Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVII. kerület Ferihegyi út - Malom-árok - Kántor utca - Csabai út - Pesti út által határolt területre vonatkozó építési tilalom elrendeléséről

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja és 23. § (3) bekezdése, (5) bekezdése 5. és 6. pontja szerinti feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és 20. § (1) bekezdés b) és ba) pontjaiban, a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában és a 2. § (2) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a helyi építési szabályzat végrehajtásának biztosítása érdekében a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet területi hatálya Budapest XVII. kerület területének a Ferihegyi út - Malom-árok - Kántor utca - Csabai út - Pesti út által határolt területére terjed ki, az alábbi helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan: 128366, 128367, 128368, 128370, 128371, 128372, 128373, 128374, 128375, 128376, 128377, 128378, 128379, 128380, 128381, 128382, 128383, 128384, 128385, 128386, 128387, 128388, 128389, 128390, 128391, 128392, 128393, 128394, 128395, 128396, 128397, 128398, 128400, 128402, 128403, 128404, 128405, 128406, 128407, 128408, 128409, 128410, 128411, 128412, 128414, 128415, 128416, 128417, 128418, 128419, 128420/1, 128420/2, 128422, 128423, 128425, 128427, 128430, 128431, 128432, 128433, 128434, 128435, 128436, 128437, 128438, 128439, 128440, 128441, 128442, 128443, 128445, 128446, 128447, 128448, 128449, 128450, 128451, 128452, 128453, 128454, 128455.

2. § A Képviselő-testület Budapest XVII. kerület e rendelet 1. §-ában meghatározott területére településrendezési feladatok megvalósulása, a területre készítendő kerületi építési szabályzat végrehajtása, továbbá a 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása érdekében építési tilalmat rendel el.

3. § Ez a rendelet 2022. április 10-én lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Ez a rendelet a 2. §-ban meghatározott szabályozási tervről és helyi építési szabályzatról szóló rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2025. április 10. napján hatályát veszti.

Budapest, 2022. február 24.

Dr. György-Rúzsa Ágnes Horváth Tamás s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2022. február 24. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző