Indokolás

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 75. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területére készülő, módosuló településtervekre, a településképi arculati kézikönyvre (a továbbiakban: kézikönyv) vagy a településképi rendeletre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) érdekelt szervezet: az az érdekképviseleti, civil vagy gazdálkodó szervezet, vallási közösség, amely e rendelet 1. mellékletét képező érdekelt szervezetek listájában szerepel,

b) vélemény: a főépítész részére papíron, vagy elektronikus úton eljuttatott, a véleményezőt beazonosítható módon tartalmazó írásbeli dokumentum,

c) döntéshozó testület: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága.

(3) Amennyiben valamely az érdekképviseleti, civil vagy gazdálkodó szervezet, vallási közösség az e rendelet 1. mellékletét képező érdekelt szervezetek listáján nincs feltüntetve, de szeretné az arra való felvételét, az arra vonatkozó kérelmét írásban a polgármesternek kell címeznie. A kérelemben meg kell jelölni a szervezet, közösség nevét, vezetőjét, postai címét és e-mail címét.

(4) Az e rendelet 1. mellékletét képező érdekelt szervezetek listájára való felvételt a polgármester kezdeményezheti.

(5) A (3) és (4) bekezdésekben meghatározott felvételről a Képviselő-testület jogosult dönteni.

II. A partnerek meghatározása, tájékoztatásának módja és eszközei

2. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) Budapest Főváros XVII. kerület közigazgatási területén bejelentett állandó vagy tartózkodási lakcímmel rendelkező természetes személy,

b) Budapest XVII. kerület közigazgatási területén működő vallási közösség,

c) Budapest XVII. kerület közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

d) Budapest XVII. kerületi székhellyel bejegyzett civil szervezet, valamint

e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásában - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 nappal korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,

f) az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott érdekelt szervezet.

3. § (1) A R. 75. § értelmében az eljárás záró szakasz kezdeményezését megelőzően a polgármester tájékoztatást ad a településterv, a kézikönyv, a településképi rendelet és azok módosításának tervezett tartalmáról és jól elkülönített formában hirdetményt tesz közzé:

a) a Hírhozó c. önkormányzati újságban,

b) az önkormányzat honlapján (www.rakosmente.hu),

c) és papír alapon az Önkormányzat hirdetőtábláján, vagy portáján.

(2) A településterv, a kézikönyv, a településképi rendelet készítésekor és módosításakor lakossági fórumot kell tartani, amelynek időpontját 8 nappal előtte meghirdetve az (1) bekezdésben meghatározott hirdetményben kell közzé tenni.

(3) Az 1. melléklet szerint érdekelt szervezeteket elektronikus formában a tervkészítés szándékáról értesíteni kell a 4. § (1) bekezdésben meghatározott határidő megjelölésével.

III. Javaslatok, vélemények megadásának módja, határideje és nyilvántartásának módja

4. § (1) A partner a 3. § (2) bekezdésében meghatározott lakossági fórumtól számított 8 napon belül kifejtheti a dokumentációval kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, észrevételét, javaslatát.

(2) A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. Véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá. A véleménynek tartalmaznia kell legalább a tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontját, a javasolt módosítást és annak indokolását.

5. § (1) A partner véleményét megadhatja szóban a 3. § (2) bekezdésében meghatározott lakossági fórumon, vagy a Főépítészetnek címzett írásos dokumentumban, melyet az alábbi helyek valamelyikére juttat el:

a) postai úton a 1656 Budapest Pf. 110. címre,

b) elektronikus formában az e-papír alkalmazáson (www.epapir.gov.hu),

c) személyesen a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára (1173 Bp., Pesti út 165.)

(2) Az (1) bekezdés szerinti írásos véleményt a 4. § (1) bekezdésben megjelölt határidőig lehet megadni.

6. § Valamennyi írásban érkezett véleményt a döntéshozó testülettel ismertetni kell.

IV. Az elfogadott és az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

7. § (1) Az írásban érkezett vélemények elfogadására és az el nem fogadott vélemények indokolására a főépítész a tervező közreműködésével összeállított válaszokban javaslatot tesz, a válaszokat a döntéshozó testülettel ismertetni kell.

(2) A válaszokról a döntéshozó testület határozattal dönt.

(3) Amennyiben vélemény nem érkezik, ezt a tényt a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal főépítésze feljegyzésben rögzíti és lezárja a helyi partnerségi egyeztetést. Ebben az esetben a döntéshozó testület (1) és (2) bekezdésben foglalt eljárása nem szükséges.

V. Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet előírásait a 2022. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Budapest, 2021. december 9.

Dr. György-Rúzsa Ágnes Horváth Tamás s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2021. december 10. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző

1. sz. melléklet a 35/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Érdekelt szervezetek listája

1. Itthon Rákosmentén Egyesület

1171 Budapest, Kisvárda u. 88. info@itthonrakosmenten.hu

2. Keresztúri Társas Kör Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

1173 Budapest, Csabai út 44. tarsaskor17@gmail.com

3. Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület

1174 Budapest, Berzsenyi u. 9/A.

4. Rákoscsabai Polgári Kör

1171 Budapest, Péceli út 222.

Levelezési cím: 1172 Budapest, Besenyszög u. 3.

5. Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület

1172 Budapest, Diadal u. 43-49.

Levelezési cím: 1172 Budapest, Eresz u. 9. racsute@freemail.hu

6. Rákoscsabáért Egyesület

1171 Budapest, Péceli út 222. berag@galamb.net.hu

7. Rákoshegyi Polgári Kör

1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3. rakoshegy@vnet.hu

8. Rákoskerti Polgári Kör

1171 Budapest, Nyomdász u. 15. sszelepcsenyi@t-online.hu

9. Rákosligeti Polgári Kör

1172 Budapest, XXVII. u. 2. rakosliget@gmail.com

10. Társadalmi Egyesülések XVII. kerületi Szövetsége

1173 Budapest, Pesti út 167. lukoczki.karoly@gmail.com

11. XVII. kerületért Egyesület

1172 Budapest, III. u. 35.

12. Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület

1255 Budapest, Pf: 161.

1074 Budapest, Dohány u. 54. 1./2. veke@veke.hu

13. Zöld XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület

1174 Budapest, Melczer u. 61. zoldxvii@gmail.com