Indokolás

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVII. kerület 127592/23 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja, 23. § (3) bekezdése, (5) bekezdésének 5. és 6. pontja, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdésének a) pontja és 21. §-a alapján a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet területi hatálya a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 20/2019. (VII. 9.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: RKÉSZ) meghatározott Vi-2/18 jelű intézményi övezet által érintett Budapest XVII. kerület, 127592/23 helyrajzi számú ingatlanra terjed ki.

2. § A Képviselő-testület az RKÉSZ 249/2020. (XII. 10.) Polgármester határozata alapján történő módosítása által magába foglalt, e rendelet 1. §-ában meghatározott területre az RKÉSZ módosításának hatálybalépéséig változtatási tilalmat rendel el.

3. § Ez a rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. E rendelet 2021. augusztus 27. napján lép hatályba, és a rendelet a 2. §-ban meghatározott RKÉSZ módosításáról szóló rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2024. augusztus 27. napján hatályát veszti.

Budapest, 2021. augusztus 26.

Dr. György-Rúzsa Ágnes Horváth Tamás s.k.
jegyző helyett polgármester
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. augusztus 26. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző helyett
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző