Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján az önkormányzati képviselők (a továbbiakban: képviselő), a bizottságok elnökei, tagjai és a tanácsnok(ok) részére megállapítandó tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselőre, a bizottságok elnökeire és tagjaira, nem képviselő tagjaira, valamint a tanácsnokra (tanácsnokokra).

2. § (1) *  A Képviselő-testület a képviselő havi tiszteletdíját 2022. április 1-jei hatállyal a Kttv. 132. §-a szerint megállapított illetményalap 5-ös szorzatával állapítja meg.

(1a) *  A foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező önkormányzati képviselő tiszteletdíján felül jövedelemkiesési átalányra jogosult.

(1b) *  A jövedelemkiesési átalányt a Képviselő-testület - az önkormányzati képviselő kérésére - határozatban állapítja meg, az érintett önkormányzati képviselő egy órára vetített átlagkeresete alapján, amennyiben az önkormányzati képviselő a jövedelemkiesés tényét hitelt érdemlően bizonyítja.

(1c) *  A bizottsági munkát nem végző önkormányzati képviselő esetén a jövedelemkiesési átalány mértéke az egy órára vetített átlagkereset kétszeres szorzata, a bizottsági munkát is végző önkormányzati képviselő esetén az egy órára vetített átlagkereset kettő és félszeres szorzata.

(1d) *  Az önkormányzati képviselő az egy órára vetített átlagkeresetét a foglalkoztatója által kiállított foglalkoztatói igazolással igazolja.

(2) Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíját az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 45%-ával kell megnövelni havonta.

(3) A Bizottság elnökének, a tanácsnoknak (tanácsnokoknak) a tiszteletdíját az alapdíjon felül - több tisztség esetén is - az alapdíj 90%-ával kell megnövelni havonta.

(4) A bizottság nem képviselő tagjának a havi tiszteletdíja az alapdíj 38%-a.

3. § (1) Képviselőnek a Képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.

(2) A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

4. § (1) A 2. §-ban felsorolt járandóságokat havonként göngyölítve a Polgármesteri Hivatal számolja el, és gondoskodik a kifizetésről.

(2) A kifizetés napja minden hó 9. napja. Amennyiben ez a nap munkaszüneti, vagy heti pihenőnapra esne, akkor az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

(3) A 3. §-ban meghatározott költségtérítés kifizetésének a polgármesteri engedély megadásától számított 8 napon belül meg kell történni.

5. § (1) A járandóság elszámolását vita esetén a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ellenőrzi.

(2) Ha a képviselő a képviselő-testületi ülés határozatai meghozatalának több mint 10%-ánál távol maradt vagy nem szavazott, úgy a 2. § alapján fizetendő összeget a szavazások 10%-a feletti döntéshozatalban való részvételi arányra kell csökkenteni. A szavazáson való részvétel tényét a szavazógéppel rögzíteni kell.

(3) Ha a bizottság képviselő tagja a bizottsági ülésen nem vesz részt, a 2. § alapján fizetendő összeget a hiányzások száma alapján alkalmanként 5000 Ft-tal csökkenteni kell.

(4) Ha a bizottság nem képviselő tagja a bizottsági ülésen nem vesz részt a 2. § alapján fizetendő összeget a hiányzások száma alapján alkalmanként 5000 Ft-tal csökkenteni kell.

(5) A (2)-(4) bekezdések alapján levont összegek együttesen nem haladhatják meg a 2. § alapján fizetendő összeg 25%-át.

(6) A (2)-(4) bekezdések rendelkezéseit kizárólag csak a Képviselő-testület rendes ülései, illetve a bizottságok bizottsági ügyrendben meghatározott rendes ülései esetén kell alkalmazni.

(7) A (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit a Képviselő-testület kizárólag a kötelezettségeit megszegő képviselővel szemben érvényesíti.

6. § (1) Az Önkormányzat a képviselőknek természetbeni juttatásként a kerület közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérletet biztosít.

(2) Az önkormányzati képviselőt képviselői feladatainak ellátása érdekében 1 db mobiltelefon és az Önkormányzat útján történő mobiltelefon-használat és mobilinternet-hozzáférés illeti meg.

A mobiltelefon használata során maximum havi 15 000 Ft kerül elismerésre, az ezt meghaladó valamint a 15 000 Ft alatti telefonköltség összegének 20%-a a képviselő részére továbbszámlázásra kerül, melyet a képviselő köteles megtéríteni.

(3) Az önkormányzati képviselők számára - képviselő-testületi tagságuk idejére - az Önkormányzat egy darab, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező notebook ingyenes használatát biztosítja. A notebook átvétele nem kötelező, annak használatáról minden képviselő maga dönt. A notebookot a képviselő a megválasztását követő három hónapon belül veheti át.

A notebookot a képviselő a képviselő-testületi tagsága ideje alatt köteles gondosan kezelni, megőrizni, majd képviselő-testületi tagsága megszűnését követő 15 napon belül visszaszolgáltatni.

Amennyiben a képviselőnek a képviselő-testületi tagsága több cikluson keresztül megmarad, a notebook cseréjét ötévente kérheti. Amennyiben a notebook legalább öt éven keresztül a képviselő használatában volt, kérheti annak számára történő eladását.

A notebook gondatlan használatából, elvesztéséből eredő kárért a képviselő kártérítési felelősséggel tartozik.

A notebook használatához szükséges szoftverek megvásárlásáról és feltelepítéséről az Önkormányzat gondoskodik. A notebook helytelen használatából eredő szoftver-hibák kijavításáról az azt használó képviselő költségére az Önkormányzat gondoskodik.

7. § Értelmező rendelkezések:

1.) Kötelezettségszegés esetei:

- a képviselő - testületi ülés döntéshozatalánál a képviselő igazolatlanul történő távolmaradása,

- a képviselő bizottsági tag bizottsági ülésen való igazolatlan távolmaradása,

- a bizottság nem képviselő tagjának a bizottsági ülésen való igazolatlan távolmaradása.

2.) Az igazolt távolmaradás dokumentumai:

- betegség esetében kizárólag orvosi igazolás,

hivatalos önkormányzati feladat ellátás esetében a polgármester igazolása.

8. § E rendelet 2019. október 23. napján lép hatályba, s ezzel egyidejűleg a 43/2003. (IX. 1.) számú, 33/2005.(VIII. 31.) számú, 28/2006. (IX. 4.) számú, 36/2010. (X. 15.) számú és a 17/2014. (X.. 22.) számú rendelet hatályát veszti.

Budapest, 2019. október 22.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Horváth Tamás s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésre került: Budapest, 2019. október 22.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s. k.
jegyző