankkölcsön törlesztésének megkezdésével egyidejűleg, felújítás esetén a támogatás felvételét követő 6. hónap után, lakásvásárlás, csere esetén a támogatás felvételét követő hónap után kell megkezdeni.

(9) A támogatási összeg késedelmes visszafizetése esetén a közalkalmazott a Ptk. 6:48. § (1) bekezdésében foglalt mértékű kamatot köteles megfizetni.

(10) A felvett támogatás és járulékai összegének erejéig a közalkalmazott tulajdonában levő, tulajdonába kerülő ingatlanra az Önkormányzat javára tartozás visszafizetését biztosító jelzálog és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

(11) A lakás a tartozás fennállásának ideje alatt nem idegeníthető el, megterhelni is csak a támogatást nyújtó Önkormányzat nevében eljáró polgármester hozzájárulásával lehet.

(12) Önkormányzati tulajdonú lakások cseréje esetén az OTP Bank Nyrt-nél megkötésre kerülő szerződéskötéskor a kedvezményezetten kívül, a szerződést két kezesnek is alá kell írnia.

(13) A támogatás folyósítása az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11717009-21700482 számú számláról történik. A visszafizetés törlesztő összegének mértékét az OTP Bank Nyrt. határozza meg, a kifizetéseket az OTP Bank Nyrt. eszközli és ellenőrzi a szerződésben foglaltak maradéktalan betartását. A jelzálog bejegyzését az Önkormányzat végzi.

(14) Lakásvásárlás esetén a támogatás összegét az OTP Bank Nyrt. közvetlenül az eladó részére folyósítja.

(15) Lakáscsere esetén a támogatás összegét az OTP Bank Nyrt. nem a támogatás kedvezményezettjének, hanem közvetlenül a cserélő félnek folyósítja.

(16) Lakásfelújítás esetén a támogatás összegét az OTP Bank Nyrt. közvetlenül a kedvezményezettnek folyósítja.

(17) Az OTP Bank Nyrt. által felszámított kezelési költség a támogatásban részesült közalkalmazottat terheli.

A felmondás esetei

6. § (1) A Ptk. 6:48. § (1) bekezdése szerint megállapított kamattal növelt teljes hátralékos összeg egyösszegű azonnali visszafizetése válik esedékessé, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya:

a) közös megegyezéssel,

b) lemondással,

c) felmentéssel, abban az esetben, ha arra alkalmatlanság miatt kerül sor,

d) elbocsátással

e) megszűnik.

(2) A Ptk. 6:48. § (1) bekezdése szerint megállapított kamattal növelt teljes hátralékos összeg egyösszegű azonnali visszafizetése válik esedékessé, ha a közalkalmazott a lakásfelújításhoz folyósított támogatást - részben vagy egészben - rendeltetéstől eltérő módon használta fel.

(3) A polgármester a közalkalmazott kérelmére egyedi elbírálás alapján eltekinthet az egy összegben történő visszafizetéstől, s részletfizetést engedélyezhet.

(4) Ha a támogatásban részesített közalkalmazott munkaviszonya a munkáltató részéről történt felmentéssel- kivéve az (1) c) pontjában meghatározott esetet-, nyugdíjazás miatt szűnik meg a támogatás ki nem egyenlített összegének törlesztése változatlan feltételekkel történik.

(5) Ha a támogatásban részesített közalkalmazott munkaviszonya a közalkalmazott halála folytán szűnik meg, az örökös a támogatás ki nem egyenlített összegét változatlan feltételek mellett törlesztheti.

(6) Házassági vagyonközösség megszüntetése esetén - kérelem alapján -, a polgármester dönt arról, hogy a lakásban maradó támogatásban nem részesült, közalkalmazotti jogviszonyban nem álló házastárs a fennmaradó támogatás összegét milyen feltételekkel fizeti meg.

Vegyes, értelmező rendelkezések

7. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából lakásépítésnek minősül:

a) új lakás építése,

b) lakás újjáépítése,

c) tetőtér beépítés,

d) szobaszaporulattal járó bővítés,

e) emeletráépítés.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából lakásvásárlásnak minősül:

a) új lakás megvásárlása,

b) önkormányzati tulajdonban lévő lakás megvásárlása.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából lakáscserének minősül:

a) a közalkalmazott tulajdonában lévő lakás cseréje,

b) a közalkalmazott használatában lévő önkormányzati tulajdonú lakás cseréje.

(4) E rendelet alkalmazása szempontjából lakásfelújításnak minősül:

a) korszerűsítés (fürdőszoba, központi fűtés kialakítása, a lakás belső alaprajzi elrendezésének megváltoztatása),

b) közművesítés (víz, gáz, csatorna bevezetése esetén a belső átalakítási munkák elvégzése),

c) lakóépület felújítás (tetőfelújítás, külső homlokzatok felújítása, víz, gáz, csatorna, villany, központi fűtést ellátó vezetékek cseréje, nyílászárók cseréje, fürdőszoba berendezések cseréje).

(5) E rendelet alkalmazása szempontjából „második” lakásépítésnek, vásárlásnak, cserének, felújításnak minősül az, ha a közalkalmazott a korábban tulajdonában álló lakása tulajdonjogát, bérletében álló lakása bérleti jogát változatlanul fenntartja.

(6) E rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül második lakásépítésének, vásárlásának, cseréjének, felújításának az, ha a közalkalmazott tulajdonában álló lakás haszonélvezeti joggal terhelt, illetve, ha a lakás, öröklés útján került a közalkalmazott tulajdonába és már az öröklés megnyíltakor bérleti joggal volt terhelt, feltéve mindkét esetben, hogy e körülmény miatt részére, illetve családja részére a lakhatás nem biztosított.

8. § E rendelet 2016. szeptember 23. napján lép hatályba.

Budapest, 2016. szeptember 22.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2016. szeptember 22. napján.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

1. sz. melléklet a 21/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

ADATLAP
támogatás igényléséhez

Igénylő neve: ..........................................................................................................

Lakáscíme: ..............................................................................................................

Születési helye, éve: .......................................... Anyja neve: ..............................

Munkahelye: ..........................................................................................................

Az önkormányzat intézményében eltöltött közalkalmazotti jogviszonyának időtartama:

Igényelt támogatás összege: ..................

Támogatás felhasználás jogcíme: ..........................................................................

Szociális körülmények:

- igénylő havi nettó átlagkeresete: .......................................................................

- házastárs (élettárs) havi nettó átlagkeresete: .....................................................

- gyermekek száma: ........

- gyermekeken kívül eltartottak száma: .........

- egy főre jutó nettó átlagkereset: ..........

Lakáskörülmények (szobák száma, a lakás komfortja): ......................................

Az ott lakás jogcíme: ..............................................................................................

Házastárs (élettárs) munkahelye:............................................................................

Van-e egyéb kölcsöne (összeg, a felvétel időpontja, futamidő megjelölése): ............

Házastárs (élettárs) munkáltatói kölcsöne: ...........................................................

Mennyi elő takarékossággal rendelkezik: .............................................................

Milyen összegű bankkölcsönt vesz fel: ................................................................

Budapest, ........................

........................................
a támogatást igénylő aláírása