Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 50/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a Margitsziget helyi zajvédelmi szabályairól

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja - a Margitsziget pihenőparki alapfunkciójával összhangban és azt elősegítve - a Margitsziget környezeti csendjének megőrzése, fenntartása.

2. § A rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget közigazgatási területére terjed ki.

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) hangosító eszköz, berendezés: minden olyan nem mozgó műszaki berendezés, amely a hallható hang tartományába eső hanghullámokat bocsát ki, így különösen a hangszóró, a hanghordozó eszközök lejátszó berendezése, a műsorközvetítő hangforrás vagy műsorforrás (a hangosító eszköz, berendezés nélküli élőzene vagy élő műsor szolgáltatására nem vonatkozik).

4. § (1) A Margitsziget területén közterületen, továbbá közterületnek nem minősülő ingatlan szabadtéri területén hangosító eszköz, berendezés - a (2)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével - nem használható.

(2) A Margitsziget területén a közterület rendeltetésétől eltérő használatának minősülő, hangosítást igénylő alkalmi rendezvény kizárólag az április 1. és október 31. közötti időszakban tartható azzal, hogy két engedélyezett rendezvény között legalább 15 napnak kell eltelnie.

(3) A (2) bekezdés szerinti alkalmi jellegű közterületi rendezvény során hangosító eszköz, berendezés - a védett területekre vonatkozó zajterhelési határérték betartása mellett - legfeljebb naponta 09:00 és 20:00 óra között használható.

(4) A Margitsziget területén sportcélú létesítmény szabadtéri területén a sporttevékenység megvalósításához szükséges hangosító eszköz, berendezés - a védett területekre vonatkozó zajterhelési határérték betartása mellett - legfeljebb naponta 10:00 és 22:00 óra között használható.

(4a) * 

(5) A Margitsziget területén kulturális célú létesítmény szabadtéri területén a kulturális tevékenység megvalósításához szükséges hangosító eszköz, berendezés - a védett területekre vonatkozó zajterhelési határérték betartása mellett - legfeljebb naponta 10:00 és 23:00 óra között használható.

(6) A Margitsziget területén a sport- vagy kulturális célún kívüli egyéb létesítmény szabadtéri területén az egyéb létesítmény funkciójának megfelelő tevékenység megvalósításához szükséges hangosító eszköz, berendezés - a védett területekre vonatkozó zajterhelési határérték betartása mellett - legfeljebb naponta 10:00 és 22:00 óra között használható.

(7) *  A (4)-(6) bekezdés alkalmazása során - a Margitszigeti Zenélő Szökőkút kivételével - este 20:00 órát követően hangosító eszköz, berendezés szabadtéri területen is csak akkor használható, ha arra alkalmas műszaki megoldásokkal biztosítható, hogy a hang terjedése elsődlegesen a Duna folyásirányával párhuzamosan történjen.

5. § A Margitsziget területén, a védett területekre vonatkozó zajterhelési határérték betartása mellett, hangosító eszköz, berendezés használata nélküli egyéb zajhatással járó tevékenység szabadtéren legfeljebb naponta 10:00 és 22:00 óra között végezhető.

6. § A rendelet 2018. március 1-én lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester