Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról

Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3)–(4) bekezdésében, valamint a 49. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

b) taxiállomás: a közterületnek olyan kijelölt része, amely a személytaxi-szolgáltatást végző személytaxik utasfelvételi céllal történő tartózkodására szolgál;

c) speciális taxiállomás: a kiemelt közforgalmú létesítmények közül a repülőterek melletti közterületen létesített taxiállomás;

d) szerződéses üzemeltető: a speciális taxiállomás üzemeltetését megállapodás alapján ellátó gazdálkodó szervezet;

e) a közút forgalomtechnikai kezelője: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

f) tevékenységi engedély: a külön jogszabály szerint az illetékes közlekedési felügyelőség által a személyszállító tevékenység végzésére kiadott engedély;

g) taxiállomás-használati hozzájárulás: a közlekedésszervező által a személytaxi-szolgáltató részére kiadott, a közlekedésszervező üzemeltetésében lévő taxiállomások rendeltetésszerű használatára feljogosító hozzájárulás.

I. Fejezet

A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételei

2. § Budapest közigazgatási területére kiadott tevékenységi engedéllyel, személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatást, továbbá személyszállítási szolgáltatást közvetítő és szervező szolgáltatást a vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt feltételeken túl e rendeletben foglaltak szerint lehet folytatni.

1. A személytaxival végzett személyszállítási tevékenység folytatásának feltételei

3. § (1) Személytaxival személyszállítási szolgáltatást kizárólag olyan járművel lehet végezni, amelyen – a külön jogszabályban előírt tartalmú tájékoztató feliraton kívül – az e rendelet 1. mellékletében meghatározott módon, formátumban és tartalommal a személytaxi-szolgáltató által alkalmazott árak, valamint a panaszok megtételének lehetőségei is feltüntetésre kerülnek.

(2) A személytaxit fel kell szerelni a kizárólag a „taxi” szót tartalmazó, borostyánsárga alapszínű, szemből és hátulról legalább 410x171 mm felülettel látszó, LED fényforrással megvilágítható berendezéssel (a továbbiakban: szabadjelző), amelyen a „taxi” feliraton kívül más felirat, egyéb jel vagy jelzés nem helyezhető el. A szabadjelző megvilágítása – eltérő színű vészvillogtatást kivéve – a viteldíjjelző készülék „foglalt” állásában nem működtethető, a viteldíjjelző készülék „szabad” állásában pedig a szabadjelzőnek előre fehér, hátra borostyánsárga színnel világítania kell. Amikor a személytaxi nem végez szolgáltatást, a szabadjelzőt le kell takarni, vagy le kell szerelni.

(3) Személytaxin kizárólag a (2) bekezdésben meghatározottak szerinti szabadjelző helyezhető el, kivéve, ha a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat rendelkezik védjegyoltalom alatt álló szabadjelzővel. Ez utóbbi esetben a védjegyoltalom alatt álló és a közlekedésszervező által előzetesen jóváhagyott szabadjelző is felszerelhető a szolgálattal érvényes szerződésben álló alvállalkozó, tag, munkavállaló személytaxijára, és az ilyen szabadjelzőt a személytaxi-szolgáltató egyebekben a (2) bekezdésben szabályozottak szerint használhatja.

(4) A személytaxi üzemeltetője köteles biztosítani, hogy az általa üzemeltetett jármű külső és belső megjelenése esztétikus és tiszta legyen, továbbá megfeleljen az e rendelet 2. mellékletében meghatározott követelményeknek.

(5) Személytaxi-szolgáltatás kizárólag a gyártási év alapján számított maximum 10 éves gépkocsival végezhető a 10. év december 31. napjáig.

(6) Minden év október 15-től a következő év március 15-ig terjedő időszakban szolgáltatást teljesíteni kizárólag téli típusú gumiabronccsal felszerelt személytaxival lehet.

(7) Személytaxi-szolgáltatás 2013. szeptember 1-jétől kezdődően legalább 55 kW teljesítményű és EURO 4 környezetvédelmi besorolású, 2018. év január 1-jétől kezdődően pedig legalább 55 kW teljesítményű és EURO 5 környezetvédelmi besorolású személygépkocsival folytatható. A gyárilag hibrid személygépkocsik esetén az összes hajtómotor teljesítményt együttesen szükséges figyelembe venni.

(8) Személytaxi-szolgáltatás kizárólag olyan személygépkocsival folytatható, amelynek a tengelytávja minimum 2550 mm, továbbá öt személy szállítása esetén a csomagtartó mérete minimum 430 liter. A gyárilag elektromos és hibrid autók esetén a csomagtartó mérete minimum 300 liter.

(9) Személytaxi-szolgáltatás március 15. és október 15. között kizárólag működőképes légkondicionáló berendezéssel rendelkező járművel folytatható.

(10) Személytaxiban dohányozni tilos, és erről a figyelemfelhívást a járműben ki kell helyezni.

(11) A személytaxit bankkártyás fizetésre alkalmas terminállal fel kell szerelni és azt működőképes állapotban kell tartani. Az utas igényének megfelelően a bankkártyás díjfizetési igényt teljesíteni kell, és valamennyi bankkártyával elektronikus módon történő fizetést plusz díj felszámítása nélkül el kell fogadni.

(12) A jogszabályi előírásoknak megfelelő reklám kizárólag a személytaxi hátsó lökhárítóján, a 2. mellékletben szereplő módon helyezhető el.

(13) Személytaxi-szolgáltatást végezni csak valamennyi vonatkozó jogszabály együttes megtartása mellett lehetséges. Nem végezhet személytaxi-szolgáltatást a vállalkozás, vagy az a személytaxija, amelyre vonatkozóan a tevékenység végzésére irányadó jogszabályok valamely rendelkezését nem, vagy csak részben teljesíti.

(14) A személytaxi üzemeltetője a tevékenységi engedély megszerzése előtt köteles a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti előzetes igazolás kiadásához szükséges, e rendelet 11. §-ában meghatározott iratokat benyújtani a közlekedésszervezőnek.

(15) Ha a vállalkozás több járművel végzett személyszállítási szolgáltatáshoz kér igazolást, az igazolás kiadásának feltételeit minden járműre külön-külön kell megvizsgálni.

(16) Az előzetes igazolást a közlekedésszervező az e rendelet 11. § szerinti taxiállomás-használati hozzájárulással egyidejűleg adja ki.

2. A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működésére vonatkozó szabályok

4. § (1) A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat (a továbbiakban: szolgálat) a külön jogszabály szerinti tevékenységi engedély megszerzése előtt köteles a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti előzetes igazolás kiadásához szükséges, e rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott iratokat, továbbá a köztartozás-mentességről, a nevére szóló vezetékes telefon-előfizetésről, és a jelen paragrafus (6) bekezdésében előírt technikai eszköz megfelelőségéről szóló iratokat, valamint a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és az aláírási címpéldányt a közlekedésszervezőnek benyújtani.

(2) A szolgálat köteles saját vállalkozásában folyamatos diszpécserszolgáltatást fenntartani, amely a megrendeléseket rögzíti, és a megrendelést továbbítja a szolgáltatást teljesítő tagja, munkavállalója, vele érvényes szerződésben álló alvállalkozója személygépkocsi-vezetőjéhez.

(3) A szolgálat köteles a beérkező és kiközvetített rendeléseket számítógépes nyilvántartásban rögzíteni.

(4) A szolgálat a személytaxi-szolgáltatás értékesítéséhez fűződő telefon-előfizetéseit a saját nevén köteles fenntartani. A szolgálatnak legalább egy vezetékes telefon-előfizetéssel kell rendelkeznie.

(5) A szolgálatnál a telefonhívásokat – ideértve a megrendelést, annak elfogadását és a feladatot teljesítő személytaxi vezetője részére történt továbbítását is – elektronikus formában rögzíteni kell, és a rögzítésétől számított legalább 3 hónapig meg kell őrizni.

(6) A szolgálat diszpécseralkalmazása:

a) térinformatikai alapon rendszerbe szervezett,

b) az irányított taxi-gépkocsik adatkommunikációba kapcsolt eszközei minimum 5 másodperces frissítésű, 20 méternél pontosabb pozíció és irány meghatározására, továbbá kétirányú adatkommunikációra alkalmasak,

c) a beérkező rendelési cím és kiállási idő manuális, vagy adatkapcsolat módú rögzítésén túl, önműködő (személy beavatkozásától mentes) módon választja ki a fuvarra alkalmas és a legjobb pozícióban – hely, irány, távolság, idő – lévő szabad személytaxit azzal, hogy a rendszer a közlekedési szabályok és az aktuális forgalmi viszonyok figyelembevételével a valós közúti útvonalakon történő (nem légvonalban számított) távolság számítására alkalmas,

d) képes a személytaxiban hangjelzés mellett olvasható módon a pontos rendelési címet és időpontot megjeleníteni, vagy amennyiben a jármű navigációs berendezéssel ellátott és ezen eszközt a személytaxi-szolgáltatást végző személy üzemelteti, képes az úti célt az eszközbe adatkapcsolati úton – emberi beavatkozás nélkül – továbbítani,

e) képes rögzíteni a telefonon, faxon, e-mailben, levélben, vagy on-line érkező megrendeléseket.

(7) A diszpécseralkalmazás (6) bekezdésben foglaltaknak való megfelelőségéről a közlekedésszervező tanúsítványt állít ki.

5. § (1) Nem folytathat személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgáltatást az a vállalkozás, amelynek köztartozása van, vagy pénzügyi megfelelőségét igazolni nem tudja.

(2) A szolgálat pénzügyi szempontból akkor megfelelő, ha saját tőkéje eléri az 50 millió forint összeget. Az a szolgálat, amely 400 gépkocsit meghaladó gépkocsipark szervezésében vesz részt, a 401. gépkocsitól ezen felül további 25 000 Ft/gépkocsi mértékű saját tőkét is köteles igazolni.

(3) A szolgálat a pénzügyi megfelelőség igazolása céljából a számviteli törvény szerinti beszámolóját a tevékenység megkezdése előtt a taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, ezt követően pedig minden év június 15-ig megküldi a közlekedésszervező részére. Amennyiben a szolgálat könyvvizsgálatra kötelezett, a számviteli törvény szerinti beszámolóhoz csatolni kell a könyvvizsgáló véleményét is.

II. Fejezet

A taxiállomások létesítésére és igénybevételére vonatkozó szabályok

3. Taxiállomás létesítése

6. § (1) Budapest főváros közterületein taxiállomás létesítése, használata és üzemeltetése e rendelet szabályai szerint engedélyezhető és végezhető.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet, valamint a belterületi földrészlet, építmény közhasználatra, jármű- vagy gyalogosforgalom részére átadott része, ideértve az ingatlan-nyilvántartás szerint közforgalom elől el nem zárt magánutakat is.

7. § (1) Taxiállomás létesítése a közlekedésszervező feladata. A taxiállomás helyének kijelölését – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – a közút forgalomtechnikai kezelőjénél kell kezdeményezni.

(2) Vásárok, kiállítások, sportesemények, rendezvények alkalmával – a 8. §-ban előírt feltételek betartása mellett – ideiglenes taxiállomás is létesíthető.

(3) Közterület-használatot is megvalósító taxiállomás létesítésére, használatára és üzemeltetésére a közterület tulajdonosától közterület-használati hozzájárulást kell kérni. A hozzájárulás határozott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható.

(4) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a taxiállomás létesítésére, használatára és üzemeltetésére irányuló közterület-használati hozzájárulásról jelen rendelet előírásai alapján és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló mindenkor hatályos fővárosi közgyűlési rendeletben foglalt hatásköri és eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával kell dönteni.

8. § (1) A taxiállomás létesítésére vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a közlekedésszervező nyújtja be a közterület tulajdonosánál.

(2) A közterület-használati hozzájárulás feltételeit a tulajdonos önkormányzat a hozzájárulásában rögzíti.

4. A taxiállomásokat üzemeltető szervezet

9. § (1) Budapest főváros közigazgatási területén lévő taxiállomások létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátására a közlekedésszervező jogosult.

(2) Amennyiben a kiemelt közforgalmú létesítmények közül a repülőterek melletti közterület üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat – önkormányzati rendeletet kivéve – jogszabály alapján más gazdálkodó szervezet köteles ellátni, vagy a közterület használatának jellege, vagy a közterülettel határos létesítményekkel összefüggő fokozott biztonsági követelmények azt indokolják, a közlekedésszervező az ilyen közterület üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel a taxiállomás létesítésével, fenntartásával, működtetésével, és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról – e rendelet általános vagy a 10. §-ban foglalt különleges szabályainak figyelembevételével – megállapodást köthet.

(3) A közlekedésszervező a taxiállomások használatával, működtetésével összefüggő feladatok végrehajtásával kapcsolatban ügyfélszolgálati irodát tart fenn, ahol mind a szolgáltatást igénybe vevő utasok, mind a vállalkozások a taxiállomásokkal és üzemeltetésükkel, vagy az ügyintézéssel kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat előadhatják.

5. Speciális taxiállomás

10. § (1) A 9. § (2) bekezdésében szereplő speciális feltételeknek megfelelő közterületen lévő vagy létesítendő taxiállomás (a továbbiakban: speciális taxiállomás) üzemeltetésére – a közterületre vonatkozó különleges jogszabályi előírásokra, és a közterület használatának jellegére, a fokozott biztonsági előírásokra tekintettel – e rendelet rendelkezései az alábbi (2)–(6) bekezdésekben foglalt eltérésekkel alkalmazandók.

(2) A speciális taxiállomás használatához – a 11. §-ban foglaltaktól eltérően – a szerződéses üzemeltető adja meg a hozzájárulást az általa pályázati úton, legfeljebb 5-5 évre kiválasztott, személytaxi-szolgáltatás végzésére egyébként jogosult vállalkozás számára, és állapítja meg a hozzájárulás megadásának módját és feltételeit. A speciális taxiállomás használatára feljogosító hozzájárulás megszerzése nem mentesíti a vállalkozást a személytaxi-szolgáltatás végzésére vonatkozó egyéb jogszabályi előírások teljesítésének kötelezettsége alól.

(3) A speciális taxiállomás-használati hozzájárulás díját és fizetésének módját – a 11. §-tól eltérően – a szerződéses üzemeltető állapítja meg és érvényesíti a kiválasztott vállalkozással szemben.

(4) A speciális taxiállomás használatára vonatkozóan a szerződéses üzemeltető a kiválasztott vállalkozással szemben – e rendeletben foglaltakon kívül – a magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében további feltételeket, valamint az utasforgalom irányításával, szervezésével összefüggésben a helyszíni sajátosságoknak megfelelő más előírásokat is érvényesíthet, ezek azonban nem ütközhetnek egyéb jogszabályba, és nem lehetnek a kiválasztott vállalkozás számára méltánytalanok vagy indokolatlan megkülönböztetésre alkalmasak.

(5) A speciális taxiállomás használatával kapcsolatos, e rendeletben és az üzemeltetési feladatokra kötött megállapodásban foglalt előírások betartását – a 13. §-ban felsoroltakon kívül – a szerződéses üzemeltető is jogosult és köteles ellenőrizni, a szabálysértésekről és a megtett intézkedésekről pedig köteles értesíteni a közlekedésszervezőt.

(6) A speciális taxiállomás üzemeltetési feladatairól szóló megállapodást a közlekedésszervező és a szerződéses üzemeltető e rendelet keretei között, e rendelet különleges szabályaira is figyelemmel kötheti meg az alábbiak szerint:

a) a megállapodásban a szerződéses üzemeltetőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy – az utasok egyenlő elbánását biztosítva – a nem az általa pályázati úton kiválasztottak körébe tartozó, utassal érkező személytaxi-szolgáltatók részére megfelelő utaskiszállási, a rendelésre hívott személytaxi-szolgáltatók részére pedig megfelelő utasfelvételi pontokat biztosít a speciális taxiállomáson kívüli területen.

b) a szerződéses üzemeltető vállalja, hogy az általa kiírt pályázatban és az annak eredményeként létrejött szerződésben rögzíti az e rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelési kötelezettséget a pályázók és a kiválasztott vállalkozás részére, amelynek fennállását a szerződés teljes időtartama alatt jogosult és köteles ellenőrizni. Az ellenőrzések tapasztalatairól, a jogsértésekről köteles rendszeresen tájékoztatni a közlekedésszervezőt, aki a jogsértéseket nyilvántartja.

c) a megállapodás megkötéséhez a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljáró főpolgármester előzetes jóváhagyása szükséges.

6. A taxiállomás-használati hozzájárulás

11. § (1) Budapest főváros területén létesített taxiállomások használatára jogosító taxiállomás-használati hozzájárulást – a 10. §-ban foglaltak kivételével – a közlekedésszervező adja ki.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó taxiállomásokat a személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás) csak a taxiállomások használatára jogosító hozzájárulás (a továbbiakban: taxiállomás-használati hozzájárulás) birtokában használhatja.

(3) A vállalkozás a taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelmet a közlekedésszervezőnél nyújthatja be a taxiállomás-használati hozzájárulás lejártát megelőző 30 napon belül.

(4) A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a vállalkozás neve,

b) egyéni vállalkozó esetén a születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, vállalkozói igazolványának száma,

c) gazdasági társaságok esetén a vállalkozás székhelye, levelezési címe, cégjegyzékszáma, adószáma,

d) a személytaxi forgalmi rendszáma,

e) a személytaxi különleges (sárga) rendszáma,

f) a személytaxi gyártmánya, típusa, színe,

g) taxi-igazolólap száma,

h) nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás a Budapest főváros területén végzendő iparűzésiadó-köteles tevékenységével összefüggésben a Fővárosi Önkormányzathoz adóalanyként a (10) bekezdésben szereplő határidőn belül bejelentkezik vagy, hogy a vállalkozás a Budapest főváros területén végzett iparűzésiadó-köteles tevékenységével összefüggésben a Fővárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentkezett és adótartozása nem áll fenn,

i) nyilatkozat arról, hogy a jármű az e rendelet 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelel.

(5) A kérelemhez mellékelni kell egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványának, gazdasági társaság esetén a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatának és a vezető tisztségviselő aláírási címpéldányának vagy aláírásmintájának másolatát.

(6) A közlekedésszervező a taxiállomás-használati hozzájárulás kiadása előtt jogosult az alábbi okiratokat megtekinteni:

a) vállalkozói igazolvány eredeti példányát,

b) a cégkivonat hiteles példányát,

c) az aláírási címpéldány vagy az aláírásminta eredeti példányát,

d) a forgalmi engedélyt,

e) különleges (sárga) rendszám használatát engedélyező, az illetékes hatóság által kiállított okiratot,

f) személytaxi-vezetői szakvizsga igazolványt,

g) minősítő vizsgálat alapján kiadott taxi-igazolólapot,

h) a Budapest főváros területére érvényes taxiengedélyt,

i) igazolást arról, hogy a vállalkozó az e rendelet 12. § (10) bekezdés szerinti díjat befizette.

(7) A közlekedésszervező – a jármű megszemlélését követően – a taxiállomás-használati hozzájárulást csak abban az esetben adja ki, ha a vállalkozás és a jármű e rendelet feltételeinek megfelel.

(8) A közlekedésszervező a díj bankszámláján történt jóváírását követő 3 munkanapon belül a vállalkozás nevére és a gépkocsi rendszámára szóló taxiállomás-használati hozzájárulást ad ki.

(9) A taxiállomás-használati hozzájárulás az alábbi három részből áll:

a) a közlekedésszervezővel kötött megállapodás (a továbbiakban: taxiállomás-használati megállapodás),

b) a közlekedésszervező által kiadott, a taxiállomás-használati megállapodás megkötését igazoló kártya (a továbbiakban: kártya),

c) a közlekedésszervező által kiadott, sorszám szerint nyilvántartott öntapadós matrica (a továbbiakban: matrica).

(10) A taxiállomás-használati hozzájárulás kiadását követő 60 naptári napon belül a vállalkozó köteles igazolást benyújtani a közlekedésszervezőnek arról, hogy a Budapest főváros területén végzett iparűzésiadó-köteles tevékenységével összefüggésben a Fővárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentkezett és adótartozása nem áll fenn. Amennyiben a vállalkozás ezt az igazolást határidőre nem nyújtja be, úgy a részére kiadott taxiállomás-használati hozzájárulás a 61. napon hatályát veszti (a taxiállomás-használati hozzájárulás megszűnik, a kártya és a matrica pedig érvénytelenné válik).

(11) A közlekedésszervező által biztosított matricát a személytaxi szélvédőjén, a belső visszapillantó tükör mögött kell elhelyezni. A közlekedésszervező által biztosított kártyát a személytaxi vezetője ellenőrzés esetén köteles átadni.

(12) A közlekedésszervező a taxiállomás-használati megállapodás egy másolati példányát köteles megküldeni a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségének, valamint a taxiállomás-használati hozzájárulás kiadásától számított 30 napon belül – a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően – köteles az illetékes hatóságot tájékoztatni az érvényes taxiállomás-használati hozzájárulással rendelkező vállalkozások azonosító adatairól.

(13) A közlekedésszervező a vállalkozás által rendelkezésére bocsátott adatok ellenőrzésére a taxiállomás-használati hozzájárulás érvényességének ideje alatt is jogosult. E célból felkérheti a vállalkozást az (5) bekezdés és a (6) bekezdés d)–i) pontok szerinti okiratok felmutatására, és elvégezheti a jármű szemléjét is.

7. A taxiállomások használata

12. § (1) Taxiállomást csak személytaxik – utasfelvétel céljából történő – várakozására lehet használni. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára nem használhatják.

(2) A vállalkozásnak csak olyan személytaxija tartózkodhat a taxiállomáson, amelyre vonatkozóan

a) a taxiállomás-használati megállapodást megkötötték, és ezzel együtt a díjat befizették,

b) a közlekedésszervező a kártyát kiadta, és azzal a személytaxi vezetője a helyszínen rendelkezik,

c) a közlekedésszervező a matricát kiadta, és azt a személytaxin az előírt módon elhelyezték,

d) a közlekedésszervező a tarifa-tábla matricát kiadta, és azt a személytaxin az előírt módon elhelyezték,

e) a közlekedésszervező az utasjogokat tartalmazó tájékoztatót kiadta, és azt a személygépkocsiban e rendelet mellékletében szereplő, előírt módon elhelyezték.

(3) A taxiállomásokon a személytaxik zárt sorban, érkezési sorrendben, világító szabadjelzővel, utasfelvételi céllal várakozhatnak.

(4) A taxiállomás használata – a 9. § (2) bekezdésében, valamint a 10. §-ban foglaltak kivételével – minden jogszabályi feltételnek megfelelő személytaxi számára megengedett, egyéb megkülönböztetést alkalmazni nem lehet, beleértve a különböző kommunikációs berendezések (URH-készülék, CB-rádió, mobiltelefon stb.) taxiállomás-kisajátítás célú használatát, továbbá a taxiállomásra szabályosan érkező személytaxi akadályozását a taxiállomás használatában.

(5) Utasfelvételre való felkészülés érdekében, világító szabadjelzővel személytaxi csak a kijelölt taxiállomásokon várakozhat.

(6) A taxiállomáson várakozó személytaxit annak vezetője nem hagyhatja el.

(7) Az utasokat a várakozó személytaxik érkezési sorrendjében kell elszállítani, kivéve, ha az utas nem a sorrendben első, hanem a hátrébb álló személytaxit választja. Ez utóbbi esetben az ott várakozó többi személytaxi vezetője köteles az utassal közlekedő személytaxinak a taxiállomás elhagyását elősegíteni.

(8) A közlekedésszervező a személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozás felé éves időszakra vonatkozó taxiállomás-üzemeltetési, szolgáltatási díjat érvényesít. A taxiállomás-üzemeltetési, szolgáltatási díjat úgy kell megállapítani, hogy az a feladat teljes körű éves ellátásának – ideértve a taxiállomás-üzemeltetési közszolgáltatás működési költségeinek (személyi, dologi kiadások, taxiállomások karbantartása, új állomások létesítése, taxiállomás-üzemeltetéssel összefüggő beruházások, stb.), és az ellenőrzésbe bevont közreműködők – pénzügyi fedezetét biztosítsa.

(9) A díjat a vállalkozás az évenkénti műszaki vizsgát megelőzően köteles a közlekedésszervező részére megfizetni. A személytaxi év közbeni szolgáltatási körből történő kivonása esetén a befizetett díjnak az egy évből hátralévő arányos része a vállalkozás számára visszatérítésre kerül.

(10) Az éves díj mértéke 40 000 Ft + áfa. Gyári elektromos, hibrid és a tisztán földgázüzemű – max. 15 l tartalék benzintartályú – gépkocsik esetén az éves díj mértéke 20% kedvezmény biztosítása mellett értendő, azaz 32 000 Ft + áfa.

(11) A díjat a közlekedésszervező ügyfélszolgálatán bankkártya használatával, vagy az ügyfélszolgálaton beszerezhető postai átutalási megbízás útján, vagy banki átutalással lehet befizetni.

8. Személytaxival végzett jogellenes személyszállítási szolgáltatás jogkövetkezménye

13. § (1) Az e rendelet II. Fejezetében (6–12. §), továbbá a mellékleteiben foglaltak megtartását Budapest közigazgatási területén belül a közlekedésszervező ellenőrzi.

(2) A taxiállomás használatával kapcsolatos szabályok betartását a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok mellett a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyelői is jogosultak és kötelesek ellenőrizni. Az ellenőrzést az érintett szervek közösen is végezhetik. A Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyelői ellenőrzésük során, amennyiben a szabályok megsértését észlelik, a megtett intézkedésről kötelesek értesíteni a közlekedésszervezőt, aki erről nyilvántartást vezet.

(3) A közlekedésszervező az (1) bekezdés szerinti ellenőrzése során tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek egy példányát az illetékes közlekedési felügyelőség, vagy más hatóság részére a jegyzőkönyv felvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából át kell adni. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a közlekedésszervező írásba foglalt álláspontját is.

(4) Aki az e rendeletben foglalt, a taxi-szolgáltatásra vonatkozó előírásokat megsérti, vagy a taxiállomást nem rendeltetésszerűen használja – ideértve különösen a szándékos vagy súlyosan gondatlan szennyezést, rongálást –, attól a közlekedésszervező a taxiállomás-használati hozzájárulást, a taxiállomás-használati megállapodás azonnali hatályú felmondásával visszavonja.

(5) A közlekedésszervező a taxiállomás-használati hozzájárulás visszavonásáról a vállalkozás mellett az illetékes közlekedési felügyelőséget is értesíti.

(6) A taxiállomás-használati hozzájárulás visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a vállalkozás a részére átadott kártyát köteles a közlekedésszervező ügyfélszolgálatán leadni, és a személytaxiról a matricát eltávolítani.

(7) A helyszíni bírság megfizetése, a közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése nem mentesít a díj fizetésére vonatkozó kötelezettség, továbbá a közlekedésszervezőnek a taxiállomás helyreállításával kapcsolatban felmerült költségei megfizetésének kötelezettsége alól.

III. Fejezet

A személytaxi-szolgáltatás során alkalmazható viteldíjak

14. § (1) E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan személytaxi-szolgáltatásra, melyet Budapest közigazgatási területére kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkező személytaxi üzemeltetésével nyújtanak.

(2) Az e fejezetben foglaltakat alkalmazni kell minden olyan személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó megrendelés teljesítése közben – ideértve a szállodákkal, a közösségi közlekedés állomásaival (vasút-, illetőleg autóbusz-állomás, repülőtér, hajóállomás), a színházakkal és az egészségügyi intézményekkel kapcsolatos személytaxi fuvarfeladatokat is –, amelyek Budapest területén történnek.

9. A viteldíj képzése

15. § (1) A Budapest főváros közigazgatási területére kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkező személytaxikkal végzett taxi-szolgáltatás díjait a viteldíjmérő készülék (a továbbiakban: taxaméter) a következő elemekből képezi:

a) alapdíj: a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor felszámítható díj;

b) távolsággal arányos egységdíj: a taxaméter által a megtett út alapján felszámítható díj (mértékegysége: forint/kilométer);

c) idővel arányos egységdíj: a szolgáltatás közben a taxaméter által az eltelt idővel arányosan felszámítható díj (mértékegysége: forint/perc).

(2) A fizetendő viteldíjat a taxaméter az alapdíjból, a távolsággal arányos díjból és az idővel arányos díjból – a határsebesség figyelembevétele mellett – képezi. A határsebesség az a sebességérték, amelynél nagyobb sebességgel haladó személytaxi taxamétere a távolsággal arányos díjnövekményt, e sebességérték alatt pedig az idővel arányos díj növekedését rögzíti.

(3) Az idővel arányos egységdíj 15 km/óra határsebesség érték alatt alkalmazható.

(4) A taxi-szolgáltatás viteldíjának képzése során kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott díjtételek kerülhetnek felszámításra. Telefonon történő megrendelés esetén a kiállásért nem taxaméterrel meghatározott díj nem számítható fel.

10. A viteldíj mértéke

16. § (1) Az egységdíjak kötelező mértéke – rögzített hatósági árként – a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák):

Alapdíj (Ft) Távolsággal arányos egységdíj
(Ft/km)
Idővel arányos egységdíj
(Ft/perc)
450 280 70

(2) Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a közigazgatási határon kívülre irányuló személytaxi-szolgáltatás teljesítése esetén a Budapest közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a vállalkozó az (1) bekezdés szerint meghatározott viteldíjat alkalmazhatja.

11. Személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a szolgáltatást közvetítő szolgálatok ellenőrzése

17. § (1) Az e rendeletben foglaltak megtartását Budapest közigazgatási területén belül a közlekedésszervező ellenőrzi.

(2) A közlekedésszervező az (1) bekezdés szerinti ellenőrzése során tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek egy példányát az illetékes közlekedési felügyelőség, más hatóság, vagy a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyelői részére a jegyzőkönyv felvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából át kell adni. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a közlekedésszervező írásba foglalt álláspontját is.

Záró és átmeneti rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba. A jelen rendelet 3. § (7) és (8) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket – kivéve a 2018. január 1-jétől alkalmazandó műszaki feltételeket – a rendelet kihirdetése napján érvényes taxiállomás-használati hozzájárulással rendelkező személygépkocsikra csak 2015. július 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet I. fejezetében (2–5. §) foglaltaknak való megfelelést a rendelet hatálybalépésekor kiadott taxiállomás-használati engedéllyel rendelkező taxivállalkozások esetén a taxivállalkozás első ízben a rendelet hatálybalépését követő taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles igazolni.

(3) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 10. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „4. Közúti közlekedés” cím 4.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.6. Előzetesen jóváhagyja a speciális taxiállomás üzemeltetési feladatainak ellátására kötendő megállapodást.

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 10. § (6) c)

(4) Hatályát veszti

a) a személytaxi-szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és annak alkalmazási feltételeiről szóló 31/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet,

b) a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

1. A Budapest közigazgatási területére kiadott taxiengedéllyel rendelkező személytaxi műszerfalán és a jobb és bal hátsó ablakán e rendeletben rögzített hatósági árként meghatározott konkrét tarifát jól látható módon a közlekedésszervező egységes tarifatájékoztató táblázatával kell feltüntetni. A személytaxin 200x200 mm-es méretben elhelyezendő belülről olvashatóan a közlekedésszervező egységes tarifatáblázata a jármű jobb és bal hátsó ablakán átlátszó fólia–fehér betű, műszerfalán nem átlátszó fólia–fekete betű kivitelben.

2. A műszerfalon elhelyezett tarifatájékoztató táblázattal együtt fel kell tüntetni a szolgáltatással kapcsolatos panaszbejelentés lehetőségéről szóló tájékoztatást. A közlekedésszervező egységes tarifatáblázata tartalmazza a panaszbejelentés lehetséges címzettjeit (az intézmény nevének és címének feltüntetésével):

Panaszaival kapcsolatosan a következő helyeken tehet bejelentést:

1. BKK Zrt. Ügyfélszolgálata

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21.

e-mail: bkk@bkk.hu

tel: +36 1 3 255 255; +36 30 774 1000

2. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség,

Fogyasztókapcsolati Iroda

1052 Budapest, Városház utca 7.

3. A szöveges információkat mindkét tájékoztatón a magyar nyelv mellett angol nyelven is ki kell írni.

4. A tarifatájékoztató táblázatokban az egyes tarifaelemek díjait minimum 4 mm magas kövér betűkkel kiemelten kell feltüntetni.

5. A közzétett információkat – a díjak kivételével – minimum 3 mm magas félkövér betűkkel kiemelten kell feltüntetni. A személytaxi jobb oldali hátsó ajtaján 500x200 mm-es méretben el kell helyezni e rendelet 16. §-ában rögzített hatósági árként meghatározott tarifát magyar és angol nyelvű értelmezéssel, átlátszó fólián alkalmazott fekete kövér betűkkel.

6. A bal első ajtón alkalmazni szükséges a közlekedésszervező által kiadandó „Minősített budapesti taxi” feliratú matricát 250x80 mm-es felületen átlátszó fólia kivitelben, fekete félkövér betűkkel.

7. Az „Utasinformáció” című közlekedésszervezői kiadványt (3. melléklet) a jármű utasterében szükséges laminált kivitelben kihelyezni, az első ülések üléstámláin a hátsó ülésekről mindkét oldalon jól láthatóan, bal oldalon angol, jobb oldalon magyar nyelven, valamint a jobb első ülés melletti kesztyűtartóban fekvő A5-ös méretben, egyik oldalon angol, másik oldalon magyar nyelven.

2. melléklet a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A személytaxi külső megjelenésére vonatkozó követelmények

1. Felhasznált színek:

Sárga: RAL 1023 Traffic Yellow vagy ezzel megegyező szín

Fekete: RAL 9017 Traffic Black vagy ezzel megegyező szín

2. Az autó alapszíne:

Sárga: RAL 1023 Traffic Yellow vagy ezzel megegyező szín

3. Felhasznált betűkészlet:

Magyar szövegnél: Frutiger Next Lt/Bold (kövér)

Angol szövegnél: Frutiger Next Lt/Medium Italic (dőlt félkövér)

4. Taxi pepita sáv:

Az ablakok alatt a két ajtó szélességében átlátszó fólián fekete–átlátszó (víztiszta) négyzetekből álló sáv fut végig. Látványa a járműre felragasztva fekete–sárga (alapszínnel megegyező kódú).

A sáv mérete:

minimum: 1 négyzet – 40x40 mm; 2 sor négyzet: 80 mm magas

optimális: 1 négyzet – 50x50 mm; 2 sor négyzet: 100 mm magas

maximum: 1 négyzet – 60x60 mm; 2 sor négyzet: 120 mm magas

5. Megjelenítendő elemek színei:

A kötelező információs elemek a kocsi karosszériáján fekete, az ablakokon fehér színnel jelennek meg. A belső térben legalább 70%-os kontrasztkülönbségnek kell lennie a szöveg és a háttér között.

6. Kötelező elemek:

a. Jobb első ajtó

– Taxi engedélyszáma (250x80 mm-es felületen): Átlátszó matricán fekete Frutiger Next Lt

b. Jobb hátsó ajtó

– Egységes kilométerdíj (500x300 mm-es felületen): Átlátszó matricán fekete Frutiger Next Lt

c. Jobb hátsó ajtó ablaka

– Egységes kilométerdíj+dohányozni tilos piktogram (200x200 mm-es felületen): Átlátszó matricán fehér Frutiger Next Lt

– Használható bankkártyák (100x200 mm-es felületen, a hátsó kisméretű ablakon): Átlátszó matricán

d. Bal első ajtó

– „Minősített budapesti taxi/Licensed Budapest taxi” feliratú matrica (250x80 mm-es felületen) átlátszó fólia kivitelben, fekete félkövér betűkkel.

e. Bal hátsó ajtó

– Nem helyezhető el semmi.

f. Bal hátsó ajtó ablaka

– Egységes kilométerdíj+dohányozni tilos piktogram (200x200 mm-es felületen): Átlátszó matricán fehér Frutiger Next Lt

– Használható bankkártyák (100x200 mm-es felületen): Átlátszó matricán

g. Kocsi eleje

– Nem helyezhető el semmi.

h. Kocsi hátulja

– Nem helyezhető el semmi.

i. Kocsi oldala

– Pepita taxi sáv az ablak alatt, az ajtók elejétől a végéig (A és C oszlop között).

7. Opcionális elemek

a. Jobb első ajtó

– A taxi engedélyszáma alatt a személytaxi-szolgáltatást szervező és közvetítő szolgálat levédett logója (250x250 mm-es felületen) és telefonszáma (250x80 mm-es felületen): Átlátszó matricán, fehér háttér nélkül (ha kiegészítő szöveg szükséges, az fekete Frutiger Next Lt).

b. Jobb hátsó ajtó

– Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.

c. Jobb hátsó ajtó ablaka

– Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.

d. Bal első ajtó

– a „Minősített budapesti taxi/Licensed Budapest taxi” feliratú matrica alatt a személytaxi-szolgáltatást szervező és közvetítő szolgálat közlekedésszervező által jóváhagyott levédett logója (250x250 mm-es felületen) és telefonszáma (250x80 mm-es felületen): Átlátszó matricán (ha kiegészítő szöveg szükséges, az fekete Frutiger Next Lt)

e. Bal hátsó ajtó

– Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.

f. Bal hátsó ajtó ablaka

– Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.

g. Kocsi orra

– Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.

h. Kocsi hátulja

– Hátsó lökhárító: Előzetes közlekedésszervezői jóváhagyás mellett opcionálisan felhasználható reklámfelület, melynek mérete:

Szélesség: a hátsó kerék nyomtávjának fele, középre rendezve.

Magasság: a lökhárítón nem nyúlhat túl.

Példa:

Hátsó tengelytáv: 1520 mm

Engedélyezett szélesség: 1520/2=760 mm – középre rendezve.

Egységes taxi szabadjelző:

A szabadjelző befogadó mérete: 410x171 mm

Borostyánsárga alapon fekete színű betűvel tartalmazza a taxi kiírást.

A felirat színe: Fekete

Betűkészlet: Frutiger Next Lt/Fekete

A keretben található sárga szín: Borostyánsárga.

Előre fehér, hátra borostyánsárga színnel világít.

A melléklet szerinti előírásokat az alábbi ábra szemlélteti:

3. melléklet a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Utasjogok a személytaxi-szolgáltatás igénybevétele során