Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1)-(2) bekezdésében, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Mötv. 23. § (5) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. Az építményadóról

1. § *  A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület közigazgatási területén a Htv.-ben foglalt építményre és adóalanyra terjed ki.

2. § *  Az építményadó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

3. § (1) Az adó évi mértéke - a tényleges használati mód alapján - hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási tevékenység céljára szolgáló építmény, valamint az üzemanyagtöltő állomáshoz tartozó építmény, gyorsétterem céljára szolgáló építmény esetében 1.800.- Ft/m2.

(2) Az adó évi mértéke az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó kereskedelmi egység esetén:

legfeljebb 50 m² hasznos alapterületű építmény esetén 660 Ft/m²
50 m2-t meghaladó, legfeljebb 100 m² hasznos alapterületű építmény esetén 880 Ft/m²
100 m2-t meghaladó, legfeljebb 500 m² hasznos alapterületű építmény esetén 1210 Ft/m²
500 m2-t meghaladó, legfeljebb 900 m² hasznos alapterületű építmény esetén 1500 Ft/m²
900 m²-t meghaladó hasznos alapterületű építmény esetén 1800 Ft/m²

(3) Az adó évi mértéke az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmények esetén:

legfeljebb 50 m² hasznos alapterületű építmény esetén 600 Ft/m²
50 m2-t meghaladó, legfeljebb 100 m² hasznos alapterületű építmény esetén 800 Ft/m²
100 m2-t meghaladó, legfeljebb 500 m² hasznos alapterületű építmény esetén 1100 Ft/m²
500 m2-t meghaladó, legfeljebb 10000 m² hasznos alapterületű építmény esetén 1200 Ft/m²
10000 m²-t meghaladó hasznos alapterületű építmény esetén 1300 Ft/m²

(4) * 

4. § A Htv.-ben biztosított mentességeken túl, mentes az építményadó alól:

a) a lakás, illetve a lakás azon helyiségei, melyben a tulajdonos vagy Ptk. szerinti hozzátartozója életvitelszerűen lakik, kivéve, ha a lakás hasznosításából a tulajdonos jövedelemhez jut.

b) a lakáshoz tartozó kiegészítő helyiség, melléképület, melyet a tulajdonos vagy Ptk. szerinti hozzátartozója használ, kivéve, ha a helyiségek hasznosításából a tulajdonos jövedelemhez jut.

c) a gépjárműtároló, melyet a tulajdonos vagy Ptk. szerinti hozzátartozója gépjárműtárolás céljára használ, kivéve, ha a gépjárműtároló hasznosításából a tulajdonos jövedelemhez jut.

d) a műemlék építmény, valamint a fővárosi védettségű, illetve a helyi védettség alatt álló építmény.

5. § A mentességek nem illetik meg a vállalkozó tulajdonában lévő, üzleti célt szolgáló építményét.

II. A telekadóról

6. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület közigazgatási területén a Htv.-ben foglalt telekre és adóalanyra terjed ki.

7. § A telekadó alapja: a telek m2-ben számított területe.

8. § A telekadó évi mértéke: 300 Ft/m²

9. § A Htv.-ben biztosított mentességeken túl, mentes a telekadó alól:

a) a tulajdonos vagy Ptk. szerinti hozzátartozója által életvitelszerűen lakott lakáshoz tartozó földterület.

b) az a telek, amelyen a beépítés megkezdését a tulajdonos az adóhatóság részére igazolja. A mentesség a beépítés megkezdését követő év első napjától egy év időtartamra áll fenn.

c) az a telek, amely nagysága, alakja miatt be nem építhető.

d) a telken található nyomvonal jellegű építményhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított - védő-biztonsági terület.

e) az a telek, amelynek területe vagy területének egy része helyi védettség alatt áll, illetve amelyen természetes körülmények között spontán előfordulású védett növény található.

f) *  az a telek, amely Rákosmente Kerületi Építési Szabályzata alapján Zkp övezeti besorolású zöldterület.

g) *  az a telek, amely Rákosmente Kerületi Építési Szabályzata alapján Ev vagy Ek övezeti besorolású erdő.

10. § Kedvezmény a telekadó alól:

A tulajdonosokat 85%-os adókedvezmény illeti meg. Amennyiben az adóalanynak több adóköteles telke is van, ez a kedvezmény azon telek után illeti meg, amelynek adója a legkisebb.

11. § Mentesség, kedvezmény nem illeti meg a vállalkozó tulajdonában lévő, üzleti célt szolgáló telkét.

12. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának helyi adókról szóló 58/2002. (XII. 27.) számú rendelete hatályát veszti.

Budapest, 2018. november 22.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester helyett
Horváth Tamás s.k.
alpolgármester

A rendelet kihirdetve: Budapest, 2018. november 22.

Dr. György - Rúzsa Ágnes s. k.
jegyző