Indokolás

Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVII. kerületében elhelyezkedő társasházak, valamint családi házak energetikai felújítására és korszerűsítésére juttatható önkormányzati támogatás pályázati rendjéről

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a Képviselő-testület feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában nyert felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XVII. kerületében elhelyezkedő társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek, valamint családi házak energetikai felújítására, korszerűsítésére juttatható önkormányzati támogatás pályázati rendjéről a következőket rendeli el: * 

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmentén (a továbbiakban: Rákosmentén) található, az e rendeletben foglaltaknak megfelelő lakóingatlanok tulajdonosai, vagy tulajdonosi közösségei részére a lakóingatlanok saját beruházású, önerőből történő energetikai célú felújításához, korszerűsítéséhez az Önkormányzat éves költségvetésében erre a célra elkülönített keretből támogatást nyújtson.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed a Rákosmente területén álló lakóingatlanokra függetlenül attól, hogy azok társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületekben, vagy családi házban találhatóak, valamint ezek természetes személy tulajdonosaira, tulajdonosi közösségeire, közös képviselőikre, az intézőbizottságaikra és mindezek képviselőire.

Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) társasházi pályázat: az Önkormányzat által, a rendeletben foglalt feltételek szerint a társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek közös tulajdonú épületrészeinek energetikai felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázat;

b) családi házi pályázat: az Önkormányzat által, a rendeletben foglalt feltételek szerint a családi házak energetikai felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázat.

(2) E rendelet alkalmazásában, ahol e rendelet társasházat említ, ez alatt a lakásszövetkezeti lakóépületeket is érteni kell.

I. Fejezet

Társasházi pályázat

4. § Társasházi pályázat alapján - a pályázati kiírásban megjelölt feltételek szerint - azok a társasházak kérhetnek támogatást, amelyekben legalább kettő külön tulajdonú lakás van, és az adott épület használatbavételi engedélyét a pályázat kiírását megelőző 15. év december 31-e előtt adták ki.

5. § (1) A társasházi pályázaton egy társasház csak egy pályázattal vehet részt.

(2) A pályázaton való részvételnek nem akadálya az, ha a pályázó társasház tárgyévet megelőző években társasházi pályázaton támogatásban részesült, ennek tényét azonban a pályázati anyagban a megvalósított műszaki tartalom bemutatásával fel kell tüntetnie.

(3) Társasházi pályázaton a pályázó társasház olyan műszaki tartalomra nem nyújthatja be támogatási kérelmét, amelyre a pályázat kiírását megelőző 5 évben az Önkormányzattól támogatásban részesült.

6. § A társasházi pályázat keretében támogatás nyújtható:

a) a társasházi épület hőszigetelésének javítását célzó munkálatok: tető-, lábazati- és homlokzati hőszigetelés, közös tulajdonú homlokzati nyílászárók felújítása, cseréje;

b) fűtés és/vagy használati melegvíz ellátásának energiahatékonyságot növelő felújítása, korszerűsítése;

c) a távhővel ellátott társasházi lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése;

d) megújuló energiaforrásokkal előállított hő-, vagy villamos energia-termelő kapacitások létesítése, fejlesztése (napenergia, szélenergia, geotermikus energia, hőszivattyús rendszerek);

e) méretlen elektromos hálózat felújítása, cseréje;

f) lépcsőházi elektromos hálózat és világítótestek felújítása, cseréje;

g) egyéb épületgépészeti berendezések energiafogyasztás csökkenését célzó felújítása, korszerűsítése;

h) kéményfelújítás;

i) lift energetikai felújítása.

7. § Társasházi pályázati kiírásra benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

a) jelentkezési adatlapot;

b) kiindulási állapotot bemutató fotódokumentációt;

c) az érvényes társasházi alapító okiratot;

d) a társasház épülete használatbavételi engedélyének másolati példányát;

e) építési engedéllyel végezhető, vagy településképi bejelentési eljáráshoz kötött munkálat esetén a jogerős építési engedélyt, vagy a településképi bejelentési eljárás lefolytatásáról szóló igazolást;

f) részletes költségvetést: tervezői költségbecslést vagy vállalkozói árajánlatot;

g) a társasházközösség társasházi közgyűlésének határozatát arról, hogy a társasház a bemutatott műszaki tartalommal részt kíván venni a pályázaton;

h) banki igazolást a beruházás önrészének rendelkezésre állásáról;

i) a társasház, illetve a tulajdonostársak pályázati eljárásban való képviseletére és szerződéskötésre jogosító meghatalmazását;

j) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapját és hivatalos helyszínrajzát;

k) az Államháztartás rendjéről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti nyilatkozatot;

l) a pályázati felhívásban megjelölt egyéb dokumentumokat.

8. § (1) A társasházi pályázaton támogatásként vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni.

(2) A támogatás formája: utófinanszírozás.

9. § A társasházi pályázaton támogatásként az Önkormányzat által odaítélhető támogatás mértéke nem haladhatja meg a felújítás, korszerűsítés összköltségének 30%-át és nem lehet több 3 000 000 Ft-nál.

II. Fejezet

Családi házi pályázat

10. § Családi házi pályázat alapján - a pályázati kiírásban megjelölt feltételek szerint - azok a természetes személyek kérhetnek támogatást, akiknek lakóingatlana nem társasházban található és a lakóépület használatbavételi engedélyét az adott pályázat kiírását megelőző 15. év december 31-e előtt adták ki.

11. § (1) A családi házi pályázaton egy ingatlanon található lakóépületre csak egy pályázat nyújtható be.

(2) A pályázaton való részvételnek nem akadálya, ha a pályázó az érintett lakóépület vonatkozásában a tárgyévet megelőző években családi házi pályázaton támogatásban részesült, ennek tényét azonban a pályázati anyagban fel kell tüntetnie a megvalósított műszaki tartalom részletes bemutatásával.

(3) Családi házi pályázaton a pályázó olyan műszaki tartalomra nem nyújthatja be támogatási kérelmét, amelyre a pályázat kiírását megelőző 5 évben támogatásban részesült az Önkormányzattól.

12. § (1) A családi házi pályázaton belül az I. alcél keretében támogatás nyújtható:

a) a családi házi lakóépület hőszigetelésének javítását célzó munkálatok: tető-, lábazati- és homlokzati hőszigetelés, homlokzati nyílászárók felújítása, cseréje;

b) fűtés és/vagy használati melegvíz ellátásának energiahatékonyságot növelő felújítása, korszerűsítése;

c) megújuló energiaforrásokkal előállított hő-, vagy villamos energiatermelő kapacitások létesítése, fejlesztése (napenergia, szélenergia, geotermikus energia, hőszivattyús rendszerek);

d) egyéb épületgépészeti berendezések energiafogyasztás csökkenését célzó felújítása, korszerűsítése;

e) kéményfelújítás.

(2) A családi házi pályázaton belül a II. alcél keretében támogatás nyújtható: a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján támogatásban részesült pályázók részére önerő támogatás formájában, amennyiben megfelelnek e rendelet 10. §-ban meghatározott feltételnek.

13. § Családi házi pályázati kiírásra benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

a) jelentkezési adatlapot;

b) kiinduló állapotot bemutató fotódokumentációt;

c) a lakóépület használatbavételi, vagy fennmaradási engedélyének másolati példányát;

d) építési engedéllyel végezhető, vagy településképi bejelentési eljáráshoz kötött munkálat esetén a jogerős építési engedélyt, vagy a településképi bejelentési eljárás lefolytatásáról szóló igazolást;

e) részletes költségvetést: tervezői költségbecslést vagy vállalkozói árajánlatot;

f) banki igazolást a beruházás önrészének rendelkezésre állásáról;

g) amennyiben az ingatlannak egynél több tulajdonosa van a tulajdonostársak pályázati eljárásban való képviseletére és szerződéskötésre jogosító meghatalmazását;

h) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapját és hivatalos helyszínrajzát;

i) az Államháztartás rendjéről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti nyilatkozatot;

j) a pályázati felhívásában megjelölt egyéb dokumentumokat.

14. § (1) A családi házi pályázaton támogatásként vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni.

(2) A támogatás formája: utófinanszírozás.

15. § A családi házi pályázat alapján az Önkormányzat által odaítélhető támogatás mértéke:

a) I. alcél esetén: nem haladhatja meg a felújítás, korszerűsítés összköltségének 30%-át és nem lehet több 500.000 Ft-nál.

b) II. alcél esetén: 200.000 Ft, de nem haladhatja meg a felújítás, korszerűsítés összköltségének 50%-át.

III. Fejezet

Vegyes rendelkezések

A Támogatási szerződés

16. § (1) Az e rendelet alapján az elnyert támogatások folyósítása érdekében az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatott pályázókkal.

(2) A támogatási szerződést a pályázat eredményhirdetését követően, az Önkormányzat által a pályázati felhívásban megjelölt határidőn belül kell aláírnia a támogatott pályázónak.

(3) A támogatási szerződést határidőben alá nem író pályázó a támogatást elveszíti, annak teljes összege a felújítási pályázatok pénzügyi fedezetét jelentő keretbe visszakerül, és a soron következő pályázat során a pályázóknak odaítélhető.

(4) Az elnyert támogatások folyósítására vonatkozó támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy annak megkötésekor:

a) a pályázónak az Önkormányzattal szemben ne álljon fenn lejárt tartozása;

b) a támogatással nem fedezett felújítási költségek fedezete biztosított legyen, és erről a pályázó banki fedezeti igazolással rendelkezzen.

(5) A támogatás folyósítására a társasházi pályázat és a családi házi pályázat I. alcél esetén a támogatási szerződésben rögzített munkák elvégzéséről kiállított, kollaudált számlák alapján kerül sor olyan arányban, ahogy a pályázó a támogatást elnyerte.

(6) A számlák benyújtásakor a támogatási összeg, valamint az azon felüli költség kifizetését a pályázónak igazolnia kell.

(7) A támogatás folyósítására a családi házi pályázat II. alcél esetén a támogatási szerződésben rögzített munkák elvégzésének igazolására a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározott Támogatói Okirat hiteles másolatban történt benyújtását követően kerül sor.

(8) Az elnyert támogatás csak a támogatási szerződés aláírását követően elvégzett munkák finanszírozására használható fel.

(9) A kivitelezést az erre vonatkozó támogatási szerződésben meghatározott ideig kell megvalósítani. A kivitelezési határidő indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható a pályázó erre irányuló kérelme alapján, amelyet a szerződésben meghatározott kivitelezési határidő leteltét megelőzően köteles benyújtani. A határidő meghosszabbításáról és annak tartamáról a polgármester dönt. A kivitelezési határidő nem haladhatja meg a pályázat kiírását követő év szeptember 30-át. Amennyiben az e bekezdésben foglalt határidőn belül a támogatott munkálat nem valósul meg, a támogatást a pályázó elveszíti.

A teljesítés igazolása és az elvégzett munkák ellenőrzése

17. § (1) A támogatás igénybevételéhez szükséges, e rendeletben, valamint a támogatási szerződésben rögzített dokumentumokat a kivitelezési határidő leteltét követő 30 napon belül van mód benyújtani a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységéhez.

(2) Amennyiben a pályázó az e §-ban foglalt határidőn belül nem nyújtja be az elszámoláshoz szükséges dokumentumokat, a támogatást elveszíti.

18. § Amennyiben a szerződésben megjelölt felújítási, korszerűsítési munkák tényleges kivitelezési költsége csökken, vagy a pályázó úgy dönt, hogy egyes támogatott munkák elvégzésétől eláll, részére a támogatásként megítélt összeg arányosan csökkentett része folyósítható. Ebben az esetben a felújítási munkák befejezését, és a végelszámolás benyújtását megelőzően a pályázónak egyszeri alkalommal lehetősége van arra, hogy pótlólagos munkálatok elvégzése iránt nyújtson be kérelmet a szerződésben meghatározott, elismert kivitelezési költség erejéig. A kérelem tárgyában a polgármester dönt.

19. § (1) Amennyiben az elszámolás során a pályázó által benyújtott dokumentumok valamelyike formailag vagy tartalmilag hiányos, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége a hiányosságok megjelölésével hiánypótlást és kiegészítést kér. A pályázónak a hiánypótlás teljesítésére a felszólító levél kézhezvételétől számított 15 nap áll a rendelkezésére. A támogatás kizárólag akkor folyósítható, ha a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltakat teljesítette.

(2) Az Önkormányzat akkor intézkedik a támogatás folyósításáról a pályázó részére, ha a pályázó határidőn belül benyújtja az alábbi dokumentumokat a társasházi pályázat és családi házi pályázat I. alcél esetén:

a) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a támogatás feltételéül vállalt kötelezettségek a támogatási szerződésnek megfelelően teljesültek, a forrásokat rendeltetésszerűen és maradéktalanul a támogatási szerződésben meghatározott feladatra használta fel;

b) a kivitelezést igazoló, a szerződésben foglaltaknak megfelelően záradékolt, és az Önkormányzat által hitelesített számlák másolati példánya;

c) a számlák tételes részletezését tartalmazó számlaösszesítő;

d) felmérési napló, amennyiben a számlák nem tartalmaznak felmérési adatokat és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján ezt vezetni kell;

e) építési napló, amennyiben annak vezetését a d) pontban hivatkozott rendelet előírja;

f) átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy teljesítésigazolás;

g) vállalkozási szerződés;

h) amennyiben műszaki ellenőr alkalmazása kötelező, a műszaki ellenőr nyilatkozata;

i) hatósági átvételhez, jóváhagyáshoz kötött felújítás esetén az adott munkálatra vonatkozóan a munka megfelelő elvégzését, illetve a felújított terület használatra való alkalmasságát alátámasztó szakhatósági igazolás, hatósági engedély;

j) a felújítással érintett területről készült színes fotódokumentáció;

k) a 22. §-ban meghatározott információs tábla kihelyezéséről készített fotódokumentáció.

(3) Az Önkormányzat akkor intézkedik a támogatás folyósításáról a pályázó részére, ha a pályázó határidőn belül benyújtja az alábbi dokumentumokat a családi házi pályázat II. alcél esetén:

a) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a támogatás feltételéül vállalt kötelezettségek a támogatási szerződésnek megfelelően teljesültek, a forrásokat rendeltetésszerűen és maradéktalanul a támogatási szerződésben meghatározott feladatra használta fel;

b) a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározott Támogatói Okirat hiteles másolata;

c) a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározott Támogatói Okiratban meghatározott támogatás kifizetéséről szóló banki bizonylat;

d) a felújítással érintett területről készült színes fotódokumentáció.

(4) A számlák hitelesített másolatának illetve a Támogató Okirat hitelesített másolatának kivételével az elszámolás során benyújtandó valamennyi dokumentum másolati formában is benyújtható.

(5) Amennyiben valamely előírt dokumentum a hiánypótlási eljárást követően sem kerül benyújtásra az elszámolási iratanyag részeként, az Önkormányzat elállhat a támogatási szerződéstől. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a támogatási szerződést érintő minden iratot bekérhessen és megtekinthessen eredetiben.

(6) A támogatott felújítás akkor tekinthető befejezettnek, megvalósultnak, ha a támogatási szerződésben megjelölt valamennyi felújítási, korszerűsítési munkálat e rendeletben, valamint a támogatási szerződésben meghatározottak szerint és a jogszabályok által előírt, hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően teljesült.

(7) A teljesítést igazoló dokumentumok hiánytalan benyújtását követően az Önkormányzat - illetékes szervezeti egysége révén - a családi házi pályázat II. alcél kivételével a helyszínen ellenőrzi a munkálatok elvégzését és azok műszaki színvonalát.

A támogatás folyósítása

20. § A pályázat során elnyert támogatás folyósítása az e rendeletben, a pályázati kiírásban, valamint a támogatási szerződésben meghatározott tartalommal a pályázó által benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok, illetőleg ezek ellenőrzését követően történik.

A támogatás visszavonása

21. § (1) Az önkormányzati támogatás visszavonható a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása, a támogatási szerződésben foglaltak nem - vagy csak részbeni - teljesítése, a támogatott bármely nyilatkozatának visszavonása, vagy az abban foglaltak megszegése esetén.

(2) Az önkormányzati támogatás visszavonása esetén a már folyósított támogatás egészét az igénybevétel napjától a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal növelt összeggel kell visszafizetni, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége által kiküldött felszólító levél kézhez vételétől számított 30 napon belül.

(3) Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a támogatást igénybe vevő a pályázatában, vagy az ahhoz csatolt iratokban valótlan adatokat közölt, vagy a 22. §-ban meghatározott információs táblát egyszeri felszólítást követően sem helyezte ki, illetőleg a támogatás folyósításától számított 3 éven belül leszerelte. Súlyos szerződésszegés esetén a támogatottnak egy összegben vissza kell fizetnie a teljes támogatásnak - az igénybevétel napjától kezdődően - a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal növelt összegét.

Az információs tábla

22. § Ha a támogatás mértéke eléri a háromszázezer forintot, a pályázó az ingatlan utcafronti bejáratánál, jól látható helyen köteles elhelyezni egy a támogatásról szóló információs táblát és az arról készült fotót is mellékeli az elszámoláshoz. A táblán szereplő adatokat és a tábla mintáját a támogatási szerződés melléklete tartalmazza. A táblát az Önkormányzat biztosítja a támogatásban részesített pályázók részére. A tábla kihelyezését a támogatás folyósítását követően legalább 3 évig köteles igazolni a pályázó. Amennyiben a tábla nem kerül kihelyezésre vagy idő előtt eltávolításra kerül, az Önkormányzat egyszeri alkalommal felhívja a pályázót 15 napos határidő meghatározásával a tábla kihelyezésére. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor e rendelet 21. § (3) bekezdésében meghatározott súlyos szerződésszegést követ el.

A pályázatok feltételei és kiírása

23. § (1) A Képviselő-testület városfejlesztési feladatokért felelős bizottsága meghatározza az energetikai támogatásra irányuló pályázatok feltételeit és kiírja az erre irányuló pályázatokat.

(2) A kiírás a pályázati felhívásból és a részletes pályázati feltételekből áll.

(3) A pályázati eljárás lebonyolításával, a támogatási szerződések megkötésével, a támogatások felhasználásának ellenőrzésével, valamint a támogatások folyósításával kapcsolatos teendőket a polgármester koordinálja.

(4) A pályázaton elnyerhető támogatások odaítéléséről és összegéről a Képviselő-testület városfejlesztési feladatokért felelős bizottsága dönt.

24. § (1) A pályázati felhívást az Önkormányzat hivatalos lapjában és a honlapon közzé kell tenni.

(2) A pályázati kiírásban meg kell jelölni:

a) a pályázaton elnyerhető támogatás mértékét;

b) a pályázatok tartalmi és formai követelményeit;

c) a pályázatok alapján elosztható támogatási keret mértékét;

d) a pályázathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok megjelölését;

e) a pályázathoz csatolandó munkarészek és tervek megjelölését;

f) a pályázatok benyújtásának, valamint elbírálásának határidejét és a pályázati eredmény közzétételének módját.

(3) A részletes pályázati kiírás példányait az Önkormányzat térítésmentesen bocsátja a pályázók rendelkezésére.

25. § * 

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. április 23-án lép hatályba.

(2) A 25. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt benyújtott és támogatásban részesült pályázatok elszámolása az azok benyújtásakor hatályos Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XVII. kerületében elhelyezkedő társasházak, valamint családi házak energetikai felújítására és korszerűsítésére juttatható önkormányzati támogatás pályázati rendjéről szóló 15/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletnek megfelelően történik.

Budapest, 2021. április 22.

Dr. György-Rúzsa Ágnes Horváth Tamás s.k.
jegyző helyett polgármester
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. április 22. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző