Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület közigazgatási területén a Ktd.-ben meghatározott kibocsátókra terjed ki.

2. § A talajterhelési díj számításának módja:

(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó együttesen határozza meg.

TTD= A x E x T.

(2) A talajterhelési díj alapja (A) = a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttatott el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A talajterhelési díj alapja mérési lehetőség hiányában 3 m3/hó/fő vízmennyiség. A talajterhelési díj alapjának meghatározásánál a kibocsátóval életvitelszerűen együtt lakó személyeket kell figyelembe venni.

(3) A talajterhelési díj egységdíja (E) = 1200 Ft/m3.

(4) A területérzékenységi szorzó (T) = 1.5, amelyet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet határoz meg.

3. § Mentes a talajterhelési díjfizetés alól:

a) adott évben az a kibocsátó, akinek háztartásában az 1 főre jutó nettó havi jövedelem a bevallás benyújtásának évében nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.

b) a következő évtől az a kibocsátó, aki az adott évben betölti a 70. életévét.

c) a harmadik gyermek születését követő évtől az a kibocsátó, aki háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel.

d) az a kibocsátó, aki önhibáján kívül nem tud a rendelkezésre álló közcsatornára rákötni.

4. § A talajterhelési díj fizetési kötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amikor a kibocsátó a szennyvíz elvezetésére szerződést köt a közszolgáltatóval.

5. § A talajterhelési díjat a bevallás benyújtásával (tárgyévet követő év március 31.) egyidejűleg a Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata 11784009-15517007-03920000 Talajterhelési díj bevételi számla javára kell megfizetni.

6. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának talajterhelési díj fizetéséről szóló 33/2004. (VI. 24.) számú rendelete hatályát veszti.

Budapest, 2018. november 22.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester helyett
Horváth Tamás s.k.
alpolgármester

A rendelet kihirdetésre került: 2018. november 22.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző