Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (XI. 16.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) azon polgárok, közösségek, szervezetek megbecsülésére és elismerésére, akik az élet különböző területein kiemelkedő tevékenységükkel, tartósan magas színvonalú teljesítményükkel, maradandó alkotásaikkal, munkásságukkal hozzájárultak Rákosmente szellemi és anyagi gyarapodásához és kivívták a kerületi polgárok megbecsülését, az alábbi önkormányzati kitüntetéseket, elismeréseket alapítja:

a) „Rákosmente díszpolgára” kitüntető cím

b) „Rákosmentéért - Polgármesteri Elismerő Oklevél”

c) Városrészi díjak

d) „Pedagógus Életműdíj”

e) „Rákosmente közbiztonságáért” Emlékérem

f) „Szociális munkában végzett kimagasló tevékenységért” Díj

g) „Egészséges Rákosmentéért” Díj

h) „Rákosmente sportjáért végzett kimagasló tevékenységért” Díj

i) „Pro Cultura Rákosmente” Díj

j) „Élen a tanulásban, élen a sportban” Díj

2. § Az önkormányzati kitüntetések, elismerések adományozásával összefüggő kiadások fedezetét az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.

2. „Rákosmente Díszpolgára” kitüntető cím

3. § Az Önkormányzat a kerület szellemi és anyagi gyarapodását, fejlődését, értékeinek megőrzését, újrateremtését és tiszteletben tartását csak együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. A „Rákosmente díszpolgára” kitüntető cím alapításával és adományozásával a Képviselő-testület adózik e polgároknak, kifejezve a kerület elismerését példamutatásukért, maradandó alkotásaikért és munkásságukért, amellyel hozzájárultak a kerület szellemi és anyagi gyarapodásához.

4. § A „Rákosmente díszpolgára” kitüntető cím adományozásának eljárási szabályai

(1) A „Rákosmente díszpolgára” kitüntető cím (továbbiakban: díszpolgári cím) adományozását minden, a XVII. kerületben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgár kezdeményezheti.

(2) A díszpolgári cím adományozására vonatkozó kezdeményezést a polgármesterhez kell írásban eljuttatni az Önkormányzat hivatalos lapjában közreadott felhívásban szereplő határidőig, az Önkormányzat internetes honlapjáról vagy az Ügyfélszolgálattól beszerezhető formanyomtatványon. A díszpolgári cím adományozására vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

a) Csak olyan javaslat terjeszthető a Képviselő-testület elé, amelyet a Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökeiből, a polgármester által felkért, a kerületi közélet, illetve civil társadalom kiemelkedő személyiségeiből, a kerület díszpolgáraiból, a Képviselő-testület legidősebb tagjából és a polgármesterből álló kollégium jelenlévő tagjainak minimum 25%-a támogatott. A díszpolgári cím adományozására javaslatot tévő előterjesztés melléklete a kollégium üléséről készült jegyzőkönyv.

b) A kollégium ülését a polgármester hívja össze írásban a kollégium ülésének időpontját megelőzően 15 nappal. A meghívóban tájékoztatni kell a kollégiumi tagokat valamennyi - a díszpolgári cím adományozására vonatkozó - kezdeményezésről. A kollégium legalább 3 fő jelenléte esetén szavazatképes.

c) A kollégium elnöke a polgármester.

(3) A díszpolgári címet a kerület polgárai nevében a Képviselő-testület élő vagy elhunyt, magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek adományozhatja.

(4) *  A díszpolgári cím átadására ünnepélyes keretek között - a 2020. év kivételével - minden páratlan év március 15. napján kerül sor.

(5) A díszpolgárnak a díszpolgár-avatáskor a polgármester díszpolgári oklevelet, bronz emlékérmet és tárgyjutalmat ad át.

(6) A bronz emlékérem leírása: az előlapon az éremmező felső harmadában négy sorban növekvő méretű betűkkel RÁKOSMENTE DÍSZPOLGÁRA felirat olvasható, az alsó kétharmadban középen a kerület címere, alul a címerpajzs csúcsából két oldalra szalag fut a címerpajzs mentén a címer középmagasságáig, rajta balra: ALAPÍTVA jobbra: 1996-BAN felirat. A hátlapon középen vízszintesen díszes kulcs, melynek zászlója: XVII, körben négy kanyarulatot leíró szalag fut, melyben fent RÁKOS, lent KERESZTÚR, a bal oldali kanyarulatban HEGY és CSABA, a jobb oldali kanyarulatban LIGET, KERT felirat, a kulcs alatt átlósan papírusztekercs, a kulcs fölött: SUM, UT PROSIM latin felirat, alatta magyarul: VAGYOK, HOGY HASZNÁLJAK.

(7) A díszpolgári oklevél tartalmazza: az adományozás tényét, a Képviselő-testület határozatának számát, a díszpolgár nevét, az érdemeit röviden méltató szöveget.

(8) A díszpolgári oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

(9) Külföldi állampolgár kitüntetett részére a cím adományozásakor a díszpolgári oklevél hiteles fordításának másolatát is mellékelni kell a kitüntetett anyanyelvén.

(10) A díszpolgári cím meghalt személy részére történő adományozásakor a díszpolgári oklevelet az elhunyt családja képviselőjének kell átadni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az oklevelet a rákosmenti helytörténeti gyűjteményt kezelő intézményben kell elhelyezni.

(11) A díszpolgár nevét az erre rendszeresített „rákosmente Díszpolgárainak Könyve” tartalmazza. A bejegyzésről a polgármester gondoskodik, a bejegyzést a polgármester és a jegyző látják el kézjegyükkel.

5. § A díszpolgári címhez kapcsolódó jogosultságok

(1) A díszpolgár a Képviselő-testület nyilvános ülésein tanácskozási joggal részt vehet.

(2) A díszpolgárt az Önkormányzat által rendezett minden hivatalos ünnepségre meg kell hívni.

(3) A díszpolgár a kerületet bárhol képviselő delegáció résztvevőjének felkérhető a polgármester által.

(4) A díszpolgár díjtalanul látogathatja az Önkormányzat közművelődési intézményeit, rendezvényeit.

(5) A díszpolgárt elhalálozásakor az Önkormányzat saját halottjának tekinti, akit ingyenes díszsírhely illet meg. Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításának részletes szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

6. § A díszpolgári cím visszavonása

(1) A díszpolgári címet a kitüntetés kezdeményezésére jogosultak javaslatára kizárólag méltatlanság címén lehet visszavonni.

(2) Méltatlan a díszpolgári címre az a személy, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, s ezáltal büntetett előéletűnek minősül.

(3) Visszavonás esetén a visszavonás tényét, valamint a jogosultságok megvonását rögzíteni kell a „Rákosmente Díszpolgárainak Könyvében” és erről az érdekelteket értesíteni kell. A díszpolgári cím adományozásának, valamint visszavonásának tényét az Önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni.

3. „Rákosmentéért - Polgármesteri Elismerő Oklevél”

7. § Rákosmente Polgármestere az általa adományozható „Rákosmentéért - Polgármesteri Elismerő Oklevél” kitüntetéssel ismeri el azon kerületi polgárok, civil vagy szakmai szervezetek, egyesületek érdemeit, akik az élet különböző területein (különösen a tudomány, a kultúra, a sport, az oktatás, a közélet, a gazdasági élet, a környezetvédelem, az építészet, a helytörténet kutatás és értékmegőrzés területén) egy adott időszakban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, ezzel is öregbítve Rákosmente jó hírnevét.

(1) A kitüntetett személyéről a polgármester dönt.

(2) Az elismerést a polgármester évente egy alkalommal, lehetőség szerint valamely nemzeti ünnepen vagy jeles napon adja át.

(3) A kitüntetett személy részére a polgármester oklevelet és emlékplakettet adományoz.

(4) Az elismerés tényét az Önkormányzat hivatalos lapjában kell közzétenni.

4. Városrészi díjak

8. § A Képviselő-testület a városrészi díjak adományozásával kifejezi elismerését azon polgárok iránt, akik példamutatásukkal, maradandó alkotásaikkal, munkásságukkal jelentős mértékben hozzájárultak a városrész szellemi és anyagi gyarapodásához, és kivívták egy-egy városrész megbecsülését.

(1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/1999. (V. 21.) számú rendeletével Rákosliget alapításának 100. évfordulója alkalmából „Rákosligetért Díj” elnevezéssel elismerő címet alapított.

(2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/1999. (V. 21.) számú rendeletével a magyar államalapítás 1000. évfordulója alkalmából, Rákoscsaba városrész Árpád-kori eredetére tekintettel alapított „Rákoscsabáért Díj” elnevezéssel elismerő címet.

(3) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/1999. (V. 21.) számú rendeletével „Rákoshegyért Díj”, a 29/1999. (V. 21.) számú rendeletével „Rákoscsaba-Újtelepért Díj”, a 30/1999. (V. 21.) számú rendeletével „Rákoskeresztúrért Díj”, a 31/1999. (V. 21.) számú rendeletével „Rákoskertért Díj” elnevezéssel elismerő címet alapított a magyar államalapítás 1000. évfordulója alkalmából.

9. § Az elismerés adományozásának szabályai

(1) Az elismerő címre javaslatot bármely, a XVII. kerületben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgár tehet.

(2) Az elismerő címre javaslatot tenni minden páros év március 1. napjáig lehet, az Önkormányzat hivatalos lapjában megjelenő felhívásban foglaltaknak megfelelően, az Önkormányzat internetes honlapjáról letölthető, vagy az Ügyfélszolgálattól beszerezhető formanyomtatványon. „Kivételt képez a „Rákoskertért” Díj, amelyre az adományozás évét megelőző év szeptember 30. napjáig, valamint a „Rákoskeresztúrért” Díj, melyre az adományozás évét megelőző év október 31. napjáig lehet javaslatot tenni. A 2018. március 15. napján átadandó „Rákoskeresztúrért” Díjra 2017. december 20. napjáig lehet javaslatot tenni.

(3) A városrészi díjak adományozására vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Csak olyan javaslat terjeszthető a Képviselő-testület elé, amelyet a 9. § (4) bekezdésében megjelölt kollégium jelenlévő tagjainak minimum 25%-a támogatott.

(4) Az elismerésre történt jelöléseket a Képviselő-testület döntése előtt egy erre a célra létrehozandó kollégium véleményezi, melynek elnöke a polgármester, tagjai: a városrészben működő társadalmi szervezet(ek) képviselője(i), a városrészben élő díszpolgár(ok), a városrész mindenkori önkormányzati képviselője(i), az Önkormányzat humán és kulturális területért felelős bizottságának egy, a bizottsági elnök által delegált tagja (állandó tagok), valamint a helyi intézmények, egyesületek és polgárok által jelölt személyek közül a polgármester által felkért személyek. A felkért személyek száma az állandó tagok számánál legfeljebb egy fővel lehet több.

(5) Az állandó tagok az ezt magalapozó tisztségük betöltéséig tagjai e testületnek, a polgármester által felkért személyek a felkérés elfogadásától az elismerő cím adományozásának napjáig tagjai a kollégiumnak. Ismételt jelölés és felkérés lehetséges.

(6) Amennyiben a kollégium tagját az elismerésre jelölik, úgy a személyét érintően nem vehet részt a kollégium véleményének kialakításában.

(7) Önkormányzati képviselő nem jelölhető az elismerésre.

(8) A kollégium működésének részletes szabályait a polgármester állapítja meg, s ő gondoskodik a kollégiumi tagságra történő jelölések lebonyolításáról és a kollégium összehívásáról is. A kollégium legalább 3 fő jelenléte esetén szavazatképes.

(9) A városrészi díjakat a Képviselő-testület élő vagy elhunyt magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozhatja.

(10) A városrészi díjak adományozására minden városrészben ünnepélyes keretek között kerül sor, az alábbiak szerint:

a) „Rákosligetért” Díj: minden páros év szeptember 18. napján,

b) „Rákoscsabáért” Díj: minden páros évben advent első vasárnapját megelőző szombati napon,

c) „Rákoshegyért” Díj: minden páros évben a Rákoshegyi búcsú pénteki napján,

d) „Rákoscsaba-Újtelepért” Díj: minden páros év advent első vasárnapját megelőző pénteki napon,

e) „Rákoskeresztúrért” Díj: minden páros év március 15. napján,

f) „Rákoskertért” Díj: minden páros évben Wass Albert halálának februári emléknapján.

(11) Az elismerésben részesülő személyeknek az elismerés adományozásakor a polgármester oklevelet, művészi kivitelű bronz emlékérmet ad át.

(12) Az oklevél tartalmazza: az adományozás tényét, a Képviselő-testület határozatának számát, az adományozott nevét, az adományozás dátumát, az adományozó pecsétjét. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

(13) Az oklevél aláírása: az oklevél díszes kivitelezésű, rajta a XVII. kerület címere, a Képviselő-testület határozatának száma, személyi döntésének megfelelően az elismerésben részesülő neve és az érdemeit méltató szöveg, valamint a dátum illetve polgármester és a jegyző aláírása.

(14) Az elismerés elhunyt személy részére történő adományozásakor az oklevelet és az emlékérmet az elhunyt családja képviselőjének kell átadni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az oklevelet és az emlékérmet a rákosmenti helytörténeti gyűjteményt kezelő intézményben kell elhelyezni.

(15) A városrészi díjjal kitüntetett személyek nevét az e célra rendszeresített könyvek tartalmazzák. A bejegyzésről a polgármester gondoskodik, a bejegyzést a polgármester és a jegyző látják el kézjegyükkel.

(16) Minden városrészi díj alkalmanként egy-egy személynek adományozható.

10. § Az elismerés visszavonása

(1) Az elismerést kizárólag méltatlanság címén lehet visszavonni. A visszavonást a polgármester kezdeményezheti.

(2) Méltatlan az elismerő címre az a személy, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, s ezáltal büntetett előéletűnek minősül.

(3) Az elismerés visszavonása esetén a visszavonás tényét rögzíteni kell az elismerésben részesülők nyilvántartására szolgáló könyvben, s erről az érdekelteket értesíteni kell.

(4) Az elismerés adományozásának illetve visszavonásának tényét az Önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni.

5. „Pedagógus Életműdíj”

11. § A „Pedagógus Életműdíj” kitüntetés alapításával az Önkormányzat kifejezi elismerését azon pedagógusok iránt, akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak kerületünk gyermekeinek, ifjúságának neveléséhez, oktatásához.

12. § Az elismerés adományozásának szabályai

(1) A díjazott személyére javaslatot tehetnek a kerületben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgárok az Önkormányzat hivatalos lapjában közreadott felhívásban szereplő határidőig, az Önkormányzat internetes honlapjáról letölthető, vagy az Ügyfélszolgálattól beszerezhető formanyomtatványon.

(2) A javaslatokat írásban a polgármesterhez kell benyújtani.

a) Az elismerésre történt jelöléseket a Képviselő-testület döntése előtt egy erre a célra létrehozandó kollégium véleményezi, melynek elnöke a polgármester, tagjai: a területileg illetékes Tankerület vezetője, az óvodavezetők szakmai szervezetének elnöke, az Önkormányzat humán és kulturális területért felelős bizottságának egy, a bizottsági elnök által delegált tagja és a Polgármesteri Hivatal oktatási feladatokért felelős szervezeti egységének vezetője. A kollégium legalább 3 fő jelenléte esetén határozatképes.

b) A javaslatokat polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(3) Az életműdíj évente 1 fő részére adományozható a XVII. kerületben végzett - legalább 25 éves - kiváló pedagógiai munkáért.

(4) Az elismerés átadására minden év március 15. napján, ünnepélyes keretek között kerül sor.

(5) A díj adományozásakor a Polgármester aranygyűrűt, díszoklevelet ad át az elismerésben részesülő személynek.

a) A díszoklevél tartalmazza: az adományozás tényét, a Képviselő-testület határozatának számát, az adományozott nevét, az adományozó pecsétjét. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

b) Az oklevél leírása: az oklevél díszes kivitelezésű, rajta a XVII. kerület címere, a Képviselő-testület határozatának száma, személyi döntésének megfelelően a díjban részesülő neve és az érdemeit méltató szöveg, valamint a dátum, illetve a polgármester és a jegyző aláírása.

c) A kitüntetett pedagógus nevét az e célra rendszeresített könyv tartalmazza.

13. § A díj odaítélésének szempontrendszere

(1) Az elismerés csak annak az Önkormányzat közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézményben dolgozó (dolgozott) pedagógusnak (beleértve az intézményvezetőket és helyetteseiket is) adományozható, aki a XVII. kerületben legalább 25 évig magas színvonalon végzett nevelő-oktató munkát, különösen az alábbiakra való tekintettel:

(2) Kiemelkedő tehetséggondozó tevékenység (tanítványai rendszeresen kiváló eredményeket érnek el kerületi/fővárosi/országos versenyeken).

(3) Felzárkóztató tevékenység (a gyermekek egyéni képességeihez viszonyított fejlődés tükrében).

(4) Kerületi/fővárosi/országos szintű bemutató órák, foglalkozások, előadások, tanfolyamok tartása.

(5) Szakmai publikáció (cikk, tanulmány, könyv, tankönyv).

(6) Kerületi szintű pedagógiai rendezvényeken, műsorokon munkaközösségi foglalkozásokon való rendszeres, aktív részvétel.

(7) Kiváló kooperációs, kommunikációs és kapcsolatteremtő készség (jó kapcsolat a gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal).

(8) A gyermekek szabadidős tevékenységének kiemelkedő színvonalú szervezése, illetve a diákönkormányzatok munkáját segítő folyamatos tevékenység.

14. § Az elismerés visszavonása

(1) Az elismerést kizárólag méltatlanság címén lehet visszavonni.

(2) A visszavonást a polgármester kezdeményezheti.

(3) Méltatlan az elismerő címre az a személy, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, s ezáltal büntetett előéletűnek minősül.

(4) Az elismerés visszavonása esetén a visszavonás tényét rögzíteni kell az elismerésben részesülők nyilvántartására szolgáló könyvben, s erről az érdekeltet értesíteni kell.

(5) Az elismerés adományozásának, illetve visszavonásának tényét az Önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni.

6. „Rákosmente közbiztonságáért” Emlékérem

15. § A „Rákosmente közbiztonságáért” Emlékérem adományozásával az Önkormányzat kifejezi elismerését azoknak a polgároknak, polgárőröknek, tűzoltóknak, katonáknak, rendőröknek, vám- és pénzügyőröknek, biztonsági öröknek, közterület felügyelőknek és a polgári védelem beosztottjainak, akik kiemelkedő tevékenységet nyújtottak szakterületükön, és ezzel növelték a kerületi lakosok közbiztonság érzetét.

16. § Az elismerés adományozásának szabályai

(1) Az elismerő címre javaslatot bármely, a XVII. kerületben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgár tehet az Önkormányzat hivatalos lapjában közzétett felhívásban szereplő határidőig, az Önkormányzat internetes honlapjáról letölthető vagy az Ügyfélszolgálattól beszerezhető formanyomtatványon.

(2) A „Rákosmente közbiztonságáért” Emlékérem adományozására vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(3) Az elismerésre történő jelöléseket a Képviselő-testület döntése előtt egy erre a célra létrehozandó kollégium véleményezi, melynek elnöke a polgármester, tagjai a kerület rendőrkapitánya, tűzoltóparancsnoka és az Önkormányzat humán és kulturális területért felelős bizottságának egy, a bizottsági elnök által delegált tagja.

(4) Amennyiben a kollégium tagját az elismerésre jelölik, úgy személyét érintően nem vehet részt a kollégium véleményének kialakításában.

(5) A kollégium működésének részletes szabályait a polgármester állapítja meg, s ő gondoskodik a kollégium összehívásáról is. A kollégium legalább 3 fő jelenléte esetén határozatképes.

(6) A „Rákosmente közbiztonságáért” Emlékérmet a Képviselő-testület, élő vagy elhunyt, magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozhatja.

(7) A „Rákosmente közbiztonságáért” Emlékérem adományozására ünnepélyes keretek között kerül sor minden év március 15-én.

(8) Az elismerésben részesülő személyeknek az elismerés adományozásakor a polgármester oklevelet, művészi kivitelezésű bronzérmet ad át.

a) Az oklevél tartalmazza: az adományozás tényét, a Képviselő-testület határozatának számát, az adományozott nevét, az adományozó pecsétjét. Az oklevelet a polgármester és a jegyző látja el kézjegyével.

b) Az oklevél leírása: az oklevél díszes kivitelezésű, rajta a XVII. kerület címere, a Képviselő-testület határozatának száma, a személyi döntésének megfelelően az elismerésben részesülő neve és az érdemeit méltató szöveg, valamint a dátum, illetve a polgármester és a jegyző aláírása.

(9) Az elismerés elhunyt személy részére történő adományozásakor az oklevelet az elhunyt családja képviselőjének kell átadni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az oklevelet a rákosmenti helytörténeti gyűjteményt kezelő intézményben kell elhelyezni.

(10) A „Rákosmente közbiztonságáért” Emlékéremmel kitüntetett személyek nevét az e célra rendszeresített könyv tartalmazza. A bejegyzésről a polgármester gondoskodik, a bejegyzést a polgármester és a jegyző írja alá.

(11) A díj évente két személynek adományozható.

17. § Az elismerés visszavonása:

(1) Az elismerést kizárólag méltatlanság címén lehet visszavonni. A visszavonást a polgármester kezdeményezheti.

(2) Méltatlan az elismerő címre az a személy, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, s ez által büntetett előéletűnek minősül.

(3) Az elismerés visszavonása esetén a visszavonás tényét rögzíteni kell az elismerésben részesülők nyilvántartására szolgáló könyvben, s erről az érdekelteket értesíteni kell.

(4) Az elismerés adományozásának, illetve visszavonásának tényét az Önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni.

7. „Szociális munkában végzett kiemelkedő tevékenységért” Díj

18. § A „Szociális munkában végzett kimagasló tevékenységért” Díj alapításával és adományozásával az Önkormányzat kifejezi elismerését azon személyek iránt, akik a gyermek- és ifjúságvédelem, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja, illetve az időskorúak ellátása terén kimagasló tevékenységet végeznek.

19. § Az elismerés adományozásának szabályai

(1) Az elismerő címre javaslatot bármely, a kerületben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgár tehet.

a) A javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani az Önkormányzat hivatalos lapjában közreadott felhívásban megadott határidőig, az Önkormányzat honlapjáról letölthető vagy az Ügyfélszolgálattól beszerezhető formanyomtatványon.

b) Az elismerésre történt jelöléseket a Képviselő-testület döntése előtt egy erre a célra létrehozandó kollégium véleményezi, melynek elnöke a polgármester, tagjai: az Önkormányzat humán és szociális területért felelős bizottságának egy, a bizottsági elnök által delegált tagja, a kerületi szociális intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal szociális feladatokért felelős szervezeti egységének vezetője. A kollégium legalább 3 fő jelenléte esetén határozatképes.

c) A javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(2) A díj évente egy fő részére adományozható a gyermek- és ifjúságvédelem, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja, illetve az időskorúak ellátása terén végzett kimagasló tevékenységért.

(3) A díj adományozására minden év március 15. napján kerül sor.

(4) A díj adományozásakor a kitüntetett aranygyűrűt és díszoklevelet vesz át.

(5) A díszoklevél tartalmazza a XVII. kerület címerét, az adományozás tényét, a Képviselő-testület határozatának számát, az adományozott nevét és rövid méltatását, a dátumot, az adományozó pecsétjét, valamint a polgármester és a jegyző aláírását.

(6) A kitüntetettek nevét az e célra rendszeresített könyv tartalmazza, az ebbe történő bejegyzésről a polgármester gondoskodik, a bejegyzést a polgármester és a jegyző látja el kézjegyével.

20. § Az elismerés visszavonása

(1) Az elismerést kizárólag méltatlanság címén lehet visszavonni.

(2) A visszavonást a polgármester kezdeményezheti.

(3) Méltatlan az elismerő címre az a személy, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, s ezáltal büntetett előéletűnek minősül.

(4) Az elismerés visszavonása esetén a visszavonás tényét rögzíteni kell az elismerésben részesülők nyilvántartására szolgáló könyvben, s erről az érdekeltet értesíteni kell.

(5) Az elismerés adományozásának illetve visszavonásának tényét az Önkormányzat hivatalos lapjában kell közzétenni.

8. „Egészséges Rákosmentéért” Díj

21. § Az „Egészséges Rákosmentéért” Díj alapításával az Önkormányzat kifejezi elismerését azon XVII. kerületben dolgozó vagy korábban ott dolgozott orvosok, nővérek, védőnők, asszisztensek és az egészségügyben egyéb tevékenységet végző munkatársak iránt, akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak Rákosmente egészségügyi ellátásának magas színvonalon történő biztosításához.

22. § Az elismerés adományozásának szabályai

(1) A díjazott személyére javaslatot tehet bármely, a XVII. kerületben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgár.

a) A javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani az Önkormányzat hivatalos lapjában közreadott felhívásban megadott határidőig, az Önkormányzat honlapjáról letölthető vagy az Ügyfélszolgálattól beszerezhető formanyomtatványon.

b) Az elismerésre történt jelöléseket a Képviselő-testület döntése előtt egy erre a célra létrehozandó kollégium véleményezi, melynek elnöke a polgármester, tagjai: a területileg az Önkormányzat humán és egészségügyi területért felelős bizottságának egy, a bizottsági elnök által delegált tagja, a kerületi egészségügyi intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal egészségügyi feladatokért felelős szervezeti egységének vezetője. A kollégium legalább 3 fő jelenléte esetén határozatképes.

c) A javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(2) Az „Egészséges Rákosmentéért” Díj évente 1 fő részére adományozható a XVII. kerületben végzett egészségügyi ellátás terén nyújtott kimagasló tevékenységért.

(3) A díj adományozásakor a polgármester aranygyűrűt, díszoklevelet ad át az elismerésben részesülő személynek.

(4) A díszoklevél tartalmazza az adományozás tényét, a Képviselő-testület határozatának számát, az adományozott nevét, az adományozó pecsétjét valamint a polgármester és a jegyző aláírását.

(5) A díjat a polgármester adja át ünnepélyes keretek között minden év március 15. napján.

(6) A kitüntetett nevét az e célra rendszeresített könyv tartalmazza. A bejegyzésről a polgármester gondoskodik, a bejegyzést a polgármester és a jegyző látja el kézjegyével.

23. § Az elismerés visszavonása

(1) Az elismerést kizárólag méltatlanság címén lehet vissza vonni.

(2) A visszavonást a polgármester kezdeményezheti.

(3) Méltatlan az elismerő címre az a személy, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, s ezáltal büntetett előéletűnek minősül.

(4) Az elismerés visszavonása esetén a visszavonás tényét rögzíteni kell az elismerésben részesülők nyilvántartására szolgáló könyvben, s erről az érdekeltet értesíteni kell.

(5) Az elismerés adományozásának illetve visszavonásának tényét az Önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni.

9. „Rákosmente sportjáért végzett kimagasló tevékenységért” Díj

24. § A „Rákosmente sportjáért végzett kimagasló tevékenységért” Díj alapításával és adományozásával az Önkormányzat kifejezi elismerését azon személyek vagy szervezetek iránt, akik a sport terén nyújtott kiemelkedő teljesítményükkel Budapest Főváros XVII. kerület hírnevét öregbítik.

25. § Az elismerés adományozásának szabályai

(1) A díj azoknak a személyeknek vagy szervezeteknek adományozható, akik Budapest XVII. kerületében laknak vagy bejegyzett székhellyel rendelkeznek, illetve tevékenykednek és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak

- a versenysport;

- az ifjúsági és diáksport és annak szervezése;

- a kerületi testnevelés és sportmozgalom terén.

(2) A díjazott személyére javaslatot tehet bármely, a XVII. kerületben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgár.

a) A javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani az Önkormányzat hivatalos lapjában közreadott felhívásban megadott határidőig, az Önkormányzat honlapjáról letölthető vagy az Ügyfélszolgálattól beszerezhető nyomtatványon.

b) Az elismerésre történt jelöléseket a Képviselő-testület döntése előtt egy erre a célra létrehozandó kollégium véleményezi, melynek elnöke a polgármester, tagjai: az Önkormányzat humán és sport területért felelős bizottságának egy, a bizottsági elnök által delegált tagja és a Polgármesteri Hivatal sportfeladatokért felelős szervezeti egységének vezetője. A kollégium legalább 3 fő jelenléte esetén határozatképes.

c) A javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(3) A díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor minden év március 15. napján. A díjat a polgármester adja át.

a) A díjjal emlékplakett, díszoklevél jár.

b) A díszoklevél tartalmazza a XVII. kerület címerét, az adományozás tényét, a Képviselő-testület határozatának számát, az adományozott nevét és rövid méltatását, a dátumot, az adományozó pecsétjét, valamint a polgármester és a jegyző aláírását.

d) A kitüntetettek nevét az e célra rendszeresített könyv tartalmazza, az ebbe történő bejegyzésről a polgármester gondoskodik, a bejegyzést a polgármester és a jegyző látja el kézjegyével.

26. § Az elismerés visszavonása

(1) Az elismerést kizárólag méltatlanság címén lehet visszavonni.

(2) A visszavonást a polgármester kezdeményezheti.

(3) Méltatlan az elismerő címre az a személy, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, s ezáltal büntetett előéletűnek minősül.

(4) Az elismerés visszavonása esetén a visszavonás tényét rögzíteni kell az elismerésben részesülők nyilvántartására szolgáló könyvben, s erről az érdekeltet értesíteni kell.

(5) Az elismerés adományozásának illetve visszavonásának tényét az Önkormányzat hivatalos lapjában kell közzétenni.

10. „Pro Cultura Rákosmente” Díj

27. § A „Pro Cultura Rákosmente” Díj alapításával az Önkormányzat kifejezi elismerését azon, a XVII. kerület közművelődési intézményeiben dolgozó vagy egykor dolgozott közművelődési szakemberek és a közművelődési munkát segítő gazdasági, technikai munkakörben dolgozó munkatársak iránt, akik munkájukkal hozzájárultak az Önkormányzat közművelődési feladatainak magas színvonalon történő ellátásához, továbbá azon polgárok iránt, akik tevékenységükkel folyamatosan szolgálják, gazdagítják Rákosmente kulturális és művészeti életét.

28. § A díj adományozásának szabályai

(1) A díjazott személyére javaslatot tehet minden, a XVII. kerületben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgár.

a) A javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani az Önkormányzat hivatalos lapjában közreadott felhívásban megadott határidőig, az Önkormányzat honlapjáról letölthető vagy az Ügyfélszolgálattól beszerezhető formanyomtatványon.

b) Az elismerésre történt jelöléseket a Képviselő-testület döntése előtt egy erre a célra létrehozandó kollégium véleményezi, melynek elnöke a polgármester, tagjai: az Önkormányzat közművelődési területért felelős bizottságának egy, a bizottsági elnök által delegált tagja, a Polgármesteri Hivatal közművelődésért felelős szervezeti egységének vezetője, továbbá a kerületi közművelődési intézményrendszer vezetője. A kollégium legalább 3 fő jelenléte esetén határozatképes.

c) A javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(2) A díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor minden év március 15. napján. A díjat a polgármester adja át.

(3) A díj évente 1 fő részére adományozható a XVII. kerületben végzett kimagasló közművelődési, valamint a közművelődési feladatellátást segítő tevékenységért, továbbá a kerület kulturális és művészeti életének szolgálatáért, gazdagításáért.

(4) A díj adományozásakor a polgármester emlékplakettet és díszoklevelet ad át az elismerésben részesülő személy részére. A díszoklevél tartalmazza az adományozás tényét, a Képviselő-testület határozatának számát, az adományozott nevét, az adományozó pecsétjét valamint a polgármester és a jegyző aláírását.

29. § Az elismerés visszavonása

(1) Az elismerést kizárólag méltatlanság címén lehet visszavonni.

(2) A visszavonást a polgármester kezdeményezheti.

(3) Méltatlan az elismerő címre az a személy, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, s ezáltal büntetett előéletűnek minősül.

(4) Az elismerés adományozásának illetve visszavonásának tényét az Önkormányzat hivatalos lapjában kell közzétenni.

11. „Élen a tanulásban, élen a sportban” Díj

30. § *  Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete nagy jelentőséget tulajdonít a tanulmányi munkában és sportolásban elért kimagasló eredménynek. Ezek elismerésére „Élen a tanulásban, élen a sportban” Díjat alapít.

11/A. A díj adományozásának szabályai * 

31. § *  (1) *  Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” Díj adományozható azon kerületben tanuló diáknak, aki a tanulmányi munkában és a sportban kiváló eredményt ért el, meghirdetett egyéni illetve csapatversenyen kimagaslóan szerepelt.

(2) Az elismeréssel oklevél és 50 000 Ft értékű jutalom jár.

(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét és a polgármester aláírását, valamint pecsétjét tartalmazza.

(4) *  Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” Díjból évente legfeljebb 5 db adományozható.

(5) A díj adományozásával kapcsolatban a javaslattételre vonatkozó felhívás szövegét a polgármester az Önkormányzat hivatalos lapja minden év februári számában megjelenteti.

(6) *  Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” Díj adományozására javaslatot tehetnek:

a) az oktatási, nevelési intézmények vezetői, testnevelő tanárai,

b) sportegyesületek, iskolai sportkörök vezetői,

c) a Képviselő-testület tagjai,

d) a diák önkormányzatok.

(7) A díjazottak személyére javaslatot tevők javaslatukat az Önkormányzat honlapjáról letölthető formanyomtatványon tehetik meg. A tanuló igazgatója, illetve a sportoló edzője véleményező nyilatkozatot tehet.

(8) Amennyiben a javaslatot tevő a javaslatával egyidejűleg nem nyújtja be a tanuló igazgatójának, illetve a sportoló edzőjének véleményező nyilatkozatát, úgy a polgármester gondoskodik a véleményező nyilatkozatok beszerzéséről.

(9) Amennyiben a polgármester megkeresésére a tanuló igazgatója, illetve a sportoló edzője a megkereséstől számított 15 napon belül nem válaszol, úgy azt támogató nyilatkozatnak kell tekinteni.

(10) Egy javaslatot tevő csak egy személyre tehet javaslatot.

(11) Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményből több személyre kívánnak javaslatot tenni, úgy a nevelőtestület rangsorolhatja a díjazandók személyét.

(12) A javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani minden év március 10. napjáig. Az elismerésre történt jelöléseket a Képviselő-testület döntése előtt egy erre a célra létrehozandó kollégium véleményezi, melynek elnöke a polgármester, tagjai: az Önkormányzat oktatási területért felelős bizottságának egy, a bizottsági elnök által delegált tagja, a Polgármesteri Hivatal oktatásért felelős szervezeti egységének vezetője, továbbá a területileg illetékes Tankerület által delegált személy. A kollégium legalább 3 fő jelenléte esetén határozatképes.

(13) *  Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” Díjat a polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület adományozza.

(14) A díjat a polgármester vagy az általa megbízott személy adja át az iskolai évzáró ünnepségen.

12. Záró rendelkezések

32. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályukat vesztik az alábbi rendeletek:

a)-i) * 

Budapest, 2017. november 16.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésre került: 2017. november 16. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző