A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Közgyűlésének 48/1994. (VIII. 1.) sz. önkormányzati rendelete

a főváros köztisztaságáról * 

A Fővárosi Közgyűlés az 1991. évi XXIV. tv. 10. § (3) bek. m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a főváros köztisztaságának fenntartása, közterületeinek tisztán tartása érdekében a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya a főváros közigazgatási területére terjed ki.

2. § (1) Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) gondoskodik a fővárosban a köztisztasági szolgáltatásokról.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok ellátása érdekében a Közgyűlés gondoskodik különösen:

a)

b)

c) a burkolt közutak, valamint az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdák (közjárdák) tisztán tartásáról, síkosságmentesítéséről és hóeltakarításáról;

d) a kiemelt közcélú zöldterületek, továbbá az ezek körüli és az ezeken átvezető szilárd és burkolatlan gyalogjárók és sétányok tisztán tartásáról.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási feladatokról a Fővárosi Önkormányzat úgy gondoskodik, hogy a c) pontban foglaltak ellátásával a Fővárosi Közterület-fenntartó Részvénytársaságot, míg a d) pontban foglaltak ellátásával a Fővárosi Kertészeti Részvénytársaságot (továbbiakban együtt: Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet) bízza meg.

(4) A Közgyűlés és a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést köt. Az ellátandó feladatok körét, a közszolgáltatás pénzügyi forrásait és egyéb anyagi fedezetét a szerződésben meghatározott módon a Közgyűlés és a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet évente állapítja meg. A szerződés megkötésének jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza.

(5) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a)

b) a burkolt utak tisztításának módját és területenkénti gyakoriságát;

c)

d) a végzett munkák minőségének ellenőrzési módját és gyakoriságát.

3. § Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről.

Ennek során ügyelni kell arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a terepszint változatlan maradjon;

b) a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről;

c) a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.

4. § (1) A főváros közterületein szemetelni vagy a közterületet más módon (pl. gépjármű mosásával) beszennyezni, oda engedély nélkül szemetet (építési és egyéb törmeléket, kerti nyesedéket stb.) lerakni, a közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat, fát vagy egyéb növényt beszennyezni, rongálni tilos.

(2) Aki bármilyen anyag szállítása vagy rakodása során a közterületet beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén eltakarítani, megszüntetni. Amennyiben a szállító ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt a rakodás helyén az köteles elvégezni, akinek részére, illetőleg akinek érdekében a szállítás történt. Ha a közterület beszennyezője nem állapítható meg, úgy a közterületen okozott szennyeződés megszüntetéséről szilárd burkolatú utak esetében – a közterület tulajdonosának költségére – a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet, minden más közterületen okozott szennyeződés megszüntetéséről a terület tulajdonosa (fenntartója) a saját költségére köteles – a hozzá beérkező jelzés után – haladéktalanul gondoskodni.

(3) Aki a közterületen – engedély nélkül – települési szilárd hulladékot rak le, köteles azt saját költségén eltávolítani. Ha a kötelezett ennek a meghatározott időn belül nem tesz eleget, az elszállításról – a kötelezett költségére – a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet gondoskodik. Ha a hulladékot lerakó személye nem állapítható meg, a hulladék elszállításáról a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet gondoskodik, a közterület tulajdonosának költségére.

(4) Gépjármű üzemeltetése vagy karbantartása során a közterületen keletkezett szennyeződést az előidézőnek haladéktalanul meg kell szüntetnie. Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a takarítás költségeit annak a részére kell megtérítenie, aki helyette a szennyeződést megszüntette. Ha a szennyeződést okozó személye nem állapítható meg, a szennyeződés megszüntetéséről a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet gondoskodik.

(5) Állatokat közterületet szennyező módon etetni tilos.

(6) A tulajdonos (használó) a kirakatot, ablakot, kaput, cégtáblát, reklámtáblát stb. a szükségesnek megfelelően, de legalább negyedévenként, az utcanévtáblát, a közvilágítási lámpát, valamint az úttartozékokat és a forgalomtechnikai berendezéseket félévenként köteles megtisztítani.

(7) A Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet köteles az általa a közterületre kihelyezett utcai hulladékgyűjtőket karbantartani, cserélni és azokból a hulladékot szükség szerint elszállítani.

5. § (1) Az építést végző az építkezési területet és az építési munkálatokkal beszennyezett környéket köteles tisztán tartani.

(2) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési, bontási anyagokat, továbbá a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy szálló por és egyéb szennyeződés ne képződjék.

(3) A közterület-használati engedély (hozzájárulás) lejártáig az építést végző köteles a közterületet megtisztítani.

(4) Az építtető az építési anyagot és törmeléket a Közgyűlés által kijelölt területekről és útvonalakról – eltérő engedély hiányában – azonnal, más területekről legkésőbb a kirakástól, illetve a tárolás megkezdésétől számított 8 órán belül el kell szállítani.

6. § (1) Engedély alapján parkolás céljára elfoglalt közterületet a kizárólagosan használó köteles állandóan tisztán tartani.

(2) A piacok és vásárcsarnokok területén – ideértve az ideiglenes piacokat is – keletkezett szemét és hó eltakarításáról, valamint a területtel összefüggő járdák folyamatos tisztán tartásáról az üzemeltető szerv (ennek hiányában a szervező) köteles gondoskodni.

(3) Meghatározott, természetes vagy jogi személy által kizárólagosan vagy rendszeresen használt közterület tisztán tartásáról a használó, több rendszeres használó együttesen, köteles gondoskodni.

(4) Célforgalom számára rendszeresített aluljárók és felüljárók tisztán tartásáról az köteles gondoskodni, akinek a tevékenységéhez az aluljárót, illetve felüljárót létesítették.

(5) A Közgyűlés által kijelölt területeken és útvonalakon, a koncentrált gépi úttisztítás végzése érdekében, időszakos várakozási tilalmat elrendelő táblákat kell elhelyezni.

(6) A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló járművek közterületen lévő megállóhelyeinek, végállomásainak, pályaudvarainak, továbbá a kizárólagos használatú villamospályáknak és az azokat kísérő földsávoknak a tisztán tartása a járművek üzemben tartójának a kötelessége.

7. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) takarítási kötelezettségét kézi tisztítás esetén naponta legkésőbb reggel 8 óráig köteles – porképzés nélkül – elvégezni.

A szemetet úgy kell összeseperni, hogy az a közútra ne kerüljön és a rendszeresített háztartási hulladékszállítás alkalmával a háztartási szeméttel együtt el kell szállítani. A járda gépi úton történő tisztítása esetén a munkát időbeli korlátozás nélkül lehet végezni.

Ha a járda napközben ismét beszennyeződik, a takarítást a szükségeshez képest többször is meg kell ismételni. A szilárd burkolattal ellátott gyalogjárda takarítását összesöprés után lehetőség szerint lemosással – ahol rendelkezésre áll – járdatakarító géppel kell elvégezni. A járdának kerékpárút céljára kijelölt részének takarítására a járdatakarítás szabályait kell alkalmazni.

(2) Úszótelken lévő épületek járdái közül, az egyes épületek megközelítésére szolgáló és az épületek körüljárását biztosító járda, ingatlan előtti járdaszakasznak minősül.

(3) Beépítetlen vagy időszakosan használt ingatlanokon a tulajdonos az utca felől láthatóan táblát köteles elhelyezni, amelyen az ingatlan helyrajzi száma mellett – a köztisztasági kötelezettség megállapítása céljából – fel kell tüntetni a tulajdonosok vagy használók nevét és címét.

8. § (1) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb kocsiutakon az úttest két szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb kocsiút esetén a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalog közlekedők számára 1,5 méter széles terület szabadon maradjon.

(2) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében havat tilos felhalmozni:

a) útkereszteződésben,

b) úttorkolatban (a legelső hórakást az úttorkolattól legalább 8 m távolságra kell elhelyezni),

c) kapubejárat elé, annak szélességében,

d) a járdasziget és a járda közé,

e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyeknél a jármű megállóhelye és a járda közé,

f) a közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gázcsap, víznyelő akna) és egyéb közérdekű létesítmény (forgalomirányító lámpa, közvilágítási lámpaoszlop, hirdetőoszlop) köré,

g) a kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában a járdaszegély mellé,

h) a fák tövében.

(3) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált közutakon (kocsiutakon), járdákon, szükség esetén, naponta többször is síkosságmentesítést kell végezni.

9. §

10. §

11. § (1)

(2)

(3) A hólerakásra szolgáló helyet – a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet javaslatának figyelembevételével – a Közgyűlés jelöli ki.

12. §

13. § (1) A főpolgármester a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet útján gondoskodik arról, hogy

– az általa kijelölt területeken és útvonalakon koncentrált gépi úttisztítást végezzenek,

– a köztisztasági szolgáltatással megbízott vállalat szolgáltatásainak ellátásáról – módjáról, időpontjáról stb. – a lakosságot legalább a helyben szokásos módon tájékoztassa.

(2) A fővárosban a bíróságok, hatóságok megkeresésére a köztisztasággal kapcsolatos szakvéleményt – jelen rendeletben szabályozott jogok és kötelezettségek tekintetében – a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala jogosult kiadni.

14. § Állati hulla elszállításáról és ártalmatlanításáról a gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló közgyűlési rendelet szerint kell gondoskodni.

15. § (1) Hirdetményt, plakátot felragasztani csak az erre a célra kijelölt helyen szabad.

(2) Nem kijelölt helyen elhelyezett, továbbá az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt elhelyezője, az elhelyező személye ismeretének hiányában az köteles azonnal vagy a meghatározott határidőn belül eltávolítani, akinek az érdekében a kihelyezés történt.

16. § (1) A köztisztasággal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete végzi.

A szabálytalanságok megszüntetését a Fővárosi Intézet rendeli el.

(2) A köztisztasági kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a Fővárosi Közterület-felügyelet, a rendőrség és a kerületi jegyző feladata.

17. § (1) Szabálysértést követ el és 10 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:

a) nem gondoskodik az ingatlana előtti járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, gyommentesítéséről [3. § a) pont];

b) nem gondoskodik a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről [3. § b) pont];

c) nem gondoskodik a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről [ 3. § c) pont];

d) nem gondoskodik a kirakat, ablak, kapu, cégtábla, reklámtábla, utcanévtábla, közvilágítási lámpa, úttartozékok és a forgalomtechnikai berendezések határidőben való megtisztításáról [ 4. § (6) bek.];

e) az építkezési területet és az építési munkálatokkal beszennyezett környéket nem tartja tisztán [5. § (1) bek.];

f) építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál az építési, bontási anyagot, továbbá a kiásott földet nem az előírásoknak megfelelően tárolja [5. § (2) bek.];

g) a közterület-használati engedély (hozzájárulás) lejártáig a közterületet nem tisztítja meg [5. § (3) bek.];

h) építési anyagot és törmeléket a Közgyűlés által kijelölt területekről és útvonalakról eltérő engedély hiányában azonnal, más területekről legkésőbb a kirakástól, illetve a tárolás megkezdésétől számított 8 órán belül nem szállítja vagy szállíttatja el [5. § (4) bek.];

i) nem teljesíti táblakihelyezési kötelezettségét [7. § (3) bek.];

j)–p)

r) nem a kijelölt helyen elhelyezett, továbbá az idejétmúlt, vagy megrongálódott hirdetményt a meghatározott határidőn belül nem távolítja el [15. § (2) bek.].

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, valamint a 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 71. §-ba foglalt szabálysértés miatt a rendőrség, valamint a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

18. § E rendelet alkalmazása során:

a) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztán tartása;

b)

c) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró);

d)–f)

g) köztisztasági szolgáltatás: (a továbbiakban: szolgáltatás) megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek takarítása, valamint a települési szilárd hulladék kezelése, továbbá a hulladékártalmatlanítási és -hasznosítási tevékenység;

h) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése;

i)–k)

19. §

20. § Ez a rendelet 1994. szeptember 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a főváros köztisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1987. Főv. Tan. rendelet, valamint az azt módosító 4/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet és a 33/1992. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet hatályát veszti.