Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje.

2. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint fedezze:

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai és az Alapító Okiratában szereplő egyes feladatok, továbbá az ingatlankataszter-karbantartás, az önkormányzati tulajdonban lévő telkek eladásának előkészítése, a telekkialakítás, térrajz készítés kiadásai, a közfoglalkoztatás és a Képviselő-testület működtetési célú kiadásai közül:

a) a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerüljenek kifizetésre;

b) a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek munkavállalói részére a 2019. évi BKK éves bérlet beszerzésre kerüljön;

c) a dologi kiadások finanszírozási szabályai az alábbiak:

- A működéshez alapvetően szükséges kiadások kifizetése az igénybevétel szerint történik (ezek: élelmiszer-beszerzési kiadások, vásárolt élelmezési kiadások, energia- és egyéb közüzemi díjak, tüzelőanyag, hajtó- és kenőanyag, telefon, posta, közlöny és folyóirat költségek, biztosítási díjak, átalánydíjas szerződésekre történő kifizetések).

- Tisztítószer, gyógyszer, szakmai anyag, irodaszer, fenntartási anyag, szállítási kiadások, a szakmai tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások a 2018. évi eredeti költségvetési előirányzatnak megfelelően időarányosan fizethetők.

- Karbantartási és kisjavítási munka csak élet- és balesetveszély elhárítása valamint a rendeltetésszerű működést gátló körülmények elhárítása esetén a műszakilag indokolt mértékben végeztethető el.

- Tárgyi eszközök beszerzésére csak rendkívüli indokolt esetben kerülhet sor.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat fejezeti szintű működési kiadásai valamint a felhalmozási célú kiadások közül az alábbiakat fedezze:

a) A szociális ellátások, a helyi támogatás kiadásai a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően fizethetők.

b) Az utak, járdák, közterületek és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, a zöldfelület-fenntartási és környezetvédelmi kiadások csak a műszakilag indokolt mértékben, legfeljebb a 2018. évi eredeti költségvetési előirányzat időarányos összegéig végeztethetők el. A kisállat hullák közterületről történő elszállítására, a közkifolyók vízdíjára az érvényes szerződésnek megfelelő összeg fizethető ki havonta.

c) A foglalkozás-egészségügyi feladatra az érvényben lévő szerződés szerinti havi díj fizethető ki.

d) A lapkiadásra, a testvérvárosokkal történő kapcsolattartásra, az önkormányzati rendezvények lebonyolítására a 2018. évi eredeti költségvetési előirányzat időarányos összegéig történhet kifizetés.

e) Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálatra, az oktatási, az egészségügyi, a szociális és egyéb intézmények munka- és tűzvédelmi feladataira a 2018. évi eredeti előirányzat időarányos összegéig történhet kifizetés.

f) A lakás és nem lakás célú helyiségek fenntartási kiadásaira a 2018. évi eredeti előirányzat időarányos összegéig történhet kifizetés. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok távhő szolgáltatására vállalt készfizető kezesség igény szerint teljesítendő.

g) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert 1000 E Ft/hó összeg erejéig a szociális célú gazdálkodási tartalék felhasználására azzal a megszorítással, hogy a szociális célú tartalékból alapítványi támogatás nem fizethető ki.

h) A Képviselő-testület 2019. évi költségvetésre vonatkozó előzetes kötelezettségvállalásai a felmerülés időpontjában teljesítendők.

i) A Rákosmente Kft. esetében a Sport divízió részére a 2019. évi támogatás első ütemeként 23.000 E Ft átutalása 2019. január 31-ig teljesíthető. A közoktatási intézmények üzemeltetésére nyújtott támogatás, a törvényi átszervezéshez kapcsolódó személyi kifizetések megtérítése a kifizetés határidejében történhet meg.

j) A Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány 600 E Ft, a Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány 600 E Ft működési támogatásban részesíthető a 2019. évi költségvetés terhére.

3. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. §-ban nem nevesített egyéb feladatok esetében a 2018. évi kötelezettségvállalásnak megfelelően a 2019. évre áthúzódó kiadásokat teljesítse.

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközökért - a (2) bekezdésben foglaltak szerint - értékpapírt vásároljon, vagy belföldi hitelintézetnél rövid lejáratú betétben helyezze el.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. §-ában meghatározott jogi személy a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán lekötheti.

5. § (1) Az önkormányzati valamint intézményi beruházásokra és felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseit valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a beszerzés értéke eléri a törvényben meghatározott értékhatárokat.

(2) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásain belüli árubeszerzésekre és szolgáltatásokra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseit valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a beszerzés értéke eléri a törvényben meghatározott értékhatárokat.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1)-(2) bekezdés rendelkezései szerint járjon el.

6. § A Képviselő-testület a polgármester részére az 1-5. §-okban foglalt felhatalmazást az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépésének időpontjáig, de legkésőbb 2019. március 31. napjáig adja meg.

7. § E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete hatályba lépésével egyidejűleg, de legkésőbb 2019. március 31-én hatályát veszti.

Budapest, 2018. december 13.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester helyett
Horváth Tamás s.k.
alpolgármester

A rendelet kihirdetve: 2018. december 13.

Dr. György - Rúzsa Ágnes s. k.
jegyző