Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 33/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

a piacokról és vásárokról

Budapest-Zugló Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és 80. § (1) bekezdésében biztosított jogánál fogva , a vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján – a helyi körülményekből adódó sajátosságokra tekintettel – a vásár- és piactartásról a kővetkező rendeletet alkotja: * 

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest-Zugló (XIV. kerület) közigazgatási területén a Budapest-Zugló Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló belterületi földrészleteken működő vásárokra és piacokra (a továbbiakban együttesen: piac).

A piacok felsorolását a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet személyi hatálya a piacot fenntartókra, a piacot üzemeltetőkre, a piacon értékesítő tevékenységet folytatókra, továbbá a piac területén tartózkodókra terjed ki.

Piac rendezése és fenntartása

2. § (1) * 

(2) Az önkormányzat által fenntartott piac létesítéséről, helyéről, rendeltetéséről és megszüntetéséről az önkormányzat Képviselőtestülete határoz.

(3) *  Az Önkormányzat által fenntartott piac üzemeltetése, rendjének biztosítása, továbbá az árusítóhelyek hasznosítása a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladata. A gazdasági társaság az üzemeltetési feladatok ellátására alvállalkozót vehet igénybe.

(4)–(5) * 

(6) *  A piaci helyhasználat díját és a piacon igénybe vehető szolgáltatásokért fizetendő díjat a piac fenntartója határozza meg.

Az önkormányzat által fenntartott piacon alkalmazandó díjszabást a Képviselő-testület évente normatív határozatban állapítja meg.

(7) * 

(8) * 

Árusítás a piacon

3. § * 

A piaci helyhasználat

4. § * 

A piaci rend

5. § (1) A piaci rend megtartása az ott jelen levő valamennyi személy kötelessége.

(2) A piac nyitvatartási idejét – a naponta 05.00 és 20.00 óra közötti időszakon belül – a fenntartó határozza meg.

A 20.00 órán túli nyitvatartáshoz a jegyző engedélye szükséges.

(3) A helyhasználó a részére kijelölt helyet az üzemeltető engedélye nélkül nem változtathatja meg, a piac területén máshol nem árusíthat, árut vagy göngyöleget máshol nem rakhat le.

(4) Tilos az üres árusítóhelyeket használaton kívüli göngyöleggel, valamint a piaci tevékenységet nem szolgáló eszközökkel elfoglalni.

(5) A piacon elhelyezett áru, göngyöleg és egyéb eszköz kezelésé, megőrzése és tárolása a helyhasználó feladata.

Az áru megromlásáért, értéke csökkenéséért vagy elvesztéséért az üzemeltetőt nem terheli felelősség.

(6) A piac területén árut feldolgozni csak a szükséges szakhatósági engedélyek birtokában, az üzemeltető engedélyével és az általa kijelölt helyen lehet.

(7) A piac területén közlekedni csak az üzemeltető által megszabott útvonalon és rendben lehet.

(8) Az üzemeltető köteles gondoskodni a vásár területén lévő utaknak, közös használatú helyiségeknek a tisztántartásáról és a konténerben összegyűjtött szemét elszállításáról.

(9) Az üzemeltető a kereskedelmi tevékenység segítésére – a díjszabásban megállapított díjazásért – egyéb szolgáltatásokat is nyújthat.

(10) Az üzemeltető arcképes szolgálati igazolvánnyal ellátott alkalmazottja, a piacfelügyelő vagy rendező (a továbbiakban együttesen: piacügyelő) útján köteles folyamatosan ellenőrizni és felügyelni a piac rendjét.

A piacfelügyelő munkaköre ellátása során köteles és jogosult a piac belső rendjére vonatkozó szabályok megtartását ellenőrizni és a szabályok megszegőivel szemben a Házirendben meghatározott módon eljárni. Tevékenysége az ellenőrzésre jogosult hatóságok jogkörét nem érintheti.

(11) Az üzemeltető kitilthatja a piacról azt a helyhasználót, aki az árusításra vonatkozó szabályokat ismételten megszegi illetve akinek magatartása a piac rendjét súlyosan megzavarja. A kitiltást az üzemeltető vezetője rendelheti el a piacfelügyelőnek a kitiltás alapjául szolgáló cselekmény tudomására jutása után 5 napon belül tett megindokolt írásbeli javaslata alapján.

A kitiltás egy naptól három hónapig terjedő időre szólhat.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

dr. Kutalikné dr. Kardos Zsuzsanna dr. Sáfrán Erzsébet
polgármester jegyző

1. melléklet a 33/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez * 

A rendelet hatálya alá tartozó vásárok és piacok

Zuglói önkormányzati termelői piac (Budapest XIV. kerület, Bosnyák utca)

A piac a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatára vonatkozó önkormányzati rendelet szabályinak betartása mellett az alábbiakban körülhatárolt közterületen működik:

A Bosnyák utca (31268/45) helyrajzi számú szakaszának a Rákospatak utca (hrsz.: 31269/200) és Lőcsei út közé eső része az alábbi határok között:

– a Rákospatak utcától (hrsz.: 31269/200) a Bosnyák közig (hrsz.: 31268/55) a közterületnek a gépjárműforgalom számára kialakított (úttest) része,

– a Bosnyák köztől (hrsz.: 31268/55) a Lőcsei útig a Bosnyák utca páros oldali közterületi telekhatártól a páratlan oldali járdaszegélyig.

A piac rendeltetése: állandó piac.

A piac és a vásárterület rendezési időpontjai – ünnepnapok kivételével – a hét minden napján:

– hétfőtől-szombatig 6:00 és 13:00 óra és

– vasárnap 8:00 és 13:00 óra

közötti időben történhet.

2. melléklet a 33/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 33/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez *