Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2017. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelete

a Budapest XVII. kerület, Orgoványi utca - Nagyhangács köz - Nagyhangács utca - Baross utca - Bélatelepi út - 137683 hrsz-ú telek által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. A rendelet területi hatálya

1. § E rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente, Orgoványi utca - Nagyhangács köz - Nagyhangács utca - Baross utca - Bélatelepi út - 137683 hrsz-ú ingatlan által határolt területre (a továbbiakban: Terület) terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Kiegészítő rendeltetésű építmény: A terület elsődleges rendeltetésének megfelelő építmény működését kiegészítő rendeltetésű építmény.

2. Pavilon,(pavilon jellegű építmény): a szabályzat alkalmazása szempontjából a pavilon földszintes, 6 m2 bruttó alapterületet meg nem haladó legfeljebb 3,0 méter épületmagasságú, általában szerelt szerkezetű meghatározott célra létesített építmény. Az alapterület számításánál az 1,5 méternél nem nagyobb mértékben túlnyúló védőtető (árnyékoló) figyelmen kívül hagyható.

3. Szintterületi mutató (szm): az összes bruttó építhető szintterület és a telekterület hányadosa. Az összes bruttó építhető szintterület értéke általános szintterületi mutató értékből (szmá) és kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkolók - a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt - épületen belüli elhelyezésére igénybe vehető parkolási szintterületi mutató értékből (szmp) adódik össze (szm=szmá+szmp).

4. Többszintes növényállomány: A telekre előírt legkisebb zöldfelület területének minden 100 m2-ére számítva többszintesnek minősül legalább 1 db közepes vagy nagy lombtömeget növesztő lombos fa, legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje és a fennmaradó felületen gyep vagy talajtakaró együttes telepítése esetén.

3. A rendelet mellékletei

3. § A rendelet 1. melléklete a Szabályozási terv.

II. FEJEZET

KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

4. Közterületen lévő építményekre vonatkozó előírások

4. § (1) Vendéglátó terasz és pavilon nem helyezhető el közterületen.

(2) Telefonfülke a járda berendezési sávjában helyezhető el, abban az esetben, ha a visszamaradó egybefüggő járdafelület legalább 1,5 m.

(3) Árusító automata - a parkoló-, jegyárusító és bankjegy-automata kivételével - közterületen nem helyezhető el.

(4) A közforgalmú közlekedési utak tömegközlekedési megállóhelyein utasvárók a járda szabad forgalmának akadályozása nélkül helyezhetők el.

5. Közterületi zöldfelületekre vonatkozó előírások

5. § Tervezett közúthálózati elem megvalósítása során kétoldali, egyenként legalább 2,0 méter szélességű zöldsávba ültetett fasor telepítendő.

III. FEJEZET

A TÁJ ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

6. A környezeti elemek védelme és a terhelő hatások csökkentése

6. § (1) Terepszint alatti építmények és építményrészek mentén a talajvíz szabad áramlását talajvizsgálati jelentésre alapozott műszaki eszközökkel (szivárgó rendszerrel) biztosítani kell.

(2) Új parkolók kialakításakor a felületeikről összefolyó csapadékvizek csak olajfogó műtárgyon keresztül vezethetők csatornába.

IV. FEJEZET

EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

7. Telekalakítás

7. § (1) A területen nyúlványos telek nem alakítható ki.

(2) A területen magánút nem alakítható ki.

V. FEJEZET

KÖZMŰVEK ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS ELŐÍRÁSAI

8. Általános előírások

8. § (1) Építési telken teljes közművesítettséget kell biztosítani, a 9. § figyelembe vételével.

(2) Új építési telkek közműellátása csak önálló közműbekötésekkel valósítható meg.

(3) Meglevő közmű kiváltása vagy megszüntetése esetén a feleslegessé vált közmű műtárgyait el kell bontani, majd a területet helyre kell állítani.

(4)

9. Víziközművek

9. § Új beépítés esetén a csapadékvizeket helyben kell tartani.

VI. FEJEZET

ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

10. Melléképítmények elhelyezése

10. § A telek és a telken álló főépítmény rendeltetésszerű használatát, működtetését elősegítő, kiegészítő rendeltetésű építmények elhelyezhetőek.

11. Járművek elhelyezése

11. § (1) Építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a szükséges személygépjármű várakozóhelyeket más jogszabály szerint meghatározott mennyiségben az adott telken belül kell biztosítani.

(2) Építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a szükséges tehergépjármű tároló és rakodóhelyeket az adott telken belül kell elhelyezni, egyedi méretezés alapján.

(3) Az építési telkek gépjármű-beléptető rendszerét úgy kell kialakítani, hogy azok működtetése a közutak forgalmát ne akadályozza.

(4) Építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használata kapcsán rendszeres kerékpár forgalomra kell számítani. A kerékpárok számára más jogszabály szerint meghatározott mennyiségben az adott telken belül elhelyezési lehetőséget kell biztosítani.

MÁSODIK RÉSZ

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK RÉSZLETES ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI

12. Építési övezetek általános előírásai

12. § Az építési övezetekben lakókocsi, sátor és konténer csak határozott időre, felvonulási vagy jótékonysági célból helyezhető el.

VII. FEJEZET

GAZDASÁGI TERÜLETEK

13. Gazdasági jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület (Gksz-2)

13. § (1) A Gksz-2/09 jelű építési övezetben gazdasági, jellemzően raktározási és termelési tevékenységi célt szolgáló épületek helyezhetők el.

(2) Az építési övezetben önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás (telkenként 1 db.) kialakítható.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott épületeken belül a gazdasági tevékenységet kiszolgáló iroda funkció elhelyezhető.

(5) Az előkert mérete új épület elhelyezése esetében 5,0 méteres előkert biztosítandó.

(6) Az építési övezetben az oldalkert mérete 3,0 méter, a hátsókert mérete 6,0 méter.

(7) Az oldal- és hátsókert területe többszintes növényállományú zöldfelületként alakítandó ki.

(8) A telkek fásítottságának legalább 1 db közepes vagy nagy lombkoronájú fa/100m2 telekterület kell legyen.

(9) Az építési övezet szabályozási határértékei a következők:

a) a beépítési mód: szabadonálló

b) az építési telek kialakítható legkisebb területe: 2000 m²

c) az építési telek legkisebb szélessége: 20,0 m

d) az építési telek legnagyobb beépítettsége terepszint alatt: 35%

e) az építési telek legnagyobb beépítettsége terepszint felett: 35%

f) az építési telek legnagyobb általános szintterületi mutatója: 1,0 m²/m²

g) az építési telek legkisebb zöldfelületi mértéke: 30%

h) az épület legnagyobb épületmagassága: 10,0 m

14. § (1) A Gksz-2/10 jelű építési övezetben gazdasági, jellemzően raktározási és termelési tevékenységi célt szolgáló épületek helyezhetők el.

(2) Az építési övezetben önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, és lakó rendeltetési egység kialakítása az (1) bekezdésben meghatározott épületeken belül sem megengedett.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott épületeken belül a gazdasági tevékenységet kiszolgáló iroda funkció elhelyezhető.

(4) Az építési övezetben az előkert mérete 10,0 méter, az oldalkert mérete 8,0 méter és a hátsókert mérete 8,0 méter.

(5) Az oldal- és hátsókert területe többszintes növényállományú zöldfelületként alakítandó ki.

(6) A telkek fásítottságának legalább 1 db közepes vagy nagy lombkoronájú fa/100m2 telekterület kell legyen.

(7) Az építési övezet szabályozási határértékei a következők:

a) a beépítési mód: szabadonálló

b) az építési telek kialakítható legkisebb területe: 5000 m²

c) az építési telek legkisebb szélessége: 25,0 m

d) az építési telek legnagyobb beépítettsége terepszint alatt: 40%

e) az építési telek legnagyobb beépítettsége terepszint felett: 40%

f) az építési telek legnagyobb általános szintterületi mutatója: 1,5 m²/m²

g) az építési telek legkisebb zöldfelületi mértéke: 25%

h) az épület legnagyobb épületmagassága: 15,0 m

HARMADIK RÉSZ

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI

VIII. FEJEZET

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK

14. Általános rendelkezések

15. § (1) A KÖu-3/03 és KÖu-4/03 övezetek területén kerékpáros infrastruktúra csak önállóan (kerékpárútként, vagy kétoldali irányhelyes kerékpársávként) létesíthető.

(2) A KÖu-3/03és KÖu-4/03 övezetek területén új autóbusz-megállóhely csak autóbuszöbölben létesíthető.

(3) A KÖu-3/03 és KÖu-4/03 övezetekkel határos építési telek esetén, amennyiben az több közterülettel is határos, a gépjármű ingatlan kiszolgálást az erre alkalmas alacsonyabb hálózati szerepű közúti területről kell biztosítani.

15. II. rendű főút számára szolgáló közúti közlekedési terület (KÖu-3/03)

16. § Az övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szervizútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közösségi közlekedési pályák és az azokat kiszolgáló építmények, valamint közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

16. Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút számára szolgáló közúti közlekedési terület (KÖu-4/03)

17. § Az övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak, ezek csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közösségi közlekedési pályák és az azokat kiszolgáló építmények, valamint közúti pályák, közlekedési, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

17. Kerületi jelentőségű közutak területe (Kt-02/02)

18. § Az övezet a kiszolgáló utak, ezek csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közlekedési, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(2) * 

Budapest, 2017. december 14.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2017. december 14. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

1. sz. melléklet a 31/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére