Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XVII. kerület Gyökér utca - Bakancsos utca - Pesti út - Ferihegyi út által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 12/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Melléklet:

1. melléklet: Szabályozási terv.

2. § * 

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Budapest, 2019. március 28.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: Budapest, 2019. március 28.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s. k.
jegyző

1. melléklet a 12/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez