A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Közgyűlésének 10/2005. (III. 8.) önkormányzati rendelete

a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (1) bekezdése és a 63/A. § l) pontja végrehajtása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1. § (1) Jelen rendelet célja

a) Budapest lakossága egészségének védelme, Budapest természeti környezetének megóvása a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek (a továbbiakban együtt: zöldfelületek) védelmének, fenntartásának és fejlesztésének eszközeivel,

b) az élő növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) rongálásának, pusztításának és értékük csökkenésének megakadályozása,

c) a meglévő zöldfelületek megszűnésének, területe csökkenésének és károsodásának megelőzése, elhárítása és a bekövetkezett károsodás hatásainak csökkentése, megszüntetése,

d) a megszűnő zöldfelület, kipusztult növény, illetve növényállomány pótlása,

e) a zöldfelület más célra történő felhasználásának tiltása, korlátozása, illetve a nem rendeltetésszerű használat feltételeinek meghatározása,

f) a zöldfelületek rendeltetésszerű használatának szabályozása,

g) a zöldfelületek védelmében, fenntartásában és fejlesztésében résztvevők feladatainak, hatásköreinek szabályozása, tevékenységük összehangolása.

(2) A jelen rendelet céljának elérése érdekében Budapest közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy az

a) Budapest zöldfelületeit a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen,

b) biztosítsa a zöldfelületek megfelelő védelmét mennyiségi és minőségi értelemben.

A rendelet hatálya

2. § A jelen rendelet hatálya kiterjed

a) *  Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában, fenntartásában, használatában lévő zöldfelületekre, fásított közterekre, közkertekre, közparkokra, városi parkokra, közterületi zöldfelületekre, sétányokra, játszóterekre, sportterekre, utcai fasorokra és az azokat kísérő zöldsávokra, a tömegközlekedési útvonalakra,

b) a 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet mellékletében felsorolt kiemelt közcélú zöldterületekre,

c) a Budapest Főváros területén lévő önkormányzati tulajdonú véderdőre, erdőre,

d) a Budapest Főváros helyi jelentőségű természeti értékeire, amennyiben a védett természeti értékekre vonatkozó jogszabályok szigorúbb rendelkezéseket nem tartalmaznak,

e) az Ötv. 9. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó közszolgáltatások céljából alapított önkormányzati intézmények vagy más gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban együtt: intézmény) tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok zöldfelületére.

Fogalmi meghatározások

3. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) Belterület: Budapest Főváros közigazgatási területének - jellemzően a Főváros történetileg kialakult, elsősorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket tartalmazó - kijelölt része.

b) Játszótér: az a földterület, amelyen a gyermekek játékához szükséges játszótéri eszközöket elhelyezik.

c) *  Játszótéri eszköz (játszószer): játszótéren elhelyezett eszköz vagy építmény, ideértve annak szerkezeti elemeit is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak.

d) Kiemelt közcélú zöldterületek: az Ötv. 63/A. § l) pontja alapján megalkotott önkormányzati rendelet - jelen rendelet megalkotásakor hatályos 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet - mellékletében felsorolt zöldterületek, fasorok, melyek fenntartásáról és fejlesztéséről a kerületi önkormányzatokkal együttműködve Budapest Főváros Önkormányzata gondoskodik.

e) Közkert: Budapest Főváros „zöldterület” területfelhasználási egységébe sorolt, döntően növényzettel fedett, pihenés, játék, sport funkció betöltésére alkalmas 200-10 000 m2 közötti legkevesebb 15 méter oldalméretű közterület.

f) Közpark: Budapest Főváros „zöldterület” területfelhasználási egységébe sorolt, döntően növényzettel fedett, többfunkciós közterülete, amely a napi és hétvégi szabadidő szabadban történő eltöltését biztosító (pihenés, játék, sport stb. tevékenységek végzésére alkalmas), egymáshoz kapcsolódó közkertek együttese. Területe legalább egy hektár, és legkisebb oldalmérete 80 méter.

g) Közszolgáltatás: az Önkormányzatnak a természeti környezet védelmével és a természeti értékekkel, zöldterületek megóvásával kapcsolatos, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében és a 63/A. § l) pontjában foglalt feladat- és hatásköre.

h) *  Közszolgáltató: Budapest főváros közigazgatási területén a zöldfelület gazdálkodással, fenntartással, fejlesztéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátására az Ötv. 9. § (4) bekezdése alapján létesített Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

i) Közterület: Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő- és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

j) Külterület: Budapest Főváros közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (például bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló része.

k-m) * 

n) Vagyonkezelő: azon szervezet, amely a tulajdonos megbízásából vagy jogszabály alapján a jelen rendelet hatálya alá tartozó zöldterületi ingatlanvagyont kezel.

o) Védett közpark: olyan védett terület-felhasználási egység, amely a városkép, a növényzet értéke és az idegenforgalom szempontjából védett közparkokat, tereket, kerteket, temetőket, fasorokat foglalja magába.

p) Zöldfelület: gyűjtőfogalom, mely általában a növényzettel fedett területeket jelenti.

q) Zöldfelületi rendszer: az elsősorban a kondicionáló hatású zöldfelületek szerkezeti és funkcionális kapcsolatban álló összessége - külterületen és belterületen egyaránt -, Budapest valamennyi zöldfelülettel borított területe, amely elrendezéséből, kapcsolataiból, rendeltetéséből és üzemeltetéséből eredően rendszert alkot.

r) Zöldterület: Budapest Főváros közigazgatási területén lévő, a lakosság egészsége megőrzésére, közérzetének javítására, felüdülésére, a település szerkezetének tagolására szolgáló, az intézményi területek funkcionális használatát, esztétikai megjelenését biztosító, jellemzően növényzettel borított terület, vagy a Budapest Főváros keretszabályozási tervében erre a célra kijelölt terület-felhasználási egység.

s) Zöldterület tulajdonosa: e rendelet hatálya alá tartozó zöldterületek ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosa.

t) *  Sporttér: sportolás céljára kialakított, közhasználatú, burkolt felülettel ellátott jellemzően közparkban található közterület.

RÉSZLETES SZABÁLYOK

Parkosítás, zöldterületi szolgáltatás

4. § (1) *  A rendelet hatálya alá tartozó zöldterület tulajdonosa, vagyonkezelője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: tulajdonosa) köteles a tulajdonában lévő zöldterületeket és zöldfelületeket fenntartani, mely kötelezettség kiterjed a fenntartást, a pihenést és a testedzést szolgáló építményekre is.

(2) A tulajdonos az (1) bekezdés szerinti feladatai keretében köteles a zöldterületet

a) üzemeltetni, a rendeltetésszerű használat feltételeit biztosítani,

b) a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jó karban tartani,

c) a zöldterületek használatából következően azokat rendszeresen felújítani,

d) anyagi erőforrásai lehetőségein belül fejleszteni és

e) a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően értéken nyilvántartani.

(3) A tulajdonos a zöldterületek rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartása érdekében a fenntartási feladatok körében köteles különösen:

a) *  a pázsitos területeket

- a szakmai követelményeknek megfelelő gyakorisággal kaszálni, hengerelni, talajszellőztetni,

- a kaszálékot összegyűjteni és elszállítani, feldolgozni (komposztálni)

- szerves trágyázni, illetve műtrágyázni (tápanyag-utánpótlás),

- szükség szerinti gyakorisággal öntözni,

- a szemetet összegyűjteni;

b) a zöldfelületeken lévő virágágyásokat egynyári, illetve évelő növényekkel beültetni, a kiültetett és edényes növényeket ápolni, virágágyásokat gyommentesíteni, növényvédelmi feladatokat elvégezni;

c) *  a fasorokat gondozni, locsolni, a fákról, bokrokról a száraz, valamint a testi épséget, magán-, közvagyont veszélyeztető növényrészeket eltávolítani, a lehullott leveleket összegyűjteni, elszállítani, feldolgozni (komposztálni), a fákat és cserjéket locsolni, fatányérokat kapálni, tápanyagot utánpótolni;

d) a zöldfelületeken lévő utakat karbantartani, takarítani és a burkolatot szükség szerint javítani;

e) a játszótereken lévő tárgyakat karbantartani, a homokozókat tisztán tartani, a homokot rendszeresen frissíteni, a játszóterek őrzéséről gondoskodni;

f) a zöldfelületeken lévő öntöző berendezéseket üzemképes állapotban tartani, üzemeltetni, vízelnyelőket tisztán tartani;

g) a zöldfelületek tavaszi nagytakarítását elvégezni;

h) a rendeltetéstől eltérő használat engedélyezése esetén a használat befejezését követően a zöldfelület helyreállításáról gondoskodni, és az érintett zöldfelület regenerálódásának befejezéséig új használati engedélyt nem adhat;

i) *  az elöregedett növények cseréjéről gondoskodni;

j) általában a zöldfelületek ápolásáról, a szakmai szempontoknak megfelelő jó karban tartásáról, felújításáról gondoskodni;

k) a gyommentességről - kiemelten az allergén gyomoktól való mentességről - gondoskodni;

l) ivókutakat és szökőkutakat fenntartani, üzemeltetni;

m) a parkokban a kavicsfelületeket karbantartani, tisztítani, gyomirtani;

n) főútvonalak esetében a zöldfelület fenntartásáról a szabályozási szélességen belül gondoskodni;

o) tömegközlekedési útvonalak esetében a forgalomtechnikai jelzések, a burkolatszegélyek és a padka határának láthatóságáról gondoskodni kell.

(4) A Közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó zöldterületek, zöldfelületek és közterületi fák jogszabályban meghatározott nyilvántartásával kapcsolatos felméréseket elvégezni, és a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetéséhez szükséges adatokat szolgáltatni.

(5) A klimatikus viszonyok és a rekreációs lehetőségek javítása érdekében az Önkormányzat feladata - a 8. § (4) bekezdés keretei között - a zöldterületi rendszer bővítése, mennyiségi fejlesztése, ezért

- gondoskodik új parkok és kertek kialakításáról, új játszóterek építéséről, növénytartó edények telepítéséről,

- gondoskodik automata öntözőhálózat telepítéséről.

(6) A közterületi zöldfelület engedélyezett megszűnése, beépítése esetén a tulajdonosnak legalább a megszüntetett zöldterülettel azonos mértékű, ahhoz lehető legközelebb eső új zöldterület kialakításáról kell gondoskodnia.

A zöldfelületek megóvása

5. § (1) A zöldfelületek megóvása érdekében tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, elpusztítása, károsítása, szakszerűtlen kezelése.

(2) A zöldfelületen lévő élő fák kivágására csak a jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel, a hatósági engedélyben foglaltak alapján kerülhet sor.

(3) Tilos a zöldfelületeken lévő fákról, növényekről engedély nélkül a virágok, termések stb. szedése, a fák megcsonkítása.

(4) Tilos az élő fára plakátot vagy más hirdetést kiragasztani, kiszegezni.

(5) * 

(6) Tilos a rendelet hatálya alá tartozó területeken közműveket fektetni, kivéve, ha a közműfektetés alapos indokkal más nyomvonalon nem oldható meg, és a közműfektetést végző szervezet vagy személy előzetesen megfelelő biztosíték kikötése mellett a tulajdonos felé kötelezettséget vállal a határidőn belüli szakszerű helyreállításra, és azt a tulajdonos elfogadja. Amennyiben a kötelezett az engedélyben meghatározott kötelezettségének a megadott határidőn belül szakszerűen nem tesz eleget, a helyreállítást a kötelezett előzetes tájékoztatása mellett terhére kell elvégezni a kikötött biztosítékok érvényesítése mellett.

(7) *  A (6) bekezdésben foglalt feltételekre is tekintettel

a) a közművezetéket a fasor tengelyétől és a fáktól számított legalább 2 méterre szabad telepíteni úgy, hogy az a növényállományt ne károsítsa, illetve az a legkisebb növénykárosodással járjon;

b) a földmunkák során 5 cm-nél vastagabb gyökeret elvágni tilos. Fák törzsétől mért 3 m sugarú körön belül a gyökérzónában lévő föld kitermelése kizárólag kézi munkaerővel végezhető el;

c) a tulajdonos által engedélyezett építési munkák során fák 1 m-es körzetében építési anyagokat, kitermelt földet és törmeléket elhelyezni és tárolni tilos.

(8) Tilos a rendelet hatálya alá eső területeken végzett felújítási, rekonstrukciós munkák befejezését követő 5 éven belül a cserje-, virág-, gyep- és útfelületek megbontása közmű fektetés, közmű karbantartás, útépítés vagy útkorrekció miatt, kivéve a közművek hibaelhárítását.

A zöldfelületek használata

6. § (1) A zöldfelület csak rendeltetésszerűen, a jogszabályokban meghatározott módon és feltételekkel használható.

(2) A zöldfelület rendeltetésszerű és jogszabálynak megfelelő használatának érvényesítéséről és ellenőrzéséről a tulajdonos gondoskodik. Ennek keretében a tulajdonos a zöldfelületek rendeltetéséhez igazodóan meghatározhatja a zöldfelület használatának sajátos szabályait és feltételeit, melyről jól látható helyen köteles megfelelő tájékoztatást nyújtani.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületeket rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül, a tulajdonos, a vagyonkezelő ettől eltérő döntése hiányában, mindenki ingyenesen használhatja. Ha a használat során állagsérelem következik be és ezáltal a tulajdonost kár éri, a használó köteles az általa okozott kárt megtéríteni.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületet a rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, rendezvények, egyéb üzleti tevékenység stb.) a tulajdonos előzetes egyetértésével, csak engedéllyel, ideiglenesen, a helyreállítás költségeinek megtérítése és az esetleges hatósági engedélyezés során megállapított megfelelő biztosítékok kikötése mellett lehet használni. Az engedélytől eltérő célra történő használat megszűntével a zöldterületen az eredeti állapotot a használatra jogosultnak 30 napon belül saját költségén helyre kell állíttatnia. Ha a növényültetés és az egyéb helyreállítási munkák szakmai okok alapján ezen időn belül nem végezhetők el, azokat a legközelebbi ültetési időszakban kell végrehajtani.

A jogosult kötelezettsége az elvégzendő helyreállítási feladatok költségének előzetes megtérítésével is teljesíthető, mely esetben a helyreállításról a tulajdonos gondoskodik a jogosult költségére.

(5) Ha a zöldfelület rendeltetéstől eltérő ideiglenes használata során a növényzet, illetve a zöldterület felszerelését képező építmények, berendezések sérülése, megsemmisülése várható, a használatra jogosult köteles a saját költségére

a) *  az ideiglenes használat által érintett növényzet védelméről - az építési munkaterületen, illetve az azzal szomszédos területen található, valamint a munkagépek szállítási útvonalába, illetve hatósugarába eső fák esetében a helyszínen favédelmi kerítés, kaloda elhelyezésével - gondoskodni,

b) a növényzet előzetes áttelepítéséről, előírt pótlásáról gondoskodni,

c) az építmények, berendezések, felszerelések ellenértékét, illetőleg az azok áttelepítésének (le- és felszerelésének, elszállításának stb.) költségeit megtéríteni.

A tulajdonos kérheti a helyreállítás költségeinek előzetes letétbe helyezését, biztosítékok adását.

(6) Ha a rendeltetéstől eltérő használatra valamely halasztást nem tűrő közfeladat ellátása érdekében (például csőtörés helyreállítása) kerül sor, a közfeladatot ellátónak vagy az igénybe vevőnek haladéktalanul -értesítenie kell a tulajdonost, valamint a Közszolgáltatót és gondoskodnia kell az eredeti állapot helyreállításról, jogellenes magatartás esetén az okozott kár megtérítéséről.

(7) *  A zöldfelületeket, az azokon átvezető útvonalakat, sétányokat, játszótereket, játszószereket mindenki csak saját felelősségére, rendeltetésszerűen, a jelen rendeletben, más jogszabályokban és a tulajdonos által meghatározott feltételek szerint használhatja. A tulajdonos a zöldfelületeken elsődlegesen a növények fejlődését, életben maradását szolgáló feltételeket köteles kialakítani, és ehhez igazodóan gondoskodik az útvonalak, sétányok kialakításáról.

(8) A rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületeken lévő játszótereket és játszószereket a tulajdonos által meghatározott korú gyermekek használhatják, a tulajdonos által meghatározott feltételek szerint használhatják. A tulajdonos egyes játszószerek használatát 3 éven aluli gyermekek részére megfelelő tájékoztatás mellett megtilthatja.

(9) A tulajdonos a használat szabályairól és feltételeiről történő tájékoztatás mellett köteles az azok megsértése jogkövetkezményeiről is megfelelő tájékoztatást nyújtani.

(10) A zöldterületek teljes területén a hely jellegének megfelelő körültekintéssel kell a használóknak eljárniuk, figyelemmel arra, hogy a zöldterület rendeltetésének megfelelően a növények és természeti értékek megóvását szem előtt tartva gondoskodik a tulajdonos azok fenntartási, felújítási feladatairól.

(11) *  Zöldterületen labdajátékokat folytatni, kerékpárral közlekedni és gördeszkázni csak az arra kijelölt helyen és mások testi épségére figyelemmel lehet.

(12) *  Járművel csak a zöldfelületek erre a célra kijelölt útjain lehet közlekedni.

(13) Gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, beállni tilos.

(14) A zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál járművet vagy szennyezett tárgyat mosni tilos.

(15) A szökőkutakban, tavakban fürdeni vagy bármilyen módon azok vizébe lépni tilos.

(16) *  Zöldfelületen szemetelni, törmeléket vagy egyéb tárgyakat lerakni, bármilyen módon szennyezni tilos.

(17) Zöldfelületen reklámhordozót elhelyezni csak a közterület használatra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint, a tulajdonos engedélyével és a szükséges hatósági engedélyek birtokában lehet.

(18) Zöldfelületen kutyát csak pórázon szabad vezetni, kivéve a kijelölt kutyasétáltató, illetve kutyafuttató helyeket. Kutyaürülékkel a zöldfelületet szennyezni tilos.

(19) Játszótérre kutyát vagy más állatot beengedni és bevinni tilos.

(20) Közterületen kempingezni és lakhelyet létesíteni tilos. Tilos továbbá a zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytatni, illetve tartós közegészségügyi veszélyeztetést is okozó ideiglenes szálláshelyet létesíteni.

(21) *  Sporttéren dohányozni tilos.

6/A. § *  A Margitsziget használatára vonatkozó speciális előírások

(1) A Margitsziget funkciója szerint elsősorban pihenőpark.

a) A közpark funkción kívül csak olyan funkció megőrzése, telepítése támogatható, amely erősíti a közparki rekreációs funkciót.

b) A nem közparki funkciók közül kizárólag az alábbiak megőrzése és fejlesztése támogatható: - jelenlegi területükön belül a Margitszigeti Szabadtéri Színpad és a fővárosi tulajdonú sportterületek, - a sziget közlekedési rendszere, - a szigeten keletkező szennyvizek kezelése.

(2) A Margitsziget fejlesztése során a gyalogos használat élvez prioritást. Bármely közlekedési eszközzel az arra kijelölt útvonalak használhatók.

(3) A Margitszigetet érő és szigeten keletkező környezetterhelések mértékének csökkentése érdekében legfeljebb a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott számú közterületi rendezvény engedélyezhető.

7. § * 

A zöldfelület fenntartásával, védelmével, fejlesztésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása

8. § (1) *  A jelen rendeletben foglalt, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében és a 63/A. § l) pontjában foglalt közszolgáltatási feladatainak ellátásáról, Budapest Főváros Önkormányzata a zöldterületi közszolgáltatási feladatainak végrehajtására létrehozott, kizárólagos tulajdonában lévő Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, mint Közszolgáltató útján - a vonatkozó közbeszerzési szabályok megtartásával - gondoskodik.

(2) *  A közszolgáltatási feladatok ellátására e rendeletben kizárólagos joggal felruházott Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság feladatait a jogszabályok és az alapító Budapest Főváros Önkormányzata alapítói döntése szerint látja el, melynek során köteles a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglaltakat érvényesíteni.

(3) *  A zöldfelületek fenntartásával, védelmével és fejlesztésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásának részletes feltételeit az Önkormányzat és a Közszolgáltató keretszerződésben, illetve a Közszolgáltató üzleti tervében határozza meg. Az éves zöldfelületi közszolgáltatási szerződésben kerül rögzítésre a feladatteljesítéskor alkalmazandó elvárható színvonal szakmai meghatározása is. A közcélú zöldfelületekkel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok tartalmára a szakmai javaslatot annak költségszámításaival együtt a Közszolgáltató terjeszti elő az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének előkészítése során.

(4) A Közszolgáltatónak a jelen rendeletben foglalt feladatait az Önkormányzat éves költségvetési rendeletben a közszolgáltatási feladatok ellátásához biztosított forrásokat is figyelembe véve a szakcégtől elvárható színvonalon kell teljesítenie.

(5) A Közszolgáltató köteles feladatai ellátása során megfelelő lakossági kapcsolatot kialakítani és fenntartani, és a média részére megfelelő tájékoztatást nyújtani.

(6) Az Önkormányzat a fenntartási, fejlesztési feladatok ellátását, a Közszolgáltatási Szerződés teljesítését a Közszolgáltató éves beszámolója alapján értékeli.

(7) A Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatai ellátását érintően felelősségbiztosítást köteles kötni.

(8) *  Az e rendelet hatálya alá tartozó zöldterület és zöldfelület károsítása következtében keletkező kártérítési igények érvényesítésére - beleértve a polgári peres úton történő igényérvényesítést is - az (1) bekezdésben megjelölt Közszolgáltató a saját nevében jogosult.

9. § A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a fővárosi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 40/1994. (VII. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint az azt módosító 76/1995. (XI. 10.) Főv. Kgy. rendelet, a 17/1998. (III. 25.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a 8/2000. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelet 6. §-a hatályát veszti.