Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (III. 17.) számú önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 29. §-a alapján a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területére készülő, módosuló településfejlesztési koncepcióra, integrált településfejlesztési stratégiára, településrendezési eszközökre, településképi arculati kézikönyvre és településképi rendeletre terjed ki.

(2) *  E rendelet alkalmazásában:

1. érdekelt szervezet: az az érdekképviseleti, civil vagy gazdálkodó szervezet, vallási közösség, amely e rendelet 1. számú mellékletét képező érdekelt szervezetek listájában szerepel,

2. vélemény: a főépítész részére papíron, vagy elektronikus úton eljuttatott, a véleményezőt beazonosítható módon tartalmazó írásbeli dokumentum.

(3) Amennyiben valamely az érdekképviseleti, civil vagy gazdálkodó szervezet, vallási közösség az e rendelet 1. számú mellékletét képező érdekelt szervezetek listáján nincs feltüntetve, de szeretné az arra való felvételét, az arra vonatkozó kérelmét írásban a polgármesternek kell címeznie. A kérelemben meg kell jelölni a szervezet, közösség nevét, vezetőjét, postai címét és e-mail címét.

(4) Az e rendelet 1. számú mellékletét képező érdekelt szervezetek listájára való felvételt a polgármester kezdeményezheti.

(5) A (3) és (4) bekezdésekben meghatározott felvételről a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(6) * 

II. A partnerek meghatározása, tájékoztatásának módja és eszközei * 

2. § *  A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

- Budapest Főváros XVII. kerület közigazgatási területén bejelentett állandó vagy tartózkodási lakcímmel rendelkező természetes személy,

- Budapest XVII. kerület közigazgatási területén működő vallási közösség,

- Budapest XVII. kerület közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

- Budapest XVII. kerületi székhellyel bejegyzett civil szervezet, valamint

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásában - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 nappal korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

3. § *  (1) *  A R. 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási szakasszal egyidejűleg, vagy azt megelőzően a R. 29/A. § (3) bekezdés értelmében előzetes tájékoztatásköteles dokumentum elkészítéséről szóló Kt. határozatról jól elkülönített formában hirdetményt kell közzé tenni:

- a Fő téren található hirdetőfelületen,

- a Hírhozó c. önkormányzati újságban,

- az önkormányzat honlapján (www.rakosmente.hu).

(2) *  Amennyiben a R. előírása alapján az előzetes tájékoztatás keretében lakossági fórumot kell tartani, a lakossági fórumról szóló tájékoztatást legalább a fórum időpontja előtt 8 nappal közzé kell tenni a Hírhozó c. újságban, a Fő téren található hirdetőfelületen és az önkormányzat honlapján. A lakossági fórumra meg kell hívni a területileg érintett önkormányzati képviselőt, az alpolgármestereket, a dokumentációt készítő tervezőt és a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal főépítészét.

(3) Az érdekelt szervezetek a R. 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszban az ott meghatározott tartalommal elektronikus vagy postai úton előzetes tájékoztatót kapnak a településfejlesztési- és rendezési eszköz készítéséről, módosításáról.

4. § *  (1) Azok az érdekelt szervezetek, akik az előzetes tájékoztatási szakaszban a R.-ben meghatározott határidőn belül írásban jelzik részvételi szándékukat, postai úton elektronikus adathordozón vagy elektronikus úton véleményezési anyagot (munkaközi tájékoztatót) kapnak.

(2) *  A véleményezési szakasz részeként a véleményezésre kiküldött koncepciót, stratégiát, szabályozási tervlapot és rendelettervezetet, településképi arculati kézikönyvet, településképi rendeletet - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével közzé kell tenni a Fő téren található hirdetőfelületen, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján, továbbá a közzétételről jól elkülönített formában hirdetményt kell megjeleníteni a Hírhozó c. önkormányzati újságban és a Fő téren található hirdetőfelületen.

(3) *  Amennyiben a R. előírása alapján a véleményezési szakaszban munkaközi tájékoztatás keretében lakossági fórumot kell tartani, a lakossági fórumról szóló tájékoztatást legalább a fórum időpontja előtt 8 nappal közzé kell tenni a Hírhozó c. újságban, a Fő téren található hirdetőfelületen és az önkormányzat honlapján. A lakossági fórumra meg kell hívni az önkormányzati képviselőket, az alpolgármestereket, a dokumentációt készítő tervezőt és a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal főépítészét.

(4) *  A véleményezési szakaszban a munkaközi tájékoztatás a Képviselő-testület által jóváhagyásra kerülő dokumentációnak az önkormányzat honlapján való közzétételével és lakossági fórum magtartásával történik

a) a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet módosítása,

b) a településrendezési eszköz R. 32. § (6) bek. b) pontja szerinti tárgyalásos eljárásban történő készítése vagy módosítása, valamint

c) a településrendezési eszköz állami főépítészi eljárásban történő módosítása

esetén.

III. Javaslatok, vélemények megadásának módja, határideje és nyilvántartásának módja

5. § *  (1) Az érdekelt szervezet a 3. § (3) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban - a R.-ben meghatározott határidőn belül - véleményben kifejtheti előzetes javaslatait a koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet készítésével kapcsolatban, továbbá megjelölheti az eljárás további szakaszaiban való részvételi szándékát.

(2) *  Amennyiben az érdekelt szervezet a 3. § (3) bekezdésében meghatározott megkeresésre határidőn belül nem ad véleményt, részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni.

(3) *  Az érdekelt szervezet az előzetes tájékoztató szakaszban küldött megkeresésre indokolással alátámasztott módon jelezheti, hogy az eljárás további szakaszában papíralapú dokumentációt kér. Ebben az esetben papír alapon kell számára megküldeni a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszköz, a településképi arculati kézikönyv vagy a településképi rendelet dokumentációját.

(4) *  Az érdekelt szervezet a 4. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre a R.-ben meghatározott határidőn belül kifejtheti a dokumentációval kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, észrevételét, jogszabályon alapuló véleményénél a jogszabályhelyet megjelöli.

6. § *  (1) * 

(2) *  A 3. § (1), a 3. § (2), a 4. § (2) és a 4. § (3) bekezdésében meghatározott közzététellel kapcsolatban annak ideje alatt a partnerek véleményt adhatnak a következő módokon:

a) lakossági fórumon szóban,

b) a főépítésznek címzett írásos dokumentumban, amelyet

- postai úton a 1656 Budapest Pf. 110. címre vagy

- elektronikus formában a koncepció és a stratégia esetében a fejlesztesiterv@rakosmente.hu e-mail címre, a településrendezési eszköz, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet esetében a szabalyozasiterv@rakosmente.hu e-mail címre vagy

- személyesen a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára (1173 Budapest, Pesti út 165.)

juttat el.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti véleményt a hirdetményben - a R. 29/A. § (7) bekezdése és 30. § (9) bekezdése alapján - megjelölt határidőig lehet megadni.

7. § *  (1) A lakossági fórumról hangfelvétel és kivonatolt jegyzőkönyv készül.

(2) Valamennyi írásban érkezett vélemény és a lakossági fórumról készített jegyzőkönyv a Polgármesteri Hivatal ügyiratkezelési rendszere útján iktatásra kerül, és az adott koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet ügyiratának részét képezi, azokat a főépítész a tervező felé továbbítja.

(3) Valamennyi írásban érkezett véleményt a R. 39. § (2) bekezdésében meghatározott döntés meghozatalához a döntéshozó testülettel ismertetni kell.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti véleményt a hirdetményben - a R. 29/A. § (4) bekezdés b) pontja és 30. § (9) bekezdése alapján - megjelölt határidőig lehet megadni.

IV. El nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

8. § *  (1) Az írásban érkezett vélemények elfogadására és az el nem fogadott vélemények indokolására a főépítész a tervező közreműködésével összeállított válaszokban javaslatot tesz, a válaszokat a döntéshozó testülettel ismertetni kell.

(2) A válaszokról a döntéshozó testület a R. 39. § (2) bekezdésében meghatározott határozathozatalával egyidejűleg dönt.

(3) *  Amennyiben a véleményezési szakaszban küldött munkaközi tájékoztatóra vélemény nem érkezik, ezt a tényt a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal főépítésze feljegyzésben rögzíti és lezárja a partnerségi egyeztetést. Ebben az esetben a döntéshozó testület (1) és (2) bekezdésben foglalt eljárása nem szükséges.

V. Elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések

9. § *  (1) A koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet Képviselő-testület által történő elfogadását követő 15 napon belül a jóváhagyott munkarészeket az önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzé kell tenni legalább 15 napig.

(2) A hatályos koncepciót, stratégiát, településrendezési eszközt, településképi arculati kézikönyvet, településképi rendeletet az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

VI. Záró rendelkezések

10. § *  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

11. § *  E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

12. § * 

Budapest, 2017. március 16.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző helyett polgármester
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

A rendelet kihirdetve:

2017. március 17. napján.

Dr. Rúzsa Ágnes
jegyző helyett

Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

1. sz. melléklet a 10/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Érdekelt szervezetek listája

1. Itthon Rákosmentén Egyesület

1171 Budapest, Kisvárda u. 88.

info@itthonrakosmenten.hu

2. Keresztúri Társas Kör Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

1173 Budapest, Csabai út 44.

tarsaskor17@gmail.com

3. Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület

1174 Budapest, Berzsenyi u. 9/A.

4. Rákoscsabai Polgári Kör

1171 Budapest, Péceli út 222.

Levelezési cím: 1172 Budapest, Besenyszög u. 3.

5. *  Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület

1172 Budapest, Diadal u. 43-49.

Levelezési cím: 1172 Budapest, Petri utca 35.

racsute94@gmail.com

6. Rákoscsabáért Egyesület

1171 Budapest, Péceli út 222.

berag@galamb.net.hu

7. Rákoshegyi Polgári Kör

1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.

rakoshegy@vnet.hu

8. Rákoskerti Polgári Kör

1171 Budapest, Nyomdász u. 15.

sszelepcsenyi@t-online.hu

9. Rákosligeti Polgári Kör

1172 Budapest, XXVII. u. 2.

rakosliget@gmail.com

10. Társadalmi Egyesülések XVII. kerületi Szövetsége

1173 Budapest, Pesti út 167.

lukoczki.karoly@gmail.com

11. XVII. kerületért Egyesület

1172 Budapest, III. u. 35.

12. Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület

1255 Budapest, Pf: 161.

1074 Budapest, Dohány u. 54. 1./2.

veke@veke.hu

13. Zöld XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület

1174 Budapest, Melczer u. 61.

zoldxvii@gmail.com