Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 6/1997. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a kerület „Környezetvédelmi Alap”-járól

Budapest-Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a kerületi „Környezetvédelmi Alap”-ról és annak kezeléséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § (1) Budapest-Zugló Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak hatékonyabb megoldása érdekében „Környezetvédelmi Alap”-ot (továbbiakban „Alap”) hoz létre, melynek alaptőkéje 2.000.000 Ft.

(2) Az Alap megnevezése: Budapest-Zugló Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja.

Bevételi források

2. § Az Alap bevételei:

a) * 

b) *  a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által Zugló területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) * 

d) az alap lekötéséből származó kamatbevételek.

e) * 

f) *  a természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az Alap részére történő befizetések, illetve bármely az Alapot illető bevétel,

g) az önkormányzat saját költségvetéséből elkülönített rész,

h) a pályázatok útján elnyert összegek.

i) *  a fakivágások utáni pótlási kötelezettség pénzbeli megváltásából befolyt összegek.

Az Alap felhasználása

3. § (1)–(2) * 

(3) Az Alapot Zugló közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni:

a) környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítására, helyreállítására,

b) környezet-egészségügyi megelőzési célokra, (pl. védőfásításokra)

c) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására,

d) * 

e) a környezet- és természetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésre,

f) környezet- és természetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére.

g) *  lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akcióval felmerülő költségek fedezésére, vagy

h) *  a környezetvédelemmel, a klímaváltozással, a lég- és zajszennyezéssel kapcsolatos programok, stratégiák aktualizálására és az ezekhez kapcsolódó önkormányzati dokumentumok kidolgozására,

i) *  a lakossági komposztálás és esővízgyűjtő edények beszerzésének támogatására, valamint az Önkormányzat által működtetett vagy fenntartott intézmények környezetvédelmi feladatainak ellátására

j) *  az Önkormányzat által működtetett vagy fenntartott intézmények, valamint a közterületi fák fakataszterének elkészítésére és karbantartására,

k) *  zajvédelmi mérések tanulmányok finanszírozására és

l) *  környezetvédelmi tárgyú szakmai szövetségek, társulások díjának fizetésére.

m) * 

n) *  a Zuglói Beporzóbarát Program és az intézményi állatvédelmi programok és pályázatok költségeinek fedezésére,

o) *  a környezetvédelemmel, a klímaváltozással, a lég- és zajszennyezéssel kapcsolatos programok, stratégiák és az ezekhez kapcsolódó önkormányzati dokumentumokban rögzítettek végrehajtására,

p) *  a környezettudatos gondolkodást és cselekvést segítő lakossági programok, pályázatok támogatására,

q) *  közterületi faültetésre.

r) *  a csípőszúnyog-tenyészőhelyek biológiai gyérítését előkészítő térképezés elkészítése valamint a biológiai szúnyoggyérítési feladatok végrehajtása Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén

(4) *  A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásából befolyt összegek elsődlegesen közterületi faültetésre fordíthatók.

Az Alap kezelése

4. § *  (1) * 

(2) * 

(3) *  Az Alapba befolyt összegeket és az onnan történő kifizetéseket elkülönített számlán kell kezelni.

Hatálybalépés

5. § *  E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kutalikné dr. Kardos Zsuzsanna dr. Szikora Zsolt
polgármester jegyző