Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelete

Budapest XVII. kerület, M0 autóút - Budapest közigazgatási határa által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. A rendelet területi hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület M0 gyorsforgalmi út - Budapest közigazgatási határa által határolt terület 1. számú mellékletet képező, Szabályozási Terven „tervezési terület határa” jellel körülhatárolt részére terjed ki (a továbbiakban: Terület).

2. A rendelet mellékletei

2. § (1) Mellékletek:

1. számú melléklet: Szabályozási Terv (1:5000).

2. számú melléklet: Övezeti Terv (1:10 000)

3. számú melléklet: Építési övezetek és övezetek beépítési paramétereit tartalmazó táblázatok

3. Környezetvédelmi, továbbá a táji és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

3. § (1) A vízfolyások, mocsaras rét, legelők, bokrosodó területek növényzetét meg kell őrizni.

(2) A Területen a feltöltés kialakítására a környezetet károsító anyag, illetve hulladék és veszélyes hulladék nem alkalmazható.

(3) A Területen található, a környezetet károsító hulladékot a terület-előkészítés során el kell távolítani.

ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

4. Erdőterületek általános előírásai

4. § (1) Az övezetek területén csak ideiglenes (drótfonat), lábazat nélküli kerítés létesíthető a beépíthető és kialakítható legkisebb telekméret esetén, amennyiben annak szélesessége meghaladja a 30 métert.

Közjóléti erdők

5. § (1) Ek-0 jelű övezet

a) Az övezet a közjóléti erdők be nem építhető területei.

Védelmi erdők

6. § (1) Ev-01 jelű övezet

a) Az övezet az erdőterületek véderdők telepítésére szolgáló, részletesen szabályozott területe.

b) Az övezet területén közlekedési építmények, távvezetékek és a terület fenntartásához szükséges építmények helyezhetők el.

Közterületek

7. § (1) KT-01 jelű övezet előírásai:

a) Az övezetbe az egyéb közlekedési közterületek tartoznak.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. § (1) E rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

(2) * 

Budapest, 2018. június 28.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző helyett polgármester
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. június 28. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző helyett

Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

1. sz. melléklet a 18/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

2. sz. melléklet a 18/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

3. sz. melléklet a 18/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

telek építmény
övezeti kód legkisebb területe legkisebb szélessége legnagyobb beépítettsége legnagyobb szintterületi legkisebb zöldfelülete legkisebb legnagyobb
beépítés terepszint mutatója
módja alatt felett építménymagassága
(m2) (m) (%) (%) (m2/m2) (%) (m) (m)
Ek-0 SZ 3000* - - 0 - 90 - 0
Ev-01 SZ 3000* - - - - 90 - -
KT-01 SZ - - - - - 10 - -
* közlekedési létesítmény elhelyezéséhez szükséges telekalakítás esetén kisebb telek is kialakítható

  Vissza az oldal tetejére