Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 4. és 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére és az ott működtetett közterületi térfigyelő rendszerre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában térfigyelő rendszer azon, az Önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő kezelését, rögzítését és továbbítását.

2. § A közterületi térfigyelő rendszer célja:

Az Önkormányzat a közbiztonság és a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, a közterületi rend biztosítása és a lakosság biztonságérzetének növelése, valamint a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése céljából az Önkormányzat közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

3. § (1) *  A képfelvevők helyét és az általuk megfigyelt közterületet jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként a Gondnokságon belül működő Rákosmente Közterület-felügyeletét és - a Rendőrséggel kötött megállapodás keretében, az abban meghatározott feltételek szerint - a Budapest XVII. kerületi Rendőrkapitányságot bízza meg.

4. § A közterület-felügyelet részéről eljáró felügyelő a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére, jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben önálló adatkezelői minőségben az azzal készített felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló törvényben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, valamint a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint jogosult.

5. § A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a költségvetésről szóló rendeletében biztosítja.

6. § E rendelet 2020. szeptember 18. napján lép hatályba.

Budapest, 2020. szeptember 17.

Dr. György-Rúzsa Ágnes Horváth Tamás s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 17. napján.

Dr. György - Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

1. melléklet a 26/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez * 

1. számú melléklet a 26/2020. (IX. 17.) rendelethez *