Indokolás

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a Rákosmenti babacsomag szabályairól és az Ültess egy fát gyermekednek program végrehajtásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a (2) bekezdésben nyert felhatalmazás alapján, a gyermekvállalás társadalmi megbecsülésének jeleként a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente (a továbbiakban: Rákosmente) közigazgatási területén élő, rendezett lakcímmel rendelkező

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

(2) Rendezett a lakcím, ha a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. §-ában foglalt kötelezettségének a kérelmező eleget tett és a bejelentett lakcím megegyezik az életvitelszerű tartózkodás helyével.

(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) alapján mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Rákosmente közigazgatási területén gyakorolja, és a rendezett lakcíme megegyezik az életvitelszerű tartózkodás helyével.

2. Hatásköri szabályok

2. § (1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az e rendeletben szabályozott, a rákosmenti újszülöttek részére nyújtható, jelen rendelet II. fejezete szerinti támogatással összefüggő hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester által - az (1) bekezdésben foglaltak alapján átruházott hatáskörben - hozott határozat ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A Képviselő-testület határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróságtól lehet kérni.

II. Fejezet

Rákosmenti Babacsomag

3. § (1) Rákosmenti Babacsomagra jogosult az a család, amelyben legalább az egyik szülő, a gyermek születésének, vagy három hónaposnál nem idősebb gyermek nevelésbe vételének, örökbefogadásának napján a kerületben bejelentett állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen ott él.

(2) A támogatás igénylésére szolgáló formanyomtatványt a területileg illetékes védőnő az első családlátogatás alkalmával viszi ki a család részére.

(3) A védőnő megvizsgálja, hogy a gyermek valamely szülője megfelel-e az (1) bekezdésben leírt feltételeknek. Amennyiben a család jogosult a támogatásra, akkor a következő családlátogatás alkalmával a védőnő átadja a babacsomagot a szülőnek.

(4) Az átadást igazoló dokumentumok alapján a Rákosmenti Védőnői Szolgálat intézményvezetője összesítést készít, melyet utólagos elszámolással minden hónap utolsó munkanapján átad Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Csoportja részre.

III. Fejezet

Ültess egy fát gyermekednek

4. § Közterületre ültethető facsemetére jogosult a gyermek, harmadik életévének betöltéséig. A facsemete rendelkezésre bocsátását a gyermek törvényes képviselője kérheti.

a) Az igénylést minden év július 15. napjáig szükséges benyújtani Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája (a továbbiakban: Iroda) részére.

b) Az igényléskor meg kell jelölni, hogy a facsemete - melynek gondozását a család vállalja - ültetésére saját ingatlanuk előtt vagy Rákosmente valamely közterületén kerül sor.

c) A facsemetére való jogosultság elbírálását és döntéshozatalt követően a csemetefák megrendelését és kiszállításának koordinálását az Iroda végzi.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2022. június 23.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Horváth Tamás s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2022. június 23.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző