Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (V. 24.) számú önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, továbbá a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az Önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § *  A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén történő házasságkötésre, és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére és családi események lebonyolítására, valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

a) anyakönyvi esemény: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

b) hivatali munkaidő: hétfő: 8.00-18.00, kedd: 8.00-16.30, szerda: 8.00-16.30, csütörtök: 8.00-16.30, péntek: 8.00-12.30

c) hivatali helyiség: a Budapest XVII. kerület, Csabai út 20. szám alatti anyakönyvvezetői iroda

d) többletszolgáltatás: a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény

e) *  családi esemény: névadó és házassági évforduló ünnepségek

2/A. § *  A családi eseményekre e rendelet anyakönyvi események engedélyezésére és a fizetendő díjakra vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. Ahol a rendelet anyakönyvi eseményt említ, azon a családi eseményt is érteni kell.

Hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.

(2) *  A hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi esemény pénteki napon 12.30 órától 16.00 óráig, szombati napon 11.00 órától 17.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.

(3) * 

(4) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül akkor engedélyezhető, ha annak jogszabályi feltételei biztosítottak.

(5) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

Az anyakönyvi eseménnyel kapcsolatos többletszolgáltatásért fizetendő díjak

4. § (1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen és a Budapest XVII. kerület, Csabai út 20. szám alatti Házasságkötő Termen kívüli lebonyolításáért 75 000 forint díjat kell fizetni az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

(2) A házasulók, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

(3) A hivatali munkaidőben, valamint a hivatali munkaidőn kívül az anyakönyvvezetők irodájában lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes. (Az iroda férőhelyeinek száma max. 4 fő)

(4) *  A hivatali munkaidőben, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény Házasságkötő Teremben történő lebonyolításáért fizetendő teremhasználati díj 20 000 Ft + Áfa/alkalom, amennyiben az anyakönyvi eseménnyel érintett felek legalább egyike kerületi lakos, a teremhasználati díj 15 000 Ft + Áfa/alkalom. (A Házasságkötő Terem férőhelyeinek száma max. 100 fő.)

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

5. § (1) A hivatali munkaidőben a hivatali helyiségben, valamint a hivatali helyiségen kívüli közreműködésért az anyakönyvvezető díjazásban nem részesül.

(2) *  A hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségben, illetve a Házasságkötő Teremben történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként nettó 5 000 forint díjazás illeti meg.

(3) *  A hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségen és a Házasságkötő Termen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként bruttó 15 000 forint díjazás illeti meg.

Hatálybalépés

6. § (1) E rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, továbbá a hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az Önkormányzat részére valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 6/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete.

(2) Az e rendeletben foglaltakat a rendelet hatálybalépését követően benyújtott, házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékbejelentés alapján indult anyakönyvi eseményeknél kell alkalmazni.

Budapest, 2018. május 24.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2018. május 24.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző