Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 8. pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és a 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. § *  A rendelet területi hatálya kiterjed a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén található, a világörökségi területen működő, 24 és 6 óra között nyitva tartó, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletekre.

2. § A rendelet alkalmazásában:

1. üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 27. pontjában körülírt terület;

2. kereskedelmi tevékenység: a Kertv. 2. § 9. pontjában szereplő tevékenység;

3. vendéglátás: a Kertv. 2. § 30. pontjában szereplő tevékenység;

4. szeszes ital: a Kertv. 2. § 23a. pontjában szereplő termék;

5. üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény: a Kertv. 2. § 31. pontjában szereplő cselekmény;

6. világörökségi terület: a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontjában meghatározott terület.

3. § (1) *  Az üzlet köteles a 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő - a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó - többletfeladatokhoz igazodó, és a jegyző által a (2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott összegű felügyeleti díjat az Önkormányzat részére megfizetni.

(2) A felügyeleti díj mértéke 20 Ft/fő/éjszakai nyitvatartási nap, amelyet a működési engedélyben vagy igazolásban meghatározott befogadóképesség szerint kell számítani, összege azonban nem haladhatja meg az üzlet éves korrigált iparűzési adóalapjának 0,5%-át.

(3) A felügyeleti díjat negyedévente, az azt követő hónap 15-éig kell megfizetni az Önkormányzat erre a célra létrehozott számlájára.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott időszak alatt a tevékenységet befejező üzlet a megszűnés tényének bejelentése napjáig fennálló felügyeleti díj fizetési kötelezettségének a jelen rendeletben meghatározott módon köteles eleget tenni.

(5) *  Az üzlet üzemeltetője az éves felügyeleti díj megállapításához az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. melléklet II. pont A)/1./a) alpontjában meghatározott időpontig az e rendelet 1. melléklete szerinti bevallást nyújt be a jegyzőhöz

(6) *  Az üzlet üzemeltetője az (5) bekezdésben meghatározott bevallás benyújtásával egyidejűleg az esetleges többlet felügyeleti díj befizetésének visszaigénylésére tesz nyilatkozatot, illetve az addig meg nem fizetett felügyeleti díjat megfizeti.

4. § (1) A felügyeleti díj meghatározásával, illetve az annak meg nem fizetésével összefüggő eljárás lefolytatására - átruházott hatáskörben - a jegyző jogosult.

(1a) *  A jegyző a 3. §-ban meghatározott felügyeleti díj megállapítására vonatkozóan - az üzlet üzemeltetője által benyújtott nyilatkozatot és iratok, a rendelkezésére álló adatok, valamint az üzlet üzemeltetője által megtett befizetések figyelembe vételével - határozatot hoz.

(2) A jelen rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezések megsértése esetén a jegyző a Kertv. 9. § (4) bekezdése, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rend. 27. § (1) bekezdése alapján jár el.

(3) *  Az e rendelet hatálya alá tartozó hatósági ügyekben a végrehajtást - önálló bírósági végrehajtó útján - a döntést hozó önkormányzati hatóság is foganatosíthatja.

5. § (1) A felügyeleti díjat az Önkormányzat kizárólag a felügyeleti díj fizetésére kötelezett üzletek által közvetlenül vagy közvetve okozott, az Önkormányzatot egyébként terhelő közbiztonsági, illetve köztisztasági feladatokat meghaladóan az éjszakai nyitva tartással összefüggésben keletkező - az önkormányzat által elkülönítetten kimutatott - közbiztonsági, illetve köztisztasági többletfeladatok ellátására fordíthatja.

(2) Az Önkormányzat részére befolyt felügyeleti díj felhasználásáról készült beszámolót minden évben a zárszámadással egyidejűleg elfogadásra a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

6. § (1) Az üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény bekövetkezésére vonatkozó ellenőrzést a közterület-felügyelet a jegyző által előre meghatározott ütemtervben foglaltak szerint ellenőrzi.

(2) A közterület-felügyelet az ütemtervnek megfelelő ellenőrzéseken tapasztaltakról, valamint a megtett intézkedésekről köteles negyedévente, az azt követő hónap utolsó napjáig a jegyző részére, az általa meghatározott adattartalommal és szempontok szerint, beszámolót készíteni.

7. § E rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. szeptember 6-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013. (XI. 6.) önkormányzati rendeletéhez * 

BEVALLÁS
a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén található üzlet(ek) éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségének megállapításához

Kereskedő neve (elnevezése):

Kereskedő székhelye:

Nyilatkozom, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott adóköteles tevékenységet a bevallás időpontját megelőző adóévben a Fővárosi Önkormányzat területén folytattam / nem folytattam. (A megfelelő rész aláhúzandó!)

A Rendelet hatálya alá tartozó üzlet(ek) adatai:

1. üzlet címe:

2. üzlet címe:

3. üzlet címe:

A kereskedő által Budapest Főváros közigazgatási területén üzemeltetett további üzlet(ek) adatai (A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban!)

1. üzlet címe:

nyilvántartási száma:

2. üzlet címe:

nyilvántartási száma:

3. üzlet címe:

nyilvántartási száma:

Kérjük, hogy az alábbiakban a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, és a bevallás időpontját megelőző adóév iparűzési adóalapjának összegét megadni szíveskedjen!

évi iparűzési adóalap összege:*

Kérem, hogy az esetleges többlet felügyeleti díj befizetésemet az Önkormányzat részemre visszafizetni / a következő időszakra beszámítani szíveskedjen. (A megfelelő rész aláhúzandó!)

(kereskedő, vagy képviselője aláírása)

* A Fővárosi Önkormányzat által a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § c) pontjában meghatározott helyi iparűzési adóra vonatkozó bevallás alapján.