Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 52/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a zajvédelem helyi szabályozásáról * 

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a zajvédelem helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja: * 

1. § *  A rendelet célja a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2009. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó

a) közterületi rendezvényeken műsor – és zeneszolgáltatásra, azok hangosítására szolgáló berendezések használatára,

b) épületekben végzett környezeti zajt előidéző építési és felújítási munkák végzésére, építési beruházásokra,

c) a kerület zöldfelületeinek építésével, fenntartásával kapcsolatos zajos tevékenységekre,

d) az épületek rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésekre

vonatkozó helyi zajvédelmi szabályok előírása.

2. § *  E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki állandó vagy ideiglenes jelleggel a kerület közigazgatási területén tartott közterületi rendezvények, vagy épületen belüli zajos építési, felújítási munkák, építési telken megvalósítandó építési beruházás, a kerület zöldfelületeinek fenntartása, építése, valamint az épületek rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezések üzemeltetése során olyan tevékenységet folytat, amely környezeti zajt okoz, vagy okozhat.

A rendelet hatálya nem terjed ki

a) vallási tevékenység végzésére,

b) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó, valamint a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések hangosítására vonatkozó tevékenységre.

3. § E rendelet alkalmazásában a környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

4. § E rendelet alkalmazásában:

a) hangosító berendezésnek minősül bármely hangszóró, vagy műsorforrás, beleértve az élőzene, élő műsor szolgáltatására (hangosítására) szolgáló eszközt, berendezést.

b) rendezvény: előre meghatározott helyen és időben szervezett összejövetel (pl. sport, szórakoztató, vagy kulturális jellegű)

5. § (1) A polgármester engedélye kell közterületi rendezvényen a nappali viszonylatban (reggel 06 óra és 22 óra között) 1 óra időtartamot meghaladó, éjszakai viszonylatban (22 óra és 06 óra között) bármilyen időtartamú hangosító berendezés üzemeltetéséhez, élőzene illetve műsor szolgáltatásához.

(2) Az engedély iránti kérelmet a zajforrás üzemeltetője a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal köteles benyújtani a polgármesterhez.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott engedélykérelem mellékletét kell képeznie:

a) a rendelet 1. sz. mellékletét képező zajvédelmi adatlapot;

b) a zajforrás várható zajkibocsátására, hatásterületére vonatkozó dokumentumokat.

c) *  akusztikai szakértői véleményt, mely igazolja a tervezett zajos tevékenységnek a mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelőségét számítás vagy konkrét zajmérés alapján.

(4) *  A kérelem elbírálásáról a polgármester az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján határozattal dönt.

(5) *  E rendeletben szabályozott eljárásokban a hatóság a végrehajtást önálló bírósági végrehajtó útján foganatosítja.

6. § (1) A polgármester a hangosító berendezés használatának időtartamát, teljesítményét korlátozhatja, vagy az engedély kiadását megtagadhatja, ha a kérelemből és annak mellékleteiben közölt adatokból az állapítható meg, hogy az alkalmazni kívánt hangosító berendezés használata vagy élőzene, műsor szolgáltatása során a zaj kibocsátási határértékek nem betarthatók.

(2) A polgármester az engedély kiadását akkor is megtagadhatja, ha az 5. § (2) bekezdésében foglaltak nem teljesültek.

(3) A polgármester az engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyezett feltételeket a kérelmező nem teljesítette.

7. § A közterületen megtartott rendezvények során üzemeltetett hangosító berendezésekre, zeneszolgáltatásra a mindenkor érvényben lévő jogszabályban – a szabadidős zajforrásokra – megállapított zaj kibocsátási határértékeket kell betartani.

8. § *  (1) Meglévő épületekben – ideértve a házirenddel rendelkező társasházakat is – környezeti zajt okozó építési tevékenység vagy ehhez kapcsolódó szállítási és rakodási tevékenység, valamint zajos felújítási munkák hétköznap legfeljebb 8 óra és 19 óra közötti időtartamban, szombaton és jogszabály által pihenőnapnak minősített napokon legfeljebb 9 óra és 18 óra közötti időtartamban végezhetők.

(2) Meglévő épületekben környezeti zajt okozó építési tevékenység vagy ehhez kapcsolódó szállítási és rakodási tevékenység, valamint zajos felújítási munkák, az (1) bekezdésben meghatározott időintervallumon túl, valamint vasárnap és ünnepnap – az élet és balesetveszély, valamint a vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében végzett tevékenység kivételével – nem végezhetők.

(3) Építési telken megvalósítandó új építési beruházás esetén, éjjel 22 óra és reggel 6 óra közötti időtartamban végzett építési tevékenység, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabályban foglaltak teljesülése mellett végezhető, azzal, hogy a kivitelező részére zajterhelési határérték alóli felmentés ezen időszak vonatkozásában – az élet és balesetveszély, valamint a vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet elhárítása, továbbá a kiemelt közérdeken alapuló cél megvalósulása érdekében végzett tevékenység kivételével – nem adható.

(4) A tervezett építési tevékenység végzéséhez szükséges kivitelezési technológiát úgy kell megválasztani, és az anyagszállítást és rakodást úgy kell megszervezni, hogy az (1)–(3) bekezdésben előírtak teljesüljenek.

9. § *  (1) A kerület zöldfelületeinek építésével, fenntartásával kapcsolatos zajos tevékenység (motoros fűnyírás, fakivágás, egyéb tevékenység) hétköznap legfeljebb 8 óra és 19 óra közötti időtartamban, szombaton és jogszabály által pihenőnapnak minősített napokon legfeljebb 9 óra és 18 óra közötti időtartamban végezhető.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időintervallumon túl, valamint vasárnap és ünnepnap – az élet és balesetveszély, valamint a vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében végzett tevékenység kivételével – a kerület zöldfelületeinek építésével, fenntartásával kapcsolatos zajos tevékenység nem végezhető.

10. § *  Az épületek rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésekre (különösen felvonókra, kazánokra, szivattyúkra, szellőző- és klímaberendezésekre –, ide nem értve a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő klímaberendezéseket –, vízellátási, csatornázási, fűtési, világítási berendezésekre) a külön jogszabályban az üzemi zajforrásokra előírt külső környezeti, és épületen belüli zajterhelési határértékeket kell alkalmazni.

10/A. § *  (1) December 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló Korm. rendelet szerinti 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek felhasználása tilos, kivéve a helyi építési szabályzat szerint a gazdasági és ipari építési övezetbe sorolt területeken.

(2) A gazdasági és ipari építési övezetbe tartozó területeket a jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

11. § (1) E rendelet 2009. 01. 01-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003.(X. 27.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(3) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

12. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatókról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

dr. Weinek Leonárd dr. Deák Erzsébet
polgármester jegyző

1. melléklet az 52/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Zajvédelmi adatlap

Berendezés üzemeltetőjének neve, címe:

Rendezvény helyszíne, időpontja:

Hangosító berendezés használatának ideje (óra, nap):

Hangosító berendezés használatának módja (élőzene, stb.):

Hangosító berendezés adatai (típus, teljesítmény, zajlimiter alkalmazás.):

Rendezvény időtartama alatt várható hangnyomásszintje:

A rendezvény helyéhez legközelebb eső védendő épület távolsága:

Érvényes közterület-használati engedély, megállapodás:

Helyszínrajz:

(Ezen ábrázolni kell a rendezvény által igénybe vett területet, a hangsugárzók és a színpad elhelyezését, a hangsugárzók teljesítményét, és a zajforrás hatásterületét.)

2. melléklet az 52/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez *