Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Közgyűlésének 69/2008. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros szmogriadótervéről

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokat tartalmazó 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 15/B. § előírásainak megfelelően Budapest Főváros szmogriadó-tervét a következők szerint rendeli megállapítani. * 

I. Általános rendelkezések

1. § (1) A szmogriadó-terv célja, hogy meghatározza a környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulása esetén az emberi élet és egészség megóvása érdekében szükséges intézkedéseket, azok elrendelésének és végrehajtásának szabályait.

(2) *  A rendelet hatálya Budapest Főváros közigazgatási területén azokra a természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik (amelyek) tevékenysége, létesítménye terméke levegőterhelést okoz vagy okozhat, illetve akinek avar és kerti hulladéka keletkezik tekintettel a (3) bekezdésben foglalt kivételre.

(3) *  E rendelet területi hatálya nem terjed ki

a) az M0 jelű elkerülő út Budapest Főváros közigazgatási területén áthaladó szakaszaira;

b) Nagykovácsi és Remeteszőlős lakosainak átmenő gépjárműforgalma biztosítása érdekében - a következő útvonalak szakaszaira: Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Szépjuhászné útja-Budakeszi út-Budapest közigazgatási határa, továbbá Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Nagyrét utca-Máriaremetei út-Hidegkúti út-Budapest közigazgatási határa.

(4) *  A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott cél érdekében az ott meghatározott útvonalakra szóló mentességet Nagykovácsi és Remeteszőlős lakosai a lakóhelyet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártyával) igazolhatják.

(5) *  Avarnak, kerti hulladéknak minősül a kertészeti munkálatok végzése során keletkezett növényi maradvány. E fogalomkörbe tartozik többek között: fűkaszálék, lomb-, ág-, gally-, szár-, gyökérmaradvány, levél, szár, nyesedék, (a továbbiakban együtt: avar és kerti hulladék).

2. § *  A rendelet alkalmazásában:

(1) *  Szmoghelyzet: ha kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között, több forrásból származó szennyezőanyag-kibocsátás következtében a légszennyezettség tartósan és nagy területen meghaladja egy vagy több légszennyező anyag tájékoztatási vagy riasztási küszöbértékét. Ha a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 3. számú mellékletében (továbbiakban: Határérték-rendeletben) feltüntetett legalább egy légszennyező anyag koncentrációja az ott meghatározott időtartamban, az ott meghatározott tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket az illetékes környezetvédelmi hatóság adatai alapján meghaladja, szmogriadót kell elrendelni. A szálló porra (PM10) vonatkozó tájékoztatási és riasztási fokozat elrendeléséhez és megszüntetéséhez az Országos Meteorológiai Szolgálat (továbbiakban: OMSZ) által kiadott meteorológiai előrejelzése is szükséges.

(2) A szmogriadó fokozatai:

a) tájékoztatási fokozat, amelyben a légszennyezettségi szint rövid idejű hatása veszélyt jelent a lakosság különösen érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjaira, elrendelésével együtt azonnali és megfelelő tájékoztatást kell adni; a szálló por (PM10) esetében a korlátozással járó (a riasztási fokozathoz tartozó) intézkedés elrendelésének lehetőségéről a riasztási fokozat elrendelését megelőző nap 18 óráig előzetes tájékoztatást kell adni.

b) riasztási fokozat, amelyben a légszennyezettségi szint rövid idejű hatása veszélyt jelent a teljes lakosságra, elrendelésével együtt azonnali intézkedéseket kell elrendelni.

2/A. § *  (1) A szmogriadót, annak fokozatát és az adott fokozathoz e rendeletben meghatározott intézkedéseket a főpolgármester rendeli el és szünteti meg.

(2) *  A főpolgármester e rendelet szerinti intézkedéseit az MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz (a továbbiakban: MTI) eljutatott sajtóközlemény útján, valamint a Fővárosi Önkormányzat honlapján hirdeti ki.

(3) *  A főpolgármester folyamatosan gondoskodik a budapesti légszennyezettséggel kapcsolatos aktuális tájékoztatásról

a) a Fővárosi Önkormányzat honlapján,

b) a Főpolgármesteri Hivatal munkaideje alatt az Ügyfélszolgálati Irodán,

c) *  a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Fővárosi Ügyeleti és Irányító Központ 24 órás ügyeleti szolgálatán (a továbbiakban: Ügyelet) keresztül.

(4) *  A szmogriadó-fokozatok megszüntetésének időpontját a főpolgármester az MTI-hez eljutatott sajtóközlemény útján, valamint a Fővárosi Önkormányzat honlapján hirdeti ki.

II. Szmoghelyzet kialakulásának megelőzése * 

3. § * 

4. § * 

4/A. § *  (1) Az avar és kerti hulladék tekintetében Budapest Főváros közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosoknak, használóknak a következőképpen kell eljárni:

a) elsősorban helyben komposztálni kell,

b) másodsorban a háztartási hulladéktól elkülönítetten, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató (Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.) által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban gyűjteni, melyet a közszolgáltató elszállít,

c) * 

d) *  elégetni tilos, kivéve, ha arra egyébként külön jogszabály alapján hatóságilag elrendelt intézkedésként kerül sor.

(2)-(5) * 

III. Szmogriadó elrendelése

5. § *  (1) *  A főpolgármester a külön jogszabályban meghatározottak szerint a szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatát rendeli el.

(2) *  A tájékoztatási vagy a riasztási fokozatban megtehető intézkedésekre a 8-10/A. §-ban foglaltak az irányadók.

(3) Az e rendelet szerinti intézkedések a tájékoztatási fokozat elrendelése esetén a kihirdetését követően azonnal, a riasztási fokozat esetében a kihirdetését követő nap 6 órától lépnek életbe.

(4) A riasztási fokozat időtartama alatt és kizárólag a gépjárművek használatára vonatkozó intézkedésekre vonatkozóan - az azt megszüntető intézkedés hiányában - a korlátozó intézkedések időtartama:

a) légszennyező anyagtól függetlenül minden nap 6 órától 22 óráig tart, kivéve az ózon eredmények miatt elrendelt korlátozáskor;

b) ózon légszennyezettség esetében minden nap 10 órától 18 óráig tart.

A további korlátozások időtartama - az azt megszüntető intézkedés hiányában - folytonos.

6. § *  A szmogriadó elrendelését megalapozó - az illetékes környezetvédelmi hatóság és az OMSZ által szolgáltatott - adatok folyamatos gyűjtését és a főpolgármester felé történő továbbítását az Ügyelet látja el.

7. § *  (1) *  A főpolgármester a külön jogszabályban meghatározottak szerint szüntetheti meg a szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatát, a 2/A. § szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítésének biztosításával.

(2) A szmogriadó megszüntetésére irányuló főpolgármesteri döntésről a Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: FPH) tájékoztatja az Ügyeletet.

IV. Tájékoztatási fokozathoz kapcsolódó intézkedések

8. § *  (1) A főpolgármester az adott szmogriadó-fokozat meghatározott feltételeinek teljesülését követően, ahhoz képest

a) szálló por (PM10) esetében: 5 órán belül,

b) további légszennyező anyagok esetében: 1 órán belül ad tájékoztatást a 2/A. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint.

(2) A főpolgármester a tájékoztatási fokozat elrendelése esetén:

a) tájékoztatja a lakosságot, tekintettel további jogszabályok szabályaira;

b) *  felkérheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságokat a hulladékok égetésére vonatkozó tilalmak ellenőrzésére;

c) felkérést adhat ki a szmoghelyzet további romlását megelőző intézkedésekre (a lakosság és a légszennyezők önkéntes önkorlátozó intézkedéseire), különösen kérve:

ca) *  azon gépjárművek Budapest főváros közigazgatási területén való használatának szüneteltetését, amelyek nem tartoznak a 10/A. §-ban meghatározott kivételek közé;

cb) a fővárosi úti célok eléréséhez az egyéni gépjárműhasználat mérséklését, lehetőség szerint szüneteltetését, a közösségi közlekedés igénybevételének előnybe részesítését;

cc) a gépjárművek indokolatlan - álló helyzetben történő - alapjárati üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklését;

cd) a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit - hivatkozva azok társadalmi felelősségvállalására - kibocsátásuk csökkentésére;

ce) kén-dioxid, szén-monoxid vagy szálló por (PM10) szint miatt elrendelt fokozat esetén a kérés kiterjed a szilárd- és olajtüzelésű berendezések (ha egy háztartásban létezik földgáztüzelési mód, akkor a szilárdtüzelésű kandallók, cserépkályhák) használatának mérséklésére;

cf) az ózonszint miatt elrendelt fokozat esetén a kérés kiterjed az üzemanyagtöltő állomások használatának - elsősorban 10-18 óra közötti - mérséklésre, továbbá - a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit is érintően, ózon prekurzorok és nitrogén-oxidok kibocsátásukat tekintve - a szerves oldószer felhasználással (szénhidrogén-kibocsátással) járó tevékenységek (például festés, mázolás, bitumenolvasztás) mérséklésére, lehetőség szerint szüneteltetésére.

V. Riasztási fokozathoz kapcsolódó intézkedések

9. § *  A főpolgármester a riasztási fokozat elrendelése esetén:

a) tájékoztatja a lakosságot, tekintettel további jogszabályok szabályaira;

b) *  elrendelheti

ba) azon gépjárművek Budapest főváros közigazgatási területén való használatának korlátozását vagy közlekedésének tilalmát, amelyek nem tartoznak a 10-10/A. §-ban meghatározott kivételek közé; és

bb) a belső égésű motorral hajtott segédmotoros kerékpárok és a belső égésű motorral hajtott kerékpárok Budapest főváros közigazgatási területén való használatának korlátozását vagy közlekedésének tilalmát;

c) elrendelheti, illetve kezdeményezheti a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőinek más energiahordozó, üzemmód használatára kötelezését, vagy a kibocsátás csökkentését, vagy az üzemeltetés felfüggesztését;

d) *  felkérheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságokat a hulladékok égetésére vonatkozó tilalmak ellenőrzésére;

e) felkérést adhat ki a szmoghelyzet további romlását megelőző intézkedésekre (a lakosság és a légszennyezők önkéntes önkorlátozó intézkedéseire), különösen kérve:

ea) * 

eb) a fővárosi úti célok eléréséhez az egyéni gépjárműhasználat szüneteltetését, a közösségi közlekedés igénybevételének előnybe részesítését;

ec) a gépjárművek indokolatlan - álló helyzetben történő - alapjárati üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklését;

ed) a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit - hivatkozva azok társadalmi felelősségvállalására - kibocsátásuk csökkentésére;

ee) kén-dioxid, szén-monoxid vagy szálló por (PM10) szint miatt elrendelt fokozat esetén a kérés kiterjed a szilárd- és olajtüzelésű berendezések (ha egy háztartásban létezik földgáztüzelési mód, akkor a szilárdtüzelésű kandallók, cserépkályhák) használatának mérséklésére;

ef) nitrogén-dioxid szint miatt elrendelt fokozat esetén a kérés kiterjed a gázfűtésű berendezések használatának mérséklésére;

eg) az ózonszint miatt elrendelt fokozat esetén a kérés kiterjed az üzemanyagtöltő állomások használatának - elsősorban 10-18 óra közötti - szüneteltetésére, továbbá - a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit is érintően, ózon prekurzorok és nitrogén-oxidok kibocsátásukat tekintve - a szerves oldószer felhasználással (szénhidrogén-kibocsátással) járó tevékenységek (például festés, mázolás, bitumenolvasztás) szüneteltetésére;

eh) *  Budapest főváros közigazgatási területén közlekedő gépjárművek vezetőit, hogy haladási sebességüket 20 km/h-val csökkentsék, kivéve, ahol 30 km/h vagy kisebb a megengedett legnagyobb sebesség.

10. § *  A 9. § b) pontja alapján elrendelt forgalomkorlátozás alól - a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet B) fejezet 7.3. pontban foglaltakon túl - mentesülnek:

a) *  a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végző gépjárművek;

b) a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjárművek által közrefogott járműoszlop;

c) a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek és ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik DT betűjelű rendszámmal ellátott gépjárművei;

d) a mozgáskorlátozott személy - illetőleg az őt szállító személy - járműve, amennyiben úti célja Budapest Főváros közigazgatási területén van vagy csak azon keresztül közelíthető meg, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható;

e) a kommunális feladatukat végző, külön jogszabályban meghatározott olyan gépjárművek, amelyek - műszaki felépítésüknél fogva - csak halottszállításra, úttisztításra (közterületek tisztán tartása, locsolása, valamint közutak, repülőterek hó- és síkosságmentesítése, só- és homokszórása), a lakosság vízellátására, a kommunális hulladékszállításra, a kéményseprőipari közszolgáltatásra, a villamos- és gázenergia-, távhő-, melegvíz-, ivóvíz-, szennyvízhálózatok, a távközlési szolgáltatás, a közműjellegű vezetékrendszerek (különösen a termékvezeték, a közúti forgalomirányító, a közúti közösségi és vasúti közlekedés vezetékei) hibabemérésére és elhárítására használhatók, továbbá azon szervezetek következő feladatukat végző járművei, amelyek jogosultak pénzfeldolgozási tevékenység, vagy egyetemes postai szolgáltatás végzésére;

f) az elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlott jármű hibaelhárítását végző és figyelmeztető jelzéssel jogszerűen felszerelt járművek;

g) a fővárosi és Pest megyei élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és feladatukat a fővárosban végző magánállatorvosok gépjárművei, a fővárosi, vagy Pest megyei élelmiszerlánc-felügyeleti szerv igazolásával;

h) a Magyar Honvédség, és a törvényben meghatározott rendvédelmi szervek gépjárművei;

i) *  az illetékes környezetvédelmi hatóság, Budapest Főváros területén működő közlekedési, vagy egészségügyi államigazgatási szervek, továbbá a fővárosi közterület-felügyeletek azon gépjárművei, amelyek műszaki felépítésüknél és jogszabályi felhatalmazásuk által látják el a közterületek rendjéhez, tisztaságához és jogszerű használatához kapcsolódó ellenőrzési feladatukat;

j) *  az élelmiszer-áruszállító gépjárművek célforgalma 6 órától 10 óráig;

k) a közszolgálati médiaszolgáltatók gépjárműveinek célforgalma.

10/A. § *  A 8. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja, valamint a 9. § b) pont ba) alpontja szerinti intézkedés alól mentesül

a) azon gépjármű, amelynek forgalmi engedélye az alábbi környezetvédelmi osztályt jelölő kód valamelyikét tartalmazza:

aa) *  „5”, ha a gépjármű hajtóanyaga a forgalmi engedély adata szerint benzin, vagy ha a gépjármű a forgalmi engedély adata szerint kizárólag gázüzemű vagy elektromos meghajtású,

ab) „5E”,

ac) *  „5N”, ha a gépjármű hajtóanyaga a forgalmi engedély adata szerint benzin,

ad) *  „5P”, ha a gépjármű hajtóanyaga a forgalmi engedély adata szerint benzin,

ae) „5Z”,

af) * 

ag) „9”,

ah) „14”, ha a gépjármű hajtóanyaga a forgalmi engedély adata szerint benzin,

ai) „15”, vagy

aj) „16”;

b) azon gépjármű, amelynek forgalmi engedélye a 2019. október 1-jén hatályos legkedvezőbb környezetvédelmi osztályt jelölő kódoknál is kedvezőbb környezetvédelmi tulajdonságot jelentő kód valamelyikét tartalmazza.

10/B. § *  A 10/A. § szerinti szabályokat a Fővárosi Közgyűlés legalább kétévenként felülvizsgálja.

VI. Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) *  A Rendelet 9. § b)-c) pontjaiban foglalt korlátozások és tilalmak, valamint a 4/A. § d) pontja szerinti tilalom betartását - a vonatkozó jogszabályok szerint - az illetékes hatóságok ellenőrzik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hatóságok az elrendelt korlátozások megszegőivel szemben eljárást kezdeményeznek.

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a füstködriadó-tervről szóló 48/2003. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelet, valamint az azt módosító 31/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester