Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (V. 24.) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XVII. kerület Helikopter út - Újmajori út -Ek területfelhasználási egység határa - Lőrinci út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 19/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Jelen rendelet melléklete az M 1:1000 méretarányú szabályozási tervlap.

2-3. § * 

4. § E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.

Budapest, 2018. május 24.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésre került: 2018. május 24.

Dr. György Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

1. melléklet a 14/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez *