Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a Képviselő-testület feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra.

II. fejezet

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének meghatározása

2. § (1) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) *  költségvetési bevételi főösszegét 25.258.892 E Ft-ban,

b) *  finanszírozási bevételét 116.259.603 E Ft-ban,

c) *  költségvetési kiadási főösszegét 23.844.496 E Ft-ban,

d) *  finanszírozási kiadási összegét 117.673.999 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési év során esetlegesen jelentkező likviditási gondok feloldására folyószámlahitel igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - a folyószámla-szerződésben rögzített feltételek figyelembevételével - a folyószámla hitelkereten túl munkabérhitel felvételéről döntsön.

(4) A hitelkérelmek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzintézeti betétbe helyezheti, illetve állampapírt vásárolhat.

3. § (1) *  A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok, feladattípusok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) *  A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkeretét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) *  Az előzetes kötelezettségvállalások többéves kihatással járó előirányzatait éves bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) *  Az Önkormányzat által elnyert pályázatok bevételi és kiadási előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.

III. fejezet

A költségvetés címrendje

4. § A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a 3. § (1) és (2) bekezdéséhez rendelt mellékletekben a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok római számmal jelölendőek, mint fejezetek;

b) a fejezeteken belül arab számmal jelölendők a címek; címet alkothatnak az intézmények - az azonos feladatot ellátó intézmények (óvodák) egy cím alatt szerepelnek -, az egyes kormányzati funkciókhoz kapcsolódó önkormányzati feladatok;

c) az Önkormányzat fejezeti szintű feladataihoz tartozó bevételek és kiadások alcímekre tagolódnak.

IV. fejezet

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési intézmények a költségvetésben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(6) *  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek e rendelet 3. § (1)-(2) bekezdéséhez rendelt 2. mellékletben és 1. mellékletben meghatározott, a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, részelőirányzatok szerinti bontását jóváhagyja, és szükség szerint az előirányzatok és részelőirányzatok között átcsoportosításokat, módosításokat hajtson végre. Az ilyen változásokról a polgármester a következő költségvetés módosításakor a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(7) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat módosíthatja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. §-ában foglaltak szerint.

(8) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása miatt a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az elemi beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig 2021. december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(9) *  A Képviselő-testület a költségvetési intézmények kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az alábbiak szerint szabályozza: a fenntartási szolgáltatási kiadások közül a szemétszállítási díjak, az élelmiszer-beszerzés, a vásárolt élelmezés, a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, rehabilitációs járulék, az általános forgalmi adó részelőirányzatok felett nem rendelkeznek.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet illeti meg.

(11) Az Önkormányzat költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be. A költségvetési szervek az étkezési térítési díjakat kötelesek beszedni, a beszedett összeget az önkormányzat elkülönített számlájára kötelesek befizetni.

(12) A költségvetési intézmények pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület a 2021. évben az alábbiak szerint szabályozza:

a) Az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell a nettó finanszírozás rendje szerint kiegyenlíteni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak személyi juttatásaiból a foglalkoztatottakat terhelő adó- és járulékbefizetések miatti levonásokat, illetve a személyi juttatások után a kifizetőt, foglalkoztatót terhelő járulékokat. A költségvetési intézmények esetében a nettósított személyi kifizetéseket az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell finanszírozni.

b) A „kiskincstári” rendszer alapján a költségvetési intézményeket az a) pontban meghatározott összegen felül az alábbi táblázatban megjelölt összeg illeti meg havonta.

Intézmény neve Havi limit összege (Ft)
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 36.236.000
Aprófalva Óvoda 2.849.000
Bóbita Óvoda 222.000
Csicsergő Óvoda 210.000
Csillagszem Óvoda 416.000
Hétszínvirág Óvoda 617.000
Hófehérke Óvoda 383.000
Kuckó Óvoda 255.000
Mákvirág Óvoda 411.000
Mézeskalács Óvoda 451.000
Micimackó Óvoda 232.000
Napsugár Óvoda 523.000
Összefogás Óvoda 289.000
Piroska Óvoda 277.000
Robogó Óvoda 349.000
Százszorszép Óvoda 367.000
Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat 9.511.000
Rákosmenti Egyesített Bölcsődék 2.700.000
Rákosmenti Védőnői Szolgálat 0
Piacfelügyelőség 0
Vigyázó Sándor Művelődési Központ 6.566.000

2021. december 28. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell.

c) A Piacfelügyelet és a Rákosmenti Védőnői Szolgálat bevétele a nettó finanszírozással az időarányosan járó önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékben teljesül, ezért a költségvetési intézmény minden tárgyhót követő hó 15-ig, december hónapban december 28-ig köteles a többletbevételét az Önkormányzat számlájára átutalni.

6. § (1) *  A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal az általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználására 8.153 E Ft összeghatárig.

(2) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a szociális célú gazdálkodási tartalék keret 9.000 E Ft-os összegének felhasználására.

(3) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a választókerületi céltartalék 2.174 E Ft-os összegének felhasználására az alábbiak szerint: * 

a) *  Az összegből az egyes egyéni választókerületekre az alábbi táblázatban meghatározott összeget fordíthat a választókerület területén út, járda, víz-, csatorna-, gázhálózat, felszíni vízelvezető rendszer és elektromos hálózat terveztetésére és kivitelezésére, az önkormányzati fenntartású intézmények felújítására és tárgyieszköz-beszerzésére, a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatokra és a költségvetési szervek támogatására.

1. sz. egyéni választókerület 123 E Ft
2. sz. egyéni választókerület 0 E Ft
3. sz. egyéni választókerület 14 E Ft
4. sz. egyéni választókerület 0 E Ft
5. sz. egyéni választókerület 10 E Ft
6. sz. egyéni választókerület 9 E Ft
7. sz. egyéni választókerület 4 E Ft
8. sz. egyéni választókerület 14 E Ft
9. sz. egyéni választókerület 2 E Ft
10. sz. egyéni választókerület 4 E Ft
11. sz. egyéni választókerület 4 E Ft
12. sz. egyéni választókerület 9 E Ft
13. sz. egyéni választókerület 6 E Ft
14. sz. egyéni választókerület 1.975 E Ft

b) A polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a választókerületben megválasztott képviselő. A képviselő a javaslatát köteles írásban indokolni, annak megalapozottságát igazolni.

c) Amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét.

d) A polgármester a javaslat elutasításáról vagy a kérelemben, javaslatban megjelölttől jelentős mértékben eltérő összegű döntéséről a javaslatot tevő képviselőt értesíti.

(4) *  A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a működési céltartalék 259.253 E Ft-os és a vis major keret 2.000 E Ft-os összegének felhasználására.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt tartalékok az alábbiak szerint használhatók fel:

a) 2021. június 30-ig a tartalékok 50%-a használható fel,

b) a tartalékok alapítványi támogatásra nem fordíthatók,

c) az államháztartáson kívülre adott támogatásoknál az Áht., Ávr. és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásait kell figyelembe venni. Az államháztartáson kívüli források átvételéről a Képviselő-testület SZMSZ-ében meghatározott hatáskört kell figyelembe venni.

(6) A polgármester az (1)-(4), (5.c) és (7) bekezdésekben meghatározott hatásköre gyakorlásáról a Képviselő-testületi SZMSZ rendelkezései szerint köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(7) *  A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot: kereset-kiegészítés céltartaléka esetén 44.587 E Ft értékig, az egyházak támogatására elkülönített 4.000 E Ft értékig a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett, a költségvetési rendelet szükséges módosításának beterjesztésével.

7. § (1) *  A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt 2. melléklet civil szervezetek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.

(2) *  A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt 2. melléklet gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.

(3) *  A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt 2. melléklet sportegyesületek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.

(4) *  A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt 2. melléklet környezetvédelmi támogatás elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság jogosult.

(5) *  A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt 2. melléklet nemzetiségek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.

(6) Az (1) és (5) bekezdésben meghatározott pályázatokat az érintett bizottság köteles 2021. április 30-ig kiírni és 2021. június 30-ig elbírálni.

(7) Az (5) bekezdésben meghatározott pályázatok keretösszege 2022. március 31-ig használható fel.

8. § *  A Képviselő-testület 10.517 E Ft összegű oktatási céltartalékot képez. Az önkormányzati fenntartású óvodák szakmai továbbképzések finanszírozására óvodánként 300 E Ft-ot használhatnak fel. Az oktatási céltartalékból a polgármester 200 E Ft-ot használhat fel az Óvodavezetők Szakmai Szervezete működési költségeire. Az intézményvezetői pályázatok elbírálása, és az érzékenyítő programban részt vevő előadók díjazása a keretből történik. Az oktatási céltartalék 5.000 E Ft összegű felhasználásáról a Képviselő-testület egyedileg dönt.

9. § (1) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) abban az esetben köthet átmenetileg, határozott időre külső személlyel, szervezettel szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szerződést (a továbbiakban: szerződés), ha arra jogszabályban, illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van, és

a) az adott alapfeladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező köztisztviselőt, közalkalmazottat vagy munkavállalót az intézmény nem foglalkoztat, vagy

b) az intézménynek nincs elegendő munkaerő kapacitása az adott feladat ellátására, vagy

c) az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó alapfeladat.

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:

a) a szerződés pontos megnevezését,

b) a külső személy, szervezet által ellátandó feladatot,

c) annak pontos megjelölését, hogy az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül mely körülmény (feltétel) áll fenn,

d) a szolgáltatás, tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit,

e) a szerződésben rögzített szolgáltatás, tevékenység teljesítésének igazolására felhatalmazott személy nevét, beosztását,

f) a szerződés időtartamát, valamint arra történő utalást, hogy a külső személlyel, szervezettel a szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szerződés - a jövőre nézve, indoklás nélkül - megszűnik, amennyiben nem állnak fenn a szerződés megkötésére vezető körülmények (feltételek).

(3) Az intézményben vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető.

10. § (1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj fizetéséről szóló 28/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete alapján a 2021. évben befolyó talajterhelési díjbevétel a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használható fel.

(2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló, többször módosított 56/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete alapján a 2021. évben befolyó bevétel településtisztasági feladatokra, zöldterület-gazdálkodásra, út- és parkfenntartásra használható fel.

V. fejezet

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

VI. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

12. § E rendelet 2021. február 26. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2021. február 25.

Dr. György-Rúzsa Ágnes Horváth Tamás s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2021. február 25. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző

B.1.-P.1. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez * 

1. számú melléklet a 7/2021. (II. 25.) rendelethez * 

2. számú melléklet a 7/2021. (II. 25.) rendelethez * 

3. számú melléklet a 7/2021. (II. 25.) rendelethez * 

4. számú melléklet a 7/2021. (II. 25.) rendelethez * 

5. számú melléklet a 7/2021. (II. 25.) rendelethez *